Skip to content
Лого на DB Schenker


Woman and man talking to each other

Нашите стандарди

DB Schenker го спроведе сеопфатниот систем за управување со сообразноста за етичко однесување и постапување како фер и сигурен партнер за клиентите.
Кодексот на однесување на DB дава насоки и внатрешна рамка за сите вработени и директори на DB, во сите деловни трансакции и контакти со клиенти.  Нашите внатрешни прописи го дефинираат однесувањето во следниве ситуации:


Предности - Давање и земање

DB Schenker верува во транспарентноста. За да го постигнеме ова, имаме насоки за тоа како да се справиме со придобивките од трети страни или бонусите од самата компанија.

Заштитување на средствата

Имаме јасна насока за заштита на средствата на DB групацијата и за доверлив третман на компанијата и податоци за трговијата.


Закон за картели / Одредување на цената

Информациите и насоките на законот за картели и одредувањето на цените ни овозможуваат да ги избегнеме регулативите за заштита на конкуренцијата, одредувањето на цените и понудите кои ја ограничуваат трговијата.


Агенти, брокери, консултанти

Ги следиме внатрешните правила и насоки кога станува збор за соработка и избор.


Конфликт на интереси

Нашите упатства за тоа како да се избегнат конфликти на интереси, помеѓу професионалните задачи и приватните интереси на работниците и работодавците, му овозможуваат на DB Schenker секогаш да дејствува со интегритет. 


За детален приказ, погледнете во Кодексот на однесување на DB.