161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Gegevensbeschermingsprincipes voor dbschenker.com/be

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor u – en ook voor ons. Om die reden informeren wij u op deze pagina welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe u het verzamelen van gegevens kunt tegengaan.

Schenker AG is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming voor Schenker Logistics BeNeLux is de heer Gert-Jan van Sluis. Als u vragen, suggesties en/of kritiek heeft in verband met gegevensbescherming, neem dan contact op met:

Schenker AG
Kruppstraße 4
45128 Essen

dataprotection@dbschenker.com

Alle gegevensverzameling en -verwerking wordt voor specifieke doeleinden uitgevoerd. Dit kan voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele eisen of expliciete klantenverzoeken. 

Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens een bezoek aan dbschenker.nl. Zoals bijvoorbeeld de datum en duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de browser en het gebruikte besturingssysteem alsmede de website van waaruit u ons bezoekt.

Als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, registreren wij de volgende informatie:

Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfstak waarin u werkzaam bent.

In dat geval kan het voorkomen dat wij uw e-mailadres voor promotionele doeleinden zullen gebruiken.

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief ‘logistics NewsFeed’, slaan wij het IP-adres op van het computersysteem aan u toegewezen door uw internet service provider (ISP) en de datum en het tijdstip van registratie. Wij bewaren deze gegevens om (potentieel) misbruik van het e-mailadres van een geregistreerde persoon te kunnen traceren, voor onze eigen rechtsbescherming.

U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief door onder aan de nieuwsbrief te klikken op de link Uitschrijven.

Als u bezwaar heeft tegen promotioneel gebruik van uw gegevens, dan worden uw gegevens uitsluitend anoniem gebruikt, voor statistische analysedoeleinden.

Om continu onze services te kunnen verbeteren, bewaren en analyseren we online gebruiksgegevens op basis van pseudoniemen. De juridische grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f, GDPR.

Voor zover wij toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, ligt hieraan ten grondslag artikel 6, lid 1, onder a, GDPR.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst met u te vervullen, is het contract de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, GDPR. Artikel 6, lid 1, onder b, GDPR is ook van toepassing op verwerkingshandelingen die nodig zijn om voorbereidende maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld als u vragen stelt over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf is onderworpen aan wettelijke eisen die ons verplichten om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om fiscale verantwoordelijkheden te vervullen, dan is de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c, GDPR.

Als u op een link naar een externe pagina klikt, beweegt u zich buiten de pagina's van dbschenker.nl. Schenker AG is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten of producten aangeboden op de gelinkte website en ook niet voor de privacy en technische veiligheid op de gelinkte website.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden (bijv. in het kader van een contractuele relatie). Uw gegevens moeten ook gewist worden als het niet is toegestaan ze op te slaan (met name als de gegevens incorrect zijn en correctie niet mogelijk is). Daar waar juridische of praktische obstakels het wissen verhinderen, worden de gegevens geblokkeerd (bijv. speciale archiveringsplichten).

De overdracht van gegevens en e-mails via het internet is normaal gesproken onversleuteld en is dus niet beschermd tegen toegang door derde partijen. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, kan de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie niet gegarandeerd worden tijdens de overdracht; we adviseren daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend per brief te verzenden.

  • U kunt informatie opvragen betreffende welke gegevens van u zijn opgeslagen.
  • U kunt verzoeken om correctie, wissen en blokkering van uw persoonsgegevens, zolang dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het kader van een bestaande contractuele relatie.
  • U heeft het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  • U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op basis van een toestemming of een contract (gegevensoverdraagbaarheid) over te dragen.
  • Als u ons toestemming voor de verwerking van gegevens heeft gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken op dezelfde manier zoals u deze heeft verleend. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming tot de intrekking.
  • Om uw rechten te laten gelden, stuur een e-mail aan: dataprotection@dbschenker.com

Voor de uitvoering van het contract is de inschakeling van instructies-afhankelijke verwerkers meestal noodzakelijk, zoals datacenter-operators, drukkerijen, expediteurs of andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract.

Externe dienstverleners, die gegevens voor ons verwerken, worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn strikt contractueel verplicht. De dienstverleners werken volgens onze instructies, die worden gewaarborgd door strikte contractuele voorschriften, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Bovendien worden uw gegevens alleen verzonden als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt of vanwege geldende rechtsregels.

Verzending naar derde landen buiten de EU/EER of naar een internationale organisatie mag niet plaatsvinden, tenzij er voldoende garanties zijn. Deze omvatten de EU-modelcontractclausules en een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie.

We willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, aangezien deze niet strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Onze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om ervoor te zorgen dat u zich volledig bewust bent van gegevensverzameling en -verwerking, zelfs waar onze webpagina’s cookies gebruiken, en dat u een overeenkomstige weloverwogen beslissing kunt nemen.
We informeren u daarom bij dezen over het type en de omvang van het beoogde gebruik van cookies op onze webpagina’s.
Het gebruik van dbschenker.nl is over het algemeen zonder cookies mogelijk, tenzij deze voor technische doeleinden dienen.

U kunt tracering door cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen (Niet volgen, Traceerbeveiligingslijsten) of voorkomen dat cookies van derde partijen worden opgeslagen. U kunt uw browserinstellingen als volgt wijzigen: 


Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Browser-Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla Firefox Privacy and Security extensions

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox Do-not-track

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Wij adviseren om ook regelmatig de cookies die worden opgeslagen te controleren en wissen, daar waar ze niet specifiek gewenst zijn. 

Wij gebruiken cookies die actief zijn van het begin van uw bezoek aan onze website tot het einde van de desbetreffende browsersessie. Deze cookies zijn automatisch ongeldig en worden gewist zodra u uw internetbrowser sluit. Deze cookies staan ook bekend als ’sessiecookies’. Sessiecookies worden in de volgende gebieden gebruikt:

  1. De cookie identificeert de gebruiker na het inloggen gedurende de tijd van de actieve sessie.
  2. De cookie zorgt ervoor dat zodra de taal geselecteerd is, deze wordt gehandhaafd en toegepast voor de duur van de actieve sessie en wordt steeds aan de gebruiker verstrekt wanneer deze van pagina wisselt.
  3. De cookie dient voor gegevensbeveiliging en voorkomt dat gegevens en inhoud worden gemanipuleerd, benaderd en doorgestuurd naar andere systemen door derden. 

Naam

Functie

Bewaartermijn

_pk_ses.15.dd94

Bewaart sessie-informatie van gebruiker

Zolang als de sessie actief is, maximaal 10 uur

_pk_id.15.dd94

Identificeert gebruiker en traceert analysegegevens (anoniem)

13 maanden

_ga

Maakt onderscheid tussen individuele bezoekers

2 jaar

_gid

Maakt onderscheid tussen individuele bezoekers

24 uur

_gat 

Beperkt het aantal internetverzoeken

60 seconden

_guid

Eloqua tracking

13 maanden

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics en Google Ads, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meer apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw websitebezoek kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. We wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met een IP-anonimisering om een anonieme verzameling van IP-adressen zeker te stellen (de zogenaamde IP-masking). Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy naar de Servicevoorwaarden van Google Analytics en ook de Privacy & Voorwaarden van Google.
Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Advertenties zijn gebaseerd op uw interesse in producten die u eerder op andere websites zijn getoond. Hiertoe worden cookies op uw computer opgeslagen die uw IP-adres en gebruiksgegevens bevatten.
De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Sec. 1 zin 1 lid a GDPR. De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google.
De persoonsgegevens worden verzonden op basis van het EU-VS Privacyschild op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in de VS. U kunt het certificaat hier downloaden: Privacy Shield
De door ons verzonden data  gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's  of advertentie-ID's zullen na 14 maanden automatisch worden verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de opslag van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Download en installeer Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics-tracking op verschillende apparaten plaatsvindt, moet u op alle systemen die u gebruikt de opt-out instellen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie voor deze website ingesteld:


We gebruiken de Matomo-analyse-service op onze website. Kleine tekstbestanden (cookies) slaan gegevens op over hoe u onze website gebruikt, met inbegrip van uw IP-adres. Deze gegevens worden door ons geanonimiseerd en opgeslagen. Als u geen toestemming wilt geven voor de analyse van uw gebruik van onze website, kunt u uw browserinstellingen op ieder willekeurig moment wijzigen om te voorkomen dat cookies gebruikt worden. Het kan in dit geval echter gebeuren dat niet alle functies gebruikt kunnen worden.

 

Opt-out van website tracking

U ervoor kiezen om geen unieke web analytics cookie identificatienummer aan uw computer toegewezen te krijgen en zo het groeperen en de analyse van de verzamelde gegevens op deze website te voorkomen.  Om die keuze te maken, klikt u hieronder om een opt-out cookie te ontvangen.

U bent momenteel aangemeld. Klik hier voor opt-out.


In dbschenker.nl is Google Maps ingebouwd. Als u uw toestemming geeft, aanvullend op uw inloggegevens, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Het bijbehorende privacybeleid kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=policies

Op de site https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl&gl=nl kunt u uw privacy-instellingen maken.

Nieuwe functies, het privacybeleid actualiseren

We passen het privacybeleid aan de gewijzigde functionaliteiten aan. Daarom adviseren wij u het privacybeleid te lezen wanneer u de nieuwe versie van dbschenker.nl bezoekt.


Geactualiseerd: maart 2020