Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Så påverkas transportreglerna av coronakrisen

Johan Henriksson, Risk and Insurance Manager på DB Schenker, har gjort en sammanfattning av vilka transportregler som påverkas av coronakrisen.

Försenad leverans

Vid försening av leverans säger lagstiftningen att vi som transportör är ansvarig, en lagstiftning som nu lämnar visst tolkningsutrymme till följd av myndigheternas åtgärder. En exportsändning, som till exempel försenas på grund av väntetid vid gränserna, är inget vi vare sig kan förutse eller förhindra.

Utlämning av gods

Under alla transportsätt förutsätts någon form av avlämnande och kvittens på mottagande. Så här säger lagen:

Lag om inrikes vägtransport 20 §
Sedan godset kommit fram till bestämmelseorten är mottagaren berättigad att begära att fraktföraren mot kvitto utlämnar godset. Mottagare som begär att få godset utlämnat har också rätt att erhålla sådant fraktsedelsexemplar som upprättats för att överlämnas till honom.

Ingen kvittens

Om du som kund kräver att vi ska lämna ut gods utan kvittens måste vi använda oss av lossningsavtal eller digital signering. Vi skriver då covid-19 eller corona på fraktsedeln. Vi har utvecklat en möjlighet att signera digitalt via mottagarens egen smartphone.

Säker lastning

En följd av corona är att chaufförer inte tillåts vara med under lastning eller att de inte får kontrollera godset hos vissa kunder. Men enligt lag har chauffören alltid ansvar för trafiksäkerheten och måste kontrollera att lastning skett på ett säkert sätt.

Sjuk chaufför?

Vi har inte tillåtelse att samla in sjukdomsuppgifter om våra anställda enligt GDPR, och vi kan därför inte garantera att de chaufförer som hämtar eller lämnar gods inte har symptom som hosta, feber eller ont i halsen. Du som kund har rätt att fråga chauffören, men chauffören har inte skyldighet att svara.

Hygien och skyddsutrustning

Det är helt okej att kräva skyddsväst, hjälm eller munskydd för våra chaufförer förutsatt att du som kravställare även förser chauffören med utrustning.

Force majeure

Om ett uppdrag visar sig vara omöjligt eller orimligt att utföra bestäms vårt eventuella ansvar främst av avtal med vår kund men även av transportkonventioner och tillämplig lag.

När det gäller Force Majeure klausuler (FM) står det såhär i DB Schenkers transportvillkor:

8. Force Majeure
”DB Schenker ska vara befriat från skyldighet att fullfölja uppdrag om DB Schenker hindras av omständigheter, varöver DB Schenker inte kunnat råda och rimligen inte kunnat förutse. DB Schenker ska genast informera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör. Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal eller avbryta avtal, då sådan omständighet varat längre än en (1) månad, eller då viss uppsägningstid avtalats, efter en tid motsvarande uppsägningstiden.”

Johan Henriksson
Risk & Insurance Manager, DB Schenker

Avtalen baseras på DB Schenkers transportvillkor och Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB (för närvarande NSAB 2015). Denna text är en sammanfattning av en artikel ur senaste numret av Logistikmagasinet. Artikeln i sin helhet kan du läsa här