Skip to content
DB SCHENKER-logga


Two people in grey jackets shaking hands

Tysk lagstiftning för leverantörskedjor – Information till våra leverantörer

Den tyska lagstiftningen för leverantörskedjor - på tyska kallad Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) - kräver att tyska företag ska genomföra en företagsbesiktning (due diligence) och riskhantering avseende mänskliga rättigheter och miljö. Lagen antogs av den tyska regeringen 2021 och den träder i kraft den 1 januari 2023.

DB Schenker förväntas följa lagen, både som hundraprocentigt dotterbolag till DB och i vår egen rätt. Med vårt huvudkontor i Tyskland och med mer än 3 000 anställda har vi en oberoende skyldighet att uppfylla lagens krav.

Lagen syftar till att skydda mänskliga rättigheter och miljön. Men visste du att DB Schenkers globala dotterbolag också måste följa lagen? Eftersom DB Schenker har sitt huvudkontor i Tyskland omfattas dess dotterbolag och deras leverantörskedjor också av LkSG. Det innebär att denna tyska lag har en global inverkan.

Vad innebär lagen för DB Schenkers företag?

Lagen syftar till att skydda de mänskliga rättigheterna och miljön.

Graphic showing the components of the German supply chain law

 • Principförklaring / Grundsatzerklärung 

Internt och externt offentliggörande av en principförklaring som omfattar våra risker för mänskliga rättigheter och miljö, våra prioriteringar och hur vi planerar att hantera dem framöver.

 • Riskanalys 

Förstå var vi kan riskera att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljön, antingen genom vår egen affärsverksamhet eller inom vår leverantörskedja.

 • Riskhantering

Se till att vi har ett bra system för att hantera risker när vi upptäcker dem, bland annat genom att integrera detta i alla relevanta affärsprocesser (till exempel leverantörsanskaffning).

 • Förebyggande åtgärder

Se till att vi vidtar rätt åtgärder för att förhindra att risker förvandlas till överträdelser.

 • Avhjälpande åtgärder

Se till att agera omedelbart när vi upptäcker överträdelser eller hotande överträdelser för att förhindra, avsluta eller minimera dessa.

 • Hantering av klagomål

Se till att människorätts- och miljörisker kan rapporteras till oss så att vi kan vidta åtgärder.

 • Dokumentation och rapportering

Att noggrann dokumentation om de risker vi upptäcker, hur vi hanterar dem och hur effektiva våra åtgärder är, och en gång om året rapportera om vår regelefterlevnad till relevant myndighet.


Vad innebär detta för våra leverantörer?

Vi kommer fortsätta att samarbeta med våra leverantörer för att säkerställa ett bra informationsutbyte. En viktig del är att veta vad man kan förvänta sig, dvs. hur lagen kommer att påverka er som affärspartner.

dbschenker.com hittar du mer information om de senaste nyheterna om vår verksamhet och vad vi kan förvänta oss härnäst. Besök sidan för att hålla dig informerad om de senaste uppdateringarna och vanliga frågor.

Räkna med följande uppdateringar i framtiden:

 • Publicering av en principförklaring (Grundsatzerklärung), för att förstå vad som är viktigt för DB Schenker i hur vi gör affärer.
 • Uppdateringar av våra dokument för leverantörer för att säkerställa att vi har en gemensam förståelse för de mänskliga rättigheter och miljörättigheter som måste skyddas.
 • Aktivt samarbete med våra leverantörer för att ta itu med identifierade risker, bland annat genom att anta en samarbetsinriktad strategi för att lösa problemen.

Klagomålsförfarandet 

På DB Schenker tar vi ansvar för vårt arbete i Tyskland och i andra länder. Som grund för ett pålitligt partnerskap förväntar vi oss också att våra leverantörer behandlar människor och miljö med respekt.

 • Med införandet av den tyska lagen om omsorgsplikt i supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) har lagstiftaren skapat en ram för ett ansvarsfullt och hållbart värdeskapande längs hela kedjan. Som en del av Deutsche Bahn uppfyller vi kraven i LkSG.
 • För att säkerställa att både vår egen affärsverksamhet och supply chain följer lagen har vi inrättat ett förfarande för klagomål. Klagomål och information om mänskliga rättigheter och miljörelaterade risker och överträdelser kan rapporteras via Deutsche Bahn-länken nedan.

Klagomålsförfarandet kan nås via LkSG: Nachhaltige Lieferketten bei der Deutschen Bahn (deutschebahn.com). För mer information se vårt klagomålsförfarande.

Kontakta oss

Har du frågor kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.