Skip to content
Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

Upozornění na změny v Zákoně o silniční dopravě

Rádi bychom informovali naše zákazníky, že s účinností od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona č.  111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, která v § 9a zavádí limitaci výše náhrady škody při přepravách zboží ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě, upravuje práva a povinnosti při přepravě zboží, odpovědnost dopravce a lhůty pro podání reklamací a žalob.  Od tohoto data se bude výše náhrady škody a další uvedená ustanovení upravovat ve stejném rozsahu a limitaci jako v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR). Na základě těchto změn společnost SCHENKER spol. s r. o. mění a upravuje s účinností od 1. ledna 2019 Všeobecné obchodní podmínky, jejichž celé znění naleznete zde.

V případě nedbalostního jednání a vzniku škody, bude odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. od 1. ledna 2019 limitována výší 8,33 SDR/kg = cca 260,- Kč/kg (jedná se o variabilní kurs, částka se však standardně pohybuje mezi 250–270 Kč). Tento limit nebude platit v případě, kdy bude prokázáno, že naše společnost způsobila škodu úmyslně nebo takovým zaviněním, které by bylo soudem shledáno jako za rovnocenné úmyslu (hrubá/vědomá nedbalost). Reklamační doba pro škody zjevně neznatelné při příjmu je 7 dní, při zpoždění 21 dní. Časový limit pro právní jednání je 1 rok ve smyslu § 630, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. a § 9a zákona č.111/1994 Sb.

V případě přepravy zásilek s vysokou hodnotou a nízkou váhou nabízí SCHENKER spol. s r. o. sjednání tzv. cargo (zbožového) pojištění těchto zásilek jménem objednatele, který obdrží od pojišťovny, se kterou byla uzavřena pojistná smlouva, náhradu skutečně vzniklé škody na zboží, bez uvedené limitace, to vše za podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy. Sjednání tohoto pojištění u každé zásilky, jejíž cena překračuje limit uvedený v předchozím odstavci, tak SCHENKER spol. s r. o. doporučuje od 1. ledna 2019.

Vedle toho má objednatel přepravy možnost zajistit si náhradu nelimitované škody, avšak pouze v případech, kdy dojde k takové výslovné písemné dvoustranné dohodě mezi SCHENKER spol. s r. o. a objednatelem přepravy a současně dojde ze strany objednatele přepravy k úhradě oběma stranami předem písemně sjednanému příplatku k přepravnému ve smyslu příslušných ustanovení Úmluvy CMR.

Děkujeme za zaznamenání těchto důležitých změn ve vnitrostátní tuzemské nákladní přepravě a v případě nejasností či doplňujících dotazů jsou k dispozici naši obchodní zástupci a zákaznická centra.