Skip to content
Лого на DB Schenker Лого на DB Schenker


Woman windowfront business operations

Искажете загриженост

Во DB Schenker, посветени сме на зачувување на интегритетот. Наша цел е етички да се однесуваме во сите деловни трансакции и да бидеме во сообразност со законските одредби. Како и со сите деловни активности, може да дојде до ситуации во коишто однесувањето не е во согласност со Кодексот на однесување на DB. Во такви случаи, сакаме да знаеме кога се сомневате дека дошло до прекршување на законот или сериозно несоодветно однесување и ве охрабруваме да ги пријавите. Креиравме линија за предупредување на DB Schenker за да им обезбедиме безбедно место на поединеците каде што може да ги пријават проблемите. Тука, сите поединци може да споделуваат информации во строга доверливост, во рамките на локалните закони.

Можете да пристапите до линијата за предупредување на DB Schenker преку системот за поднесување на интернет: 
Линија за предупредување на DB Schenker.