Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Minska tullsatsen med ursprungsförsäkran eller importörens kunskap

New Content Item (1)

I och med att det slöts ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien vid årsskiftet kan en ursprungsförsäkran göra att varorna får en reducerad tullsats eller blir helt tullfria.

Är värdet under 6000 euro räcker det med att exportören skriver texten nedan på din faktura för att styrka ursprunget:
 

Svenska:

(Period: från___________ till __________ (1))

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer ... (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (3) ursprung.

..................................................................................................................
(4) (Ort och datum)

..................................................................................................................
(Exportörens namn)
 

  1. Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel ORIG.19.4 b [Ursprungsförsäkran] i detta avtal, ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
  2. Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar och andra författningar. För exportören i Förenade kungariket kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga i Förenade kungariket. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
  3. Ange produktens ursprung: Förenade kungariket eller unionen.
  4. Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Engelska:

(Period: from___________ to __________ (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.

..................................................................................................................
(4) (Place and date)

..................................................................................................................
(Name of the exporter)

 

  1. If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
  2. Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
  3. Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
  4. Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.


Ett annat alternativ är att använda sig av Importörens kunskap. Då behövs inget REX-tillstånd. Läs mer om det här.