Logo DB Schenker

Hodnotiace centrum

Vaša šanda zažiariť v rôznych disciplínach!

Hodnotenie centrum je poslednou métov pre záujemcov o prácu v DB Schenker. V hodnotiacom centre máte príležitosť vyniknúť v rôznych disciplínach a tým prekonať jednu z posledných prekážok na ceste k zamestnaniu v spoločnosti DB Schenker.

Pre lepšie pochopenie hodnotiaceho centra DB Schenker, priblížime Vám niektoré aktivity, ktoré na Vás čakajú:

Pohovor 

V presne štruktúrovanom pohovore budete mať možnosť odpovedať nám na otázky týkajúce sa Vášho životopisu, kariéry, skúseností, úspechov/neúspechov, Vašich kompetencií a špecifík vyplývajúcich z požadovanej pracovnej pozície.

Skupinová diskusia
Počas skupinovej diskusie budete mať za úlohu spolu s ostatnými kolagami žiadajúcimi o pracovnú pozíciu riešiť presne definované úlohy vycházajúce z pripravovanej pozície. Úlohy sú nastavené tak, aby ste mali možnosť prejaviť Vaše komunikačné, praktické zručnosti v tíme. 

Prípadová štúdia

V prípadovej štúdii budete mať za úlohu vyriešiť konkrétne problémy vychádzajúcich z danej pracovnej pozície. Na riešenie ktorých budete mať presne určený časový limit.

Samostatná / skupinová prezentácia

Pri Vašej samostatnej resp. skupinovej prezentácii budete môcť vychádzať z jednotlivých tém, ktoré ste mali možnosť spoznať počas práce v hodnotiacom centre. Bude Vám poskytnutý zodpovedajúci časový rámec, v ktorom budete musieť pripraviť vlastnú prezentáciu a následne ju prezentovať. Počas skupinovej prezentácie budete mať za úlohu diskutovať o konkrétnych riešeniach a následne prezentovať výsledky a závery diskusie.

Hra na úlohy 

Hry na konkrétne úlohy sú populárnou metódou testovania, ako jednotlivci reagujú v daných situáciách. Hry zahŕňajú rôzne scenáre hodnotenia zamestnancov či simulovaných stretnutí so zákazníkmi. Počas hodnotiaceho scenára máte napríklad za úlohu ako nadriadený uskutočniť kritický pohovor s radovým zamestnancom. Pri simulovanom stretnutí so zákazníkom je Vašou úlohou ako zástupcu spoločnosti reagovať na jeho sťažnosť. Prípadne obchdoný vťah s fiktívnym zákazníkom.

Praktické cvičenie​​​​​​​

Počas praktického cvičenia budete mať za úlohu v presne stanovenom čase vyriešiť konkrétny prípad. Cieľom tohto cvičenia je získať informácie o Vašej práci pod tlakom. Hodnotenie berie do úvahy Vašu schopnosť určovania si priorít a následne odôvodňovaní vlastných rozhodnutí.