Skip to content
Logotip DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

JAVNO DRAŽBO

ki bo opravljena dne 07. 11. 2018 ob 09.00 uri v skladišču na območju Luke Koper. Zbirno mesto za potencialne kupce: Glavni vhod v Luko Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper. Na dražbi bo predmet prodaje 11,68 ton plastike (PE-LD-HD folije in pogač)- v nadaljevanju: blago. Blago ima status skupnostnega blaga EU in ni last družbe SCHENKER mednarodna špedicija d.d.. Družba SCHENKER mednarodna špedicija d.d. ga prodaja ob izvrševanju svoje zakonite zastavne in pridržne pravice na njem. V primeru, če bodo pristojni organi blago šteli za odpadek, si bo kupec moral za razpolaganje z njim sam pridobiti vso za to potrebno dokumentacijo.

Javna dražba bo opravljena, če se je bo udeležil najmanj en ponudnik. Ponudbe, dane družbi SCHENKER mednarodna špedicija d.d. na javni dražbi, veljajo kot zavezujoče ponudbe v smislu določbe 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo, je 100,00 EUR. Družba SCHENKER mednarodna špedicija d.d. ni dolžna sprejeti najugodnejše ponudbe, podane na javni dražbi. Ponudnik, ki poda najugodnejšo ponudbo, je v primeru, če jo družba SCHENKER mednarodna špedicija d.d. sprejme, dolžan s to družbo takoj po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo, katere besedilo je sestavni del tega oklica. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV in drugih davščin, ki jih je potrebno plačati ob prodaji. Morebitni DDV in druge davščine se obračunajo dodatno na podlagi veljavnih predpisov.

Rok za plačilo kupnine je 3 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec blaga ne more prevzeti in ni upravičen zahtevati njegove izročitve pred polnim plačilom kupnine družbi SCHENKER mednarodna špedicija d.d.. Stroški skladiščenja blaga in drugi stroški, povezani z njim, od sklenitve prodajne pogodbe naprej bremenijo kupca in morajo biti poravnani pred prevzemom blaga. Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim mora ponudnik zagotoviti sam.

Osebe, ki zastopajo ponudnike, ki so pravne osebe, morajo biti na javni dražbi zastopane preko zakonitega zastopnika, vpisanega v sodnem/ poslovnem registru. V kolikor ponudnika na javni dražbi zastopa pooblaščenec, mora ta imeti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika tega ponudnika.

Blago se prodaja po sistemu »videno- kupljeno« in po Incoterms pariteti »EXW Koper«. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper družbo SCHENKER mednarodna špedicija d.d. v zvezi z blagom niso mogoči in so izrecno izključeni. Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak dan od 09.00 do 16.00 ure v poslovnih prostorih družbe SCHENKER mednarodna špedicija d.d. na naslovu Ankaranska c. 7, 6000 Koper. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom družbe SCHENKER mednarodna špedicija d.d. g. Petrom Bandljem (tel.: +386 (0) 30 324 415; mail: peter.bandelj@dbschenker.com). Blago se nahaja v skladišču družbe LUKA KOPER d.d. v Kopru.

Šteje se, da udeleženci javne dražbe soglašajo z zgornjimi pogoji.

Sestavni del tega razpisa je tudi besedilo prodajne pogodbe.

V Kopru, dne 29. 10. 2018                                                                      
SCHENKER mednarodna špedicija d.d.

Pogodba