Skip to content
Лого на DB Schenker


Businessmen shaking hands compliance

Посветеност

DB групацијата е посветена за понатамошно развивање на подобро разбирање на сообразноста со националната и меѓународната животна средина. Ги почитува високите стандарди на деловната етика и активно се придржува кон нив. Исто така, DB групацијата активно врши размена на искуства за прашања за сообразност со другите меѓународни корпорациски играчи.

DB групацијата е особено посветена на принципите на Глобалниот пакт на ОН. Исто така е активен член на Transparency International.