Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

MR & PR; Manager In Warehouse Checking Boxes,

Assistant Site Operations Manager

Your tasks

Role Summary:
 • To support and back up for Site Operation Manager
 • To be responsible for ST1 VAS
 • To be responsible for KPI, XSITE, 5S+1, POP and internal audit


Specific Accountabilities:
 • To assist and back up for SOM when needed./ Hỗ trợ và thay thế SOM khi cần thiết.
 • Mainly responsible for ST1 VAS activities (plan, cost model, productivity)./ chịu trách nhiệm chính cho hoạt động đóng gói, dán tem của ST1.
 • Be responsible for 5S+1, POP, XSITE, internal audit/ Chịu trách nhiệm cho chương trình 5S+1, Cải tiến , XSITE và audit nội bộ.
 • Maintain daily operational meeting./ duy trì và thực hiện cuộc họp đầu giờ hàng ngày với team.
 • Make monthly shift schedule for staffs/ Chuẩn bị lịch làm việc cho nhân viên theo ca.
 • Train, lead, motivate & develop staffs./ Huấn luyện, khuyến khích và định hướng và phát triển nhân viên
 • Follow up with maintainer/vendor/HSSE for MHE maintenance and repair./ Theo dõi với bảo trì/nhà thầu/ bộ phận an toàn cho hoạt động bảo trì và sửa chữa.
 • Analysis of current operations incl but not limited to process, IT solutions, resources (people, MHE, Storage systems). / Phân tích dữ liệu vận hành nhưng không giới hạn liên quan đến giải pháp IT, nguồn lực (con người, máy móc, hệ thống lưu trữ).
 • Responsible for the coordination of all warehousing and distribution functions / Chịu trách nhiệm phối hợp giữa kho với vận tải.
 • Maintain and improve customer specific SOP's / duy trì và cải tiến SOP của khách hàng.
 • Monitor internal KPI, 5S, POP, XSITE reporting / Kiểm soát KPI nội bộ, báo cáo 5S/POP/ XSITE
 • Effectively manage the workflow to warehouse operations/ Quản lý hiệu quả quy trình kho
 • Coach teammates to effectively work together / Huấn luyện và xây dựng đội nhóm hoạt động đội nhóm hiệu quả.
 • Performs other job related functions as and when required / Thực hiện các công việc liên quan khi được yêu cầu

Requirements

Required Skills:
 • Decision – Making
 • Leadership
 • Interpersonal and Communication skill
 • Customer – Oriented
 • Fast Respond


Experience and Qualifications
 • College/University Degree
 • Good understanding of WMS system
 • Good written & spoken English
 • 01-02 year of Supervisor/Leader experience

Our offer

Contact

Dao Minh Phuc - HR Manager Logistics/SCM

Job Details

Position

Assistant Site Operations Manager

ID

201902280010

Company

Schenker Vietnam Co. Ltd.

City

Binh Duong

Created

Feb 27, 2019