Meeting office glasstable compliance

Kodeks ponašanja za poslovne partnere

Kodeks ponašanja DB Grupacije obavezuje naše dobavljače i poslovne partnere na pridržavanje sa etičkim i zakonskim standardima. Stvara važnu osnovu za naša zajednička poslovanja.

DB Kodeks ponašanja za poslovne partnere jasno formuliše očekivanja od kompanije DB: dobavljači i poslovni partneri su saglasni da se pridržavaju uslova iz Kodeksa. Za kompaniju DB ovo predstavlja važan doprinos za održivo ponašanje u lancu snabdijevanja.

Naš Kodeks ponašanja za poslovne partnere se zasniva - između ostalog - na principima Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i istim principima koje smo postavili u DB Korporativnim etičkim principima - Kodeksom ponašanja za naše menadžere i zaposlenike. Odnosi se na sve kompanije i pojedince širom svijeta od kojih kupujemo robu ili usluge.


Za više detalja, molimo da pogledate DB Kodeks ponašanja za poslovne partnere.