Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Central depå skapar bättre stadsmiljö

Genom pilotprojektet Citylogistik har DB Schenker lyckats minska trafiken med tunga fordon i Göteborgs innerstad. Resultatet visar på lägre utsläpp, mindre buller och ökad tillgänglighet för allmänheten.

Projektet genomfördes genom att en container placerades centralt på Kungstorget i Göteborg och fungerade som godsdepå. Depån fylldes upp en gång om dagen.

Det innebar att trafiken med lastbilar med en vikt över 3,5 ton inne i staden reducerades. Från depån distribuerades sedan godset till mottagarna inne i staden med mindre fordon.

Fyra olika transportscenarier från depån till slutkund togs fram. Två genomfördes och utvärderades för att undersöka miljöpåverkan; med truck och dieselbil. Scenario tre och fyra, med HVO och el fungerade som beräkningsexempel.

Resultaten av piloten visar att miljöpåverkan minskar avsevärt genom användandet av en centralt placerad depå. Särskilt tydligt var den varierade miljöpåverkan mellan de olika scenarierna, främst på grund av vilket drivmedel som använts. Det visar också på en generellt bättre ljudmiljö och ökad framkomlighet i stadskärnan.

Projektet pågick mellan november 2016 till september 2017 och var ett samarbete mellan DB Schenker, TGM Åkeri AB, Göteborgs Stad, trucktillverkaren Linde samt Network for transport measures.

DB Schenker strävar hela tiden mot att öka effektiviteten i sina transporter, hitta nya sätt att transportera varor samt att byta ut fossila bränslen mot biobränslen. Genom DB Schenker Consulting initierar, deltar och driver DB Schenker Sverige samverkansprojekt för att bland annat minska just miljöpåverkan för godstransporter. Det nyss avslutade projektet Citylogistik är ett exempel på ett sådant.

– Det här ligger helt i linje med vad Göteborgs stad vill och vi har haft ett bra samarbete. Vi ska redovisa vår slutrapport för dem och är förhoppningen att vi kan ta med oss hela eller delar av projektet för att gemensamt förbättra stadsmiljön, säger Emelie Klasson på DB Schenker Consulting.

På ett nationellt plan har Regeringen som mål att göra Sveriges transportsektor fossilfri och minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent mellan 2010-2030.

Lokalt har Göteborgs stad tydliga mål att minska bullret.

– Det här är viktigt för framtiden, det här är bara ett litet steg men vi kan med projektet visa de stora fördelar med att får bort den tunga trafiken. Det finns mycket att utveckla, kan vi exempelvis leverera från depån med ett elfordon skulle det bli ännu större skillnad. Samtidigt som vi måste ha en fungerande affärsmodell och behålla vår servicenivå, fortsätter Emelie Klasson.

Trafiken är en stor framtidsfråga för alla större städer.

– Med tanke på hur mycket näthandeln ökar kommer våra städer vara fulla med lastbilar om vi tillsammans inte utvecklar bättre citylogistik, säger Patrik Nilsson driftchef på TGM Åkeri.

TGM Åkeri deltog i projektet och utförde alla transporter.

– Det var ett bra projekt, jag tror på en fortsatt utveckling av depåer och microterminaler inne i städerna för att effektivisera transporterna och minska trafiken. Vår största utmaning i en stad som Göteborg är att kunna leverera med kvalitet med alla störningar som finns i trafiken.

171114_tabellcitylog

Projektet fastslår att det krävs en fungerande affärsmodell för att lösningen ska vara långsiktigt hållbar och möjlig att utveckla. Två tänkbara alternativ lyfts fram – att varje logistikföretag förser sin egen verksamhet med depåer eller att staden tillhandahåller centrala lokaler där logistikföretagen kan förvara sitt gods under dagtid. Med hjälp av kunskap och lärdomar som genererats av Citylogistik, i kombination med den snabba teknikutvecklingen av till exempel elbilar, ser projektet goda möjligheter att ta konceptet med distribution via depå vidare till nya städer.