Skip to content
DB SCHENKER logotips DB SCHENKER logotips


About Us Ocean Container Ship City

Par kompensācijas pieprasīšanas kārtību

Cienījamie klienti!

Mūsu mērķis ir atbalstīt Jūsu uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus kravu pārvadājumu jomā visā pasaulē. Lai sasniegtu šo mērķi, SIA Schenker strādā pie kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas. Sistēmu veidojošie procesi tiek regulāri pilnveidoti, lai panāktu to darbības nepārtrauktību un savstarpējo atbilstību. Viens no sistēmas pamatnoteikumiem ir notiekošo procesu vienotā izpratne. Būsim priecīgi, ja šeit sniegtā informācija palīdzēs labāk izprast Jūsu tiesību realizācijas procesus.
       
SIA Schenker, sniedzot pakalpojumus pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām.

Kā Jūsu interešu pārstāvis, SIA Schenker uzņemas atbildību par precēm no brīža, kad tās nodotas pārvadāšanai līdz to piegādes izpildei. Tomēr nav izslēgts, ka dažādu apstākļu dēļ preces var tikt bojātas vai to piegāde novēlota. Tādēļ lūdzam Jūs iepazīties ar informāciju par to, kā rīkoties, lai maksimāli atvieglotu pretenzijas izskatīšanas procesu un sekmētu kompensācijas izmaksu.

Tikai savlaicīgs paziņojums par konstatētajām neatbilstībām nodrošina Jūsu tiesības uz kompensāciju.
Paziņojums ir iebildumi pārvadātājam par sniegtajiem pakalpojumiem, kuri jāiesniedz kravas pieņemšanas brīdī, ja neatbilstība ir acīmredzama, vai 7 dienu laikā gadījumos, kad bojājums vai iztrūkums nav acīmredzams. Uz pavadzīmes izdarītā atzīme ir neapstrīdama! Ja, piemēram, saskaņā ar pavadzīmi Jums jāsaņem 20 kastes ar precēm, no kurām saņemtas tikai 18, gan uz saņēmēja, gan pārvadātāja pavadzīmes eksemplāriem jāatzīmē sekojošais: “Pieņemtas 18 kastes, datums, paraksts un tā atšifrējums”. Ja uz pavadzīmes atzīmēts tikai preces pieņemšanas datums un tās saņēmēja paraksts, uzskatāms, ka krava no pārvadātāja pieņemta teicamā kārtībā (t.i., neskatoties uz iztrūkumu, uzskatāms, ka saņemts viss sūtījums).

Paziņojumu par neatbilstībām pārvadātājam iesniedz preces saņēmējs. Prasību par zaudējumu kompensāciju iesniedz preces īpašnieks saskaņā ar piegādes noteikumiem (INCOTERMS).

Prasībā par zaudējumu kompensāciju jāietver informācija attiecībā uz preces nosūtītāju un saņēmēju, preci, konstatētajām neatbilstībām un zaudējumu apmēru. Lai vienkāršotu šo procesu, esam izstrādājuši Prasības pielikumu, kurā ietverta nepieciešamā informācija. Prasītāja pienākums ir sniegt palīdzību pretenzijas apstākļu noskaidrošanā, t.sk., iesniegt arī citus faktu apstiprinājumus bez jau minētajā pielikumā norādītajiem dokumentiem.

Saskaņā ar iepriekš uzskaitītajām  tiesību normām, zaudējumu kompensācija preču pārvadājumiem ar autotransportu ir ierobežota līdz SDR 8.33 par katru bruto kilogramu no tās preču daļas, kas ir zaudēta vai bojāta. SDR ir Starptautiskā Valūtas fonda vienība, kuras kursu katru dienu nosaka Latvijas Banka. Zaudējumu kompensācija par preces piegādes nokavējumu nevar pārsniegt pārvadājuma izmaksas. Atkāpes no minētajiem ierobežojumiem pieļaujamas, ja tādas ir iepriekš atrunātas Līgumā par pakalpojumiem, vai ir rakstiski akceptēta kravas vērtības vai īpašas piegādes interese.

Gadījumā, ja preču piegāde tiek veikta ar citu transporta veidu (piemēram, jūras pārvadājums) un tiek pierādīts, ka zaudējumi radušies tā laikā, zaudējumu kompensācija tiek aprēķināta saskaņā ar attiecīgā transporta veida noteikumiem.

Transporta veidsAcīmredzams zaudējumsZaudējums nav acīmredzamsPrasības termiņšIerobežojums
Jūras pāvadājumi.
Hāgas-Visbijas noteikumi
Preču pieņemšanas brīdī3 dienas1 gadsSDR 666,67 par iepakojumu / SDR 2 par kg
Gaisa pārvadājumi.
Monreālas Konvencija
Preču pieņemšanas brīdī14 dienas2 gadiSDR 17 par 1 kg
Dzelzceļš.
SMGS konvencija
Preču pieņemšanas brīdī7 dienas1 gadsSaskaņā ar SMGS konvencijas noteikumiem
Autotransports. CMR KonvencijaPreču pieņemšanas brīdī7 dienas1 gadsSDR 8,33 par 1 kg

Lūdzam ņemt vērā, ka kompensācija pārvadātāja atbildības robežās var nesegt visus Jūsu zaudējumus.

Preču piegāde tiek organizēta saskaņā ar piegādes noteikumiem, par kuriem vienojas preču saņēmējs un  nosūtītājs. Šie noteikumi nosaka to brīdi, kad pārdevējs ir izpildījis savas saistības pret pircēju, un brīdi, ar kuru iestājas pircēja pienākums  uzņemties visu risku par preču zaudējumu vai bojājumu  Šie noteikumi (izņemot C noteikumus) neuzliek par pienākumu noformēt preču vērtības apdrošināšanu nedz pircējam, nedz pārdevējam. Tomēr ir norādīts, ka pēc pieprasījuma pārdevējam vai pircējam ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju apdrošināšanas līguma noslēgšanai, bet otrai pusei – attiecīgi samaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar šādu dokumentu noformēšanu. Līdz ar to, Jums tiek dota brīva izvēle pašiem uzņemties risku par preču zaudējumu vai bojājumu vai ierobežot savus iespējamos zaudējumus,  veicot preces apdrošināšanu.

Atgādinām, ka zaudējumu kompensācija tiek izmaksāta tikai gadījumā, ja zaudējumu apmērs pierādīts dokumentāli, un prasītājam nav nenokārtotu parāda saistību pret SIA Schenker.

​​​​​​​