Skip to content
DB SCHENKERi logo DB SCHENKERi logo


Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Teenused

Siit leiad kogu vajalikku teabe Brexiti ja logistika kohta!

DB Schenker ei vastuta siin esitatud teabe eest!




Tolli kontrollnimekiri

Kui teie ettevõtte ärisuhted piirdusid enne Brexitit üksnes ELiga ja teil pole veel EORI numbrit, siis tuleb teil taotleda EORI number.

EORI numbrit:

 • kasutatakse majandustegevuses osalejate ja teiste inimeste täpseks määratlemiseks asjaajamistes tolliga;
 • tuleb kasutada iga kokkupuute korral (tolliprotseduuride raames esitatud avaldused, tollis registreerimised, kaebused jms) majandustegevuses osalejate ja teiste inimeste ning tolli vahel (ka teistes liikmesriikides);
 • kasutatakse teabe vahetamiseks teiste tollide ja muude ametiasutustega.

Registreerimistaotlus tuleb esitada interneti teel. EORI numbrit saab taotleda oma ELi liikmesriigis.

Tollitariifistiku numbrid

Tooteid klassifitseeritakse 11-kohalise tollitariifistiku numbri alusel. Vastav kood esitatakse tollis registreerimisel. Selle alusel teavad ametiasutused, milliseid kaupasid saadetised sisaldavad ning kui suured on imporditavate saadetiste imporditollimaksud ja muud maksud. Kui see kood on puudu või valesti esitatud, võivad meie tolliametnikud esitada täiendavaid küsimusi, mis võib omakorda viia viivitusteni.

Nii liikmesriigi kui ka ELi õigusest tulenevad õigussätted võivad piirata importi, eksporti ja transiiti.

Karmi Brexiti korral hakkavad viivitamatult ja kitsendusteta kehtima järgmised piirangud:

 • avaliku korra kaitse;
 • keskkonnakaitse;
 • inimese tervise kaitse;
 • loomakaitse;
 • taimekaitse;
 • õiguskaitse kaubandusküsimustes;
 • kultuuriväärtuste kaitse.

Täiendavat teavet ekspordikontrolli kohta leiate oma riigi kaubandusküsimuste eest vastutava ministeeriumi kodulehelt.

Karmi Brexiti korral puuduvad vabakaubanduslepingust või ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud tolliliidust tulenevad tollimaksusoodustused.

Esmased materjalid Ühendkuningriigist

Juhime tähelepanu, et ostes Ühendkuningriigist esmaseid materjale edasiseks töötlemiseks või viimistlemiseks, peate need hilisemas päritoluarvestuses liigitama pärisolustaatuseta materjalideks. See tähendab, et pärast Brexitit ei saa te selliseid materjale enam kasutada ELi sooduspäritolustaatuse omandamiseks. Pidage seda silmas päritoluarvestuse kontrollimisel.

Seni, kuni Ühendkuningriik kuulub ELi, ei takista miski rafineerimistegevusi Ühendkuningriigi ja ELi vahel. Rafineerimine hõlmab kaupade viimistlemist, töötlemist või parandamist. Selleks, et Ühendkuningriigist imporditud kaupasid oleks võimalik ka pärast Brexitit rafineerida, ilma et sellele kohalduksid Euroopa Liidu tolliterritooriumi imporditollimaksud ja kaubanduspoliitilised meetmed, tuleb minna üle aktiivse rafineerimise tolliprotseduurile.

Kui Ühendkuningriiki imporditakse ajutiselt ELi kaupu nende rafineerimise eesmärgil ning sellistele kaupadele ei kohaldada tollimakse, tuleb kasutada passiivse rafineerimise tolliprotseduuri. See mõttekäik järgib aktiivse rafineerimise eeskuju.

Lepinguliselt 77 riigis, sh kõikides ELi liikmesriikides kasutatav ATA-märkmik on tollidokument (märkmik), mis lihtsustab ja kiirendab kaupade ajutise impordi protseduuri ATA-konventsiooni ulatuses.

Võrreldes väljaspool ATA-protseduuri toimuva ajutise impordiga räägib ATA kasuks üks eriline ja ajaliselt määrav eelis – imporditavad kaubad on vabastatud imporditollimaksudest protseduuridega seotud kolmandates riikides. ATA-märkmik võidakse väljastada kaupade kasutamiseks mitmesugustel eesmärkidel:

 • eksponaatidena näitustele/messidele;
 • kaubanäidistena;
 • professionaalsete töövahenditena.

Kaupasid ei tohi tarbida ega töödelda. Seega ei sobi ATA-märkmik kasutamiseks teabelehtede, kingituste ja muu taolise, samuti riknevate toodete puhul. Ekspediitorid peavad hoolitsema selle eest, et imporditud kaubad oleksid õigeaegselt uuesti eksporditud.

Saatmismeetod (T1/T2) aitab pärast Brexitit vältida ülekoormust uutel välispiiridel, sest Ühendkuningriik jääb edasi kasutama transiidi andmevahetuse süsteemi protseduure. Seejuures võib esineda viivitusi impordi või ekspordi koondaruande edastamises.

T1/T2 määrab tollidokumendi, millega transporditakse tollikaupasid ühest tolliasutusest teise.

Transiididokumenti T1/T2 või tolli saatelehte kasutatakse tollikaupade veol, et tagada transporditavate koguste jälgitavus. Kui tollirežiimi ei läbita ELi sisenemisel esimeses tolliasutuses (piiri tolliasutuses, lennujaamas, sadamas), tuleb imporditud kaubad koos transiididokumendiga T1 saata vastuvõtmise kohta lõpliku tolliprotseduuri läbiviimseks.

Brexiti foorumi videovoog

DB Schenker Ühendkuningriigis korraldas Ühendkuningriigis asuvate klientide jaoks 21. veebruaril Brexiti foorumi, kus astus üles Robert Hardy (Oakland Invicta käitusdirektor), kes on tunnustatud nõuandja Brexiti küsimustes ja kantud ka Euroopa Komisjoni ekspertide registrisse. Vaata siit ürituse videosalvestust.