Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


När krisen är ett faktum

Brand, långvarigt strömavbrott, snöoväder. Eller pandemi. När krisen är ett faktum gäller det att vi kan fortsätta vår verksamhet utan större störningar.
– Vi är en problemlösande organisation vilket vi har nytta av när en större kris uppstår, säger Mikael Schwartz, Säkerhetschef på DB Schenker i Sverige.

2014 började Mikael Schwartz sin roll som Säkerhetschef hos oss på DB Schenker. Då hade han redan tidigare erfarenhet av krishantering, som Regionssäkerhetschef, när svininfluensan (H1N1) spreds över världen.

– Men svininfluensan 2009-2010 går inte att jämföra med situationen vi är i nu, Coronaviruset är något helt annat, säger han.
 

      

New Content Item (1)                               

Samhällsviktig verksamhet

I sin roll som Säkerhetschef, i tid av kris, är Mikaels ansvar att se till att vi har en fungerande krisledningsorganisation centralt och ute på de olika enheterna. Eftersom transportföretag är en del av MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samhällsplanering som samhällsviktig verksamhet har DB Schenker ett ansvar att försöka säkerställa att viktiga produkter levereras.

– Vi har ett samhällsansvar att upprätthålla vårt transportnätverk så länge vi har förutsättningar för att köra till exempel läkemedel, livsmedel och sjukvårdsprodukter som är viktiga när ett samhälle i övrigt nästan stänger ner, säger Mikael.

– Vi ska komma ihåg att transportbranschen är van att hantera problem, och jag upplever ett professionellt lugn i vår organisation, vilket jag tror även gäller hos våra konkurrenter. Det finns såklart en oro men samtidigt en saklighet i det vi gör och planerar, lägger han till.


Crisis Management Team

DB Schenkers krisledningsorganisation består dels av en central krisledningsgrupp, vilken kallas CMT, som står för Crisis Management Team. CMT består av åtta ordinarie personer och åtta reserver. Dessutom finns det lokala krisledningsgrupper ute på våra olika enheter, till exempel hos alla distrikt i landet.

– En av huvudreglerna är att en kris ska hanteras så nära krisen som möjligt, alltså av den lokala krisledningsgruppen. Om ett problem utvecklas till en större kris så fungerar CMT som en stödfunktion.


Från mindre kriser till pandemier

Vad är då en kris? Enkelt förklarat är det allt som stör verksamheten i större omfattning, vilket kan handla om strömavbrott, spill av hälsovådliga ämnen, snöoväder, trafikolyckor och pandemier. Det första som sker vid en plötslig, mer allvarlig kris, är att den lokala krisgruppen aktiveras. Därefter aktiveras CMT.

New Content Item (1) –  Säg att det har skett en explosion på en terminal. Då kan CMT aktiveras och stötta eller leda den lokala enheten efter det behov som uppstår för att säkra vår produktion. Krisledningen är kvar tills man har kontroll över flödena, förklarar Mikael.

En explosion är väldigt allvarlig men situationen går att överblicka och bedöma. En pandemi däremot innebär utmaningar i form av stor osäkerhet och osäkra prognoser. Ingen vet egentligen vad som kommer att ske framöver.

–  Den pågående krisen hanteras dag för dag. CMT har möten flera gånger i veckan för att gå igenom det aktuella läget och hantera eventuella nya störningar. Just nu jobbar CMT och de underliggande krisgrupperna med att upprätthålla vårt transportnätverk samt att se över ekonomiska och volymrelaterade effekter.

Men hur osäkert läget än må vara just nu, så vet vi att allt en dag kommer att återgå till ett mer normalt tillstånd.

–  När krisen bedöms vara över så avaktiveras alla krisgrupper. Därefter görs en utvärdering över hur krisarbetet har gått, de olika faserna och vilka beslut som har fattats. Vad kan vi förbättra till nästa stora kris? Det är ett viktigt arbete i krishanteringen och viktigt för framtiden, avslutar Mikael.
 

Här kan du läsa om läget på DB Schenker just nu

Läs även artikeln Om inga transporter kom fram