Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Implementering av nytt regelverk for europeisk landtransport: Endringer som følge av EU-kommisjonens nye mobilitetspakke 1 (MP 1)

DB Schenker ser frem til implementeringen av den nye EU-mobilitetspakken som effektivt vil balansere målene om sikkerhet, sosial rettferdighet, bærekraft og økonomi i det europeiske landtransportsystemet. Som et resultat av denne pakken tar vi nå skritt for å forbedre arbeidsforholdene til vår viktigste ressurs – nemlig våre ansatte og de som jobber hos våre underleverandører. I løpet av de siste årene, (fra 2017), har et stort antall nye regler blitt implementert og er nå på plass. De mest betydelige endringene i arbeidsforhold i veitransporten vil imidlertid tre i kraft i 2022 – og vi tror det samlede transportmarkedet vil utvikle seg positivt i fremtiden og som et resultat av dette tilby bedre arbeidsforhold.

De viktigste endringene vi må ta tak i fra 2. februar 2022, er som følger:

Nye regler for kabotasje:

  • 4 dagers kjøre- og hviletid perioder mellom individuelle kabotasjekjøringer i EUs medlemsstater. Dette vil begrense lastebil- og sjåførkapasiteten i kabotasjeoperasjoner og vil tvinge transportører til å endre måten de håndterer slike operasjoner på.
  • 8 ukers returplikt for lastebil til driftsbasen i landet der en lastebil er registrert. Dette vil påvirke transportkapasiteten negativt og resultere i en kostnadsøkning, ettersom de fleste lastebiler vil kjøre tomme over ganske lange avstander, noe som fører til ubalanse i trafikken på bestemte strekninger

Justering av lønnsnivå:

  • Lønnsøkninger grunnet utformingen av MP 1 sjåfør posisjonerings regler i lokale markeder.
  • Lønnsøkninger på grunn av MP 1 sjåfør posisjonerings regler knyttet til kabotasje og krysshandel – lønn til sjåfører fra østlige EU-land som utfører kabotasje- og tverrhandelsoperasjoner må være lik transportindustriens norm i landene der slike sjåfører er i drift.

Nye rapporteringsregler:

  • Ny rapporteringsplikt for transportselskaper med hensyn til sjåfør posisjonerings regler, flåte informasjon og annen informasjon – påkrevd av lokale myndigheter og EU.
  • Ny generasjon digitale fartsskrivere for alle lastebiler inkludert lette nyttekjøretøyer mellom 2,5 tonn og 3,5 tonn GVW vil bli obligatorisk for internasjonal transport.

Ytterligere forskrifter vil bli implementert i januar 2023.
For deg som kunde vil implementeringen av det nye regelverket ikke ha noen innvirkning på tjenesten vår, da DB Schenker tar seg av alle krav. Vi forventer imidlertid at Mobilitetspakken vil ha innvirkning på kapasiteten samt kostnadene ved landtransport på grunn av økte lønnskostnader og behov for flere kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Mobilitetspakke: Spørsmål og svar