Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Tjänster

Hitta all relevant information gällande ”Brexit och logistik” här.

All information lämnas utan juridiskt ansvar.Checklista för tull

Om ditt företag haft affärsrelationer enbart inom EU tidigare och du inte har något EORI-nummer än är det dags att ansöka om ett.

EORI-nummer

 • identifierar ekonomiska aktörer och andra personer i deras förbindelser med tullmyndigheterna.
 • ska användas vid alla kontakter med tullmyndigheter (ansökningar i tullförfaranden, tullregistreringar, överklaganden och liknande) av de ekonomiska aktörerna och andra personer (gäller även i andra medlemsstater).
 • används vid informationsutbyte med andra tullmyndigheter och även andra myndigheter.

Ansökan om EORI-nummer görs online på Tullverkets hemsida.

Varukoder

Alla produkter är klassificerade med en flersiffrig varukod. Denna kod används vid alla former av förtullning. Genom klassificeringen får myndigheterna information om vad det är för gods som finns i sändningen, vilken tulltaxa som gäller, om det råder restriktioner för varan samt annan nödvändig information. Om koden inte är tillgänglig eller om den är felaktig kan Tullverket stoppa sändningen och du som importör eller exportör riskerar repressalier i form av straffkostnader och/eller indragna tillstånd, vilket i sin tur kan leda till förseningar. 

Förbud som styrs av nationella och europeiska lagar kan begränsa import, export och transiteringar.

Följande begränsningar kommer implementeras omgående om det blir en hård brexit:

 • Skydd av allmän ordning
 • Skydd av miljö
 • Skydd av människors hälsa
 • Skydd av djur
 • Skydd av växter
 • Kommersiellt rättsligt skydd
 • Skydd av kulturvaror

Mer information hittar du på Tullverkets och Kommerskollegiums hemsida.

Om det blir en ”hård brexit” kommer det inte finnas några överenskommelser för fri handel eller ett tullavtal mellan EU och Storbritannien.

Ursprungsmaterial från Storbritannien

Om du köper varor med ursprung i Storbritannien för vidare bearbetning eller efterbehandling bör du notera att dessa varor inte längre kan definieras som gemenskapsgods i din framtida ursprungsbedömning. För dig betyder det att dessa material inte längre kommer att bidra till att du når ditt föredragna EU-ursprung för slutprodukten efter brexit. Det är därför viktigt att revidera samtliga ursprungsbedömningar där brittiska insatsvaror ingår.

Så länge Storbritannien är medlem i EU fungerar förädling smidigt. Förädling omfattar färdigställande, bearbetning eller reparation av varor. För att kunna fortsätta förädling av varor som importeras från Storbritannien efter brexit, utan att debiteras importtullar eller tillämpa handelspolitiska åtgärder i EU:s tullområde, kommer överföring till tullförfarande aktiv förädling bli nödvändigt.

Om varor från EU tillfälligt exporteras till Storbritannien för förädling och inga fullständiga tullar ska tillämpas är det tullförfarande som ska användas för detta passiv förädling.

Observera att ni som importör/exportör måste söka tillstånd för aktiv och/eller passiv förädling för att få tillgodo se er dessa ekonomiska lättnader.  

En ATA-carnet är ett tulldokument som godkänts av 77 länder, inklusive alla EU-stater, som förenklar och påskyndar införandet av varor vid tillfällig import till ett land som omfattas av ATA-konventionen.

Den särskilda och samtidigt avgörande fördelen med denna procedur, jämfört med tillfällig import utanför ATA-förfarandet, är att de importerade varorna inte omfattas av några importtullar i de tredjeländer som är anslutna till förfarandet. En ATA-carnet kan utfärdas för olika typer av användning:

 • Mäss- och utställningsvaror
 • Varuprover
 • Föremål för att utöva ett yrke

Varorna får inte förbrukas eller bearbetas. Broschyrer, "give aways" och liknande är därför inte godkända varor för ATA-carnet och inte heller gods som ska förstöras. Avsändaren måste se till att samma varor som exporterades också importeras igen i god tid.

Skeppningsmetoden (T1/T2) bidrar till att undvika överbelastning vid de nya yttre gränserna efter brexit, eftersom Storbritannien kommer att förbli kvar i NCTS-förfarandet (New Computerised Transit System). Det kan bli förseningar i överföringen av den summariska import- eller exportrapporten här.

T1 och T2 är olika typer av transiteringsförfaranden som, beroende på om det rör sig om tredjelandsgods eller gemenskapsvaror, förflyttas oförtullat mellan två av Tullverket godkända platser (tillfällig lagring eller tullager).

Transitföljedokument för T1 eller T2 ska följa godset under transport i syfte att säkerställa dess status vid en eventuell fysisk tullkontroll. Om tullhanteringen inte sker vid det första tullkontoret (gränskontroll, flygplats eller hamn) när tullvarorna kommer in i EU, kommer transitföljedokumentet att åtfölja de importerade varorna tills att transiteringen avslutas på mottagningsorten.

Brexitforum videostream

DB Schenker i Storbritannien höll ett brexitforum för sina kunder baserade i Storbritannien den 21 februari med den framstående brexitrådgivaren och registrerade experten Robert Hardy (Operations Director - Oakland Invicta). Se videoinspelningen av händelsen här.