Skip to content
DB SCHENKER-logga


Våra verktyg för mer hållbara transporter

Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska utsläppen och en stor möjlighet att göra skillnad. Här är några av de verktyg vi använder för att skapa mer hållbara transporter.

Vi på DB Schenker arbetar för fullt med att klimatanpassa vår verksamhet, men alla förutsättningar finns ännu inte på plats för att erbjuda 100 procent fossilfria transportlösningar i hela Sverige. Som komplement erbjuder vi därför klimatkompensation.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som ens verksamhet medför genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Exempelvis energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Du kan läsa mer om klimatkompensation här.

Emissionsberäkningar ger dig möjlighet att se resultatet av arbetet vi tillsammans gör för att minska utsläppen. Det är dock viktigt att känna till att emissionsberäkningar är komplicerade och bygger på ett stort antal antaganden, vilket innebär att de inte visar en exakt sanning, utan endast ger oss en tendens.

Det beror på att uträkningarna beräknas utifrån en rad nyckeltal som definieras och tas fram på olika sätt. Därför går det inte att jämföra resultatet från en emissionsberäkning med en annan. Man jämför då inte äpple mot äpple.

Våra uträkningar är gjorda utifrån standarden Greenhouse Gas Protocal (GHG) som är utvecklad av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Uträkningarna följer också regelverket i standard ISO 14064 och EN 16258. Dessa globala standarder är de mest vedertagna, men de beskriver alltså bara hur uträkningen skall göras, inte vilka data eller vilken detaljgrad på data som skall användas. Därför kan man som kund inte jämföra en emissionsberäkning från DHL eller PostNord med en uträkning gjord av DB Schenker. Vi har helt enkelt inte använt jämförbar data.

Våra emissionsberäkningar, som finns tillgängliga till våra kunder i E-Schenker, bygger på data som årligen samlas in från våra verksamheter runt om i världen. Som komplement använder vi data från EcoTransit, en oberoende organisation som arbetar för att samla in detaljerade data från världens transportkedjor.

DB Schenker emissionsrapporter, som finns tillgängliga för våra kunder via i E-Schenker, ger en bild av de utsläpp som skett vid genomförda transportuppdrag.

För att utvärdera framtida transportupplägg erbjuder vi ett verktyg via EcoTransit.

 • eSchenker
 • Eco-Transit

Vad betyder de olika begreppen?

WTT (Well-To-Tank): De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet, samt de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken

TTW (Tank-to-Wheel): De utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

WTW (Well-to Weel), (TTW+WTT=WTW): De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet tillsammans med de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken, samt de utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

 • CO₂: Koldioxid
 • CO₂e: Koldioxidekvivalenter, dvs. koldioxid tillsammans med övriga växthusgaser omräknat till CO₂
 • HC: Kolväten
 • NOx: Kväveoxid
 • PM: Partiklar
 • SO2: Svaveloxid

Vi utvärderar våra leverantörer

Samarbetet och samverkan med våra leverantörer är en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Det viktigaste för oss är att vi arbetar med engagerade partners som delar vår målbild. Goda samarbeten är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål.

Grundläggande krav

DB Schenker är medlemmar inom UN Global Compact vars tio principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s konvention mot korruption. De tio principerna ligger till grund för DB Schenkers uppförandekod (Code of Conduct) som är bindande och ska följas av alla våra samarbetspartners.

Landtransporter

I Sverige har vi genom samarbetet med BTF (Bilspeditions Transportörförening ) en unik samverkan med ca 150 transportörer inom vår inrikesverksamhet och vårt täta samarbete har pågått i över 60 år. Vårt samarbete innebär, bland annat, ca 130 möten årligen med representanter från olika delar av vår verksamhet där olika frågor hanteras för att säkerställa vårt kundlöfte.

Leverantörsutvärdering av nya åkerier

Innan ett åkeri får köra för oss görs en grundlig kontroll där vi säkerställer att all viktig dokumentation (Säkerhetsdeklaration AEO, F-skattebevis, försäkring, registreringsbevis, trafiktillstånd samt ansvarsbekräftelsen) är på plats. Utöver detta görs också en kontroll mot FN:s sanktionslista.

Löpande leverantörsutvärdering

Dialogen med våra samarbetsåkerier är mycket tät och det hålls varje år flera olika möten för att diskutera operativa, taktiska och strategiska frågor. Varje år genomför vi också följande löpande kontroller:

 • Kontroll av F-skattebevis
 • Kontroll av trafiktillstånd
 • Central leverantörsbedömning (Bedömning görs av svar som åkerierna lämnar till oss i två frågeformulär som skickas ut i början av året)
 • Hastighetsmätning (Hastighetsmätningarna genomförs årligen. Resultatet dokumenteras och kommuniceras till berörda åkerier och handlingsplaner begärs in och följs upp)
 • Lokala uppföljningsmöten (Lokala möten genomförs på distrikten där vår personal tillsammans med åkerierna diskuterar kvalitet, miljö, arbetsmiljö med mera)
 • Revision (Leverantörsrevisioner genomförs enligt en femårsplan. Under revisionen kontrolleras efterlevnaden av Transportöravtalet, samt ett antal punkter i en specifik checklista. Diskussioner förs med åkeriet om status och förbättringsmöjligheter)

Inom vår gränsöverskridande trafik samarbetar vi med ca 50 transportörer. Genom vårt gemensamma avtal arbetar vi strukturerat för att leverera det vi lovar till kunden. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer. Det innebär, bland annat, att innan vi anlitar en ny transportör kontrolleras alla tillstånd och försäkringar. Vi genomför även årliga leverantörsuppföljningar för att säkerställa vårt kundlöfte.

Sjö- och flygtransporter

Leverantörer inom sjö- och flygtransporter arbetar ofta i många delar av världen och utvärderas därför av vår centrala inköpsavdelning på vårt huvudkontor i Tyskland. Varje år tar våra underleverantörer del i en omfattande utvärdering utifrån vilken vi väljer ut ett antal nyckelleverantörer, så kallade Preferred Carriers. Samtliga Preferred Carriers måste leva upp till följande grundkrav:

 • Signering av DB Schenker Code of Conduct
 • Engagemang och vilja att skapa strategiska, långsiktiga relationer
 • Väl etablerade kontaktpunkter för medarbetare på alla nivåer inom organisationen
 • Låg risk för kapacitetsproblem
 • Garanterad platskapacitet
 • Bevis på resultatframgång inom miljöområdet
 • God kommunikation, snabbt beslutsfattande och korta beslutsvägar
 • Global teckning för att tillgodose alla våra kunders behov