Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • Zasady ochrony danych w dbschenker.com/tsc-pl

  Ochrona danych osobowych jest ważna dla Państwa –  i dla nas również.

  Z tego powodu, na tej stronie chcemy poinformować Państwo o tym, jakie dane gromadzimy, dlaczego potrzebujemy te dane i w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu danych.

  • Schenker AG jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest pan Maik Goehrke. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie i/lub chcą wyrazić swoją krytykę w odniesieniu do ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z:

   Schenker AG
   Kruppstraße 4
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com


  • Każde gromadzenie i przetwarzanie danych dokonywane jest dla określonych celów. Mogą one wynikać z potrzeb natury technicznej, wymagań umownych, bądź wyraźnych życzeń klientów. Niektóre dane mogą być gromadzone i przechowywane podczas wizyty na dbschenker.com z przyczyn technicznych. Należą do nich na przykład data i czas trwania wizyty, strony internetowe z których korzystano, dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki i typu używanego systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.  

   Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera, zebrane zostają następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, branża, w której Państwo działają.
   W takim przypadku, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail do celów promocyjnych.

   Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera „logistics NewsFeed”, zapisujemy adres IP systemu komputerowego przyporządkowanemu Państwu przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i czas rejestracji. Zapisujemy te dane w celu śledzenia (potencjalnego) nadużywania adresu e-mail podmiotu danych, dla naszej własnej ochrony prawnej. Mogą się Państwo wyrejestrować z Newslettera w każdym czasie pod unsubscribe „logistics NewsFeed” lub klikając link do wyrejestrowania się umieszczony na końcu Newslettera.
   Jeżeli sprzeciwiają się Państwo wykorzystywaniu Państwa danych do celów promocyjnych, Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie anonimowo, do w ramach analizy statystycznej.

   W zakresie, w którym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ta zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. Artykuł. 6 ust.1 lit. a RODO.

   W celu stałego ulepszania naszej oferty, zapisujemy i analizujemy dane z obszaru online. Są one poddawane pseudonimizacj. Podstawą prawną dla takiego działania jest Artykuł 6 ust.1 lit. f RODO.

   Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z Państwem stanowi Umowa, zgodnie z Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. Na tej samej podstawie przetwarzamy dane, które są wymagane w celu wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład, w ramach zapytań o produkty lub usługi.

   Jeżeli nasza firma podlegać będzie wymogom prawnym, które zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Jeżeli klikną Państwo odsyłacz do zewnętrznej strony, będą się Państwo poruszać poza stronami dbschenker.com. Dlatego Schenker AG nie jest odpowiedzialna za treści, usługi lub produkty oferowane na stronie powiązanej, jak również za bezpieczeństwo pod kątem technicznym i prywatnym powiązanej strony.


  • Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane (np.: w ramach stosunku umownego). Państwa dane muszą również zostać usunięte, kiedy ich przechowywanie nie jest dozwolone (w szczególności, kiedy dane są nieprawidłowe, a poprawienie ich nie jest możliwe). W przypadku, kiedy bariery prawne lub praktyczne nie pozwalają na ich usunięcie, dane zostają zablokowane (np. zobowiązanie do specjalnej archiwizacji).


  • Transmisja danych i maili za pośrednictwem internetu zasadniczo nie jest zaszyfrowana i tym samym nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
   Kiedy kontaktują się z nami Państwo za pomocą poczty elektronicznej, poufność zawartych informacji nie może zostać zagwarantowana podczas transmisji; dlatego zalecamy, aby poufne informacje były wysyłane wyłącznie za pomocą listu.


   • Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, jakie dane o Państwie są przechowywane.
   • Mają Państwo prawo do poprawienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania (zablokowanie) danych osobowych na tyle, na ile jest to dopuszczalne pod względem prawnym i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
   • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla Schenker AG jest:

   Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen
   Kavalleriestrasse 2-4
   402013 Duesseldorf
   poststelle@ldi.nrw.de

   • Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które nam Państwo dostarczyli w oparciu o zgodę lub umowę (prawo do przenoszenia danych).
   • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo odwołać w każdym czasie, w taki sam sposób, w jaki ją Państwo wyrazili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę do momentu jej odwołania.
   • W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy wysłać e-mail na adres: dataprotection@dbschenker.com

  • W celu wykonania umowy, aktywacja zależnych od instrukcji podmiotów przetwarzających, takich jak operatorów centrów danych, dostawców usług w zakresie drukowania lub  dostawców usług transportowych, bądź innych stron zaangażowanych w wykonanie umowy, jest zasadniczo niezbędna.

   Usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dla nas dane, są przez nas ostrożnie wybierani i bezwzględnie podlegają zobowiązaniom umownym. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi wytycznymi, co zapewnione jest za pomocą ścisłych regulacji umownych, środków technicznych i organizacyjnych i dodatkowych kontroli.

   Ponadto, Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo zgodę, lub w wyniku regulacji prawnej.

   Transmisja do krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie powinna mieć miejsca, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmuje to standardowe klauzule umowne UE i decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych.


  • Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia decyzji w oparciu o przekazane informacje,  za lub przeciwko wykorzystywaniu plików cookie, chyba że, jest to ściśle niezbędne dla technicznego funkcjonowania strony internetowej.

   Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą zostać zapisane dane osobowe.
   Nasze powiadomienie o ochronie danych ma na celu zapewnić, że są Państwo całkowicie świadomi gromadzenia i przetwarzania danych, i również tego, gdzie nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby mogli Państwo podjąć odpowiednią decyzję na bazie przekazanych informacji.

   Dlatego informujemy Państwo o rodzaju i zakresie zamierzonego wykorzystywania plików cookie na naszych stronach internetowych,
   Korzystanie z dbschenker.com/global jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, chyba że jest to inaczej niewykonalne z przyczyn technicznych.  

   Można zapobiec śledzeniu przez pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (nie śledź, lista ochrony przed śledzeniem), lub nie dopuścić do zapisania cookies osób trzecich. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:

   Zalecamy również regularne sprawdzanie i usuwanie plików cookie, które zostały zapisane, w przypadku, gdy nie są one specjalnie pożądane.

   Wykorzystujemy pliki cookie, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca sesji danej przeglądarki. Te pliki cookie tracą swoją ważność i zostają automatycznie usuwane po zamknięciu danej przeglądark internetowej. Cookies te znane są również pod nazwą „tymczasowe pliki cookie”. Pliki tymczasowe wykorzystywane są w następujących obszarach:

   • Pliki cookie rozpoznają użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę internetową na czas trwania aktywnej sesji.
   • Pliki cookie zapewniają,  że kiedy po raz pierwszy zostanie wybrany język, zostaje on zachowany i stosowany przez okres trwania aktywnej sesji, i jest oferowany Użytkownikowi również w przypadku zmiany stron.
   • Pliki cookie służą ochronie danych i zapobiegają manipulacjom w zakresie danych i treści, dostępowi do nich i przesyłaniu takich danych i treści do innych systemów przez osoby trzecie. 

   Nazwa

   Funkcja

   Czas przechowywania

   _pk_ses.15.dd94

   zapisuje informacje o sesji Użytkownika

   tak długo, jak sesja jest

   _pk_id.15.dd94

   rozpoznaje Użytkownika i     śledzi dane  analityczne      (anonimowo)

   aktywna, maksymalnie przez 10 godzin 13 miesięcy

   _ga                                    

   Używany do rozróżniania użytkowników

   wygasa po 2 latach                          

   _gid

   Używany do rozróżniania użytkowników

   wygasa po 24 godzinach

   _gat

   Używany do regulowania tempa zgłaszania żądań

   wygasa po 60 sekundach

      


  • W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę, niniejsza witryna korzysta z  Google Analytics i Google Ads, które są usługami firmy Google LLC w zakresie analityki internetowej. Umożliwiają one przypisywanie danych, sesji i interakcji pochodzących z wielu urządzeń do spseudonimizowanego ID użytkownika, a tym samym analizę działalności użytkownika na tych urządzeniach.

   Google Analytics używa tzw. plików cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika, umożliwiającymi analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku włączenia anonimizacji adresu IP w tej witrynie adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Zwracamy uwagę, że w tej witrynie Google Analytics obejmuje anonimizację adresu IP, by zapewnić anonimowe gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności można uzyskać na stronie Warunki korzystania z usługi Google Analytics  oraz Prywatność i warunki 

   W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z określonych danych, by oceniać sposób korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzać raporty na temat aktywności w witrynie i świadczyć na rzecz operatora witryny inne usługi powiązane z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Reklamy są wyświetlane na podstawie wykazanego przez użytkownika zainteresowania produktami zaprezentowanymi mu w innych witrynach. W tym celu na komputerze użytkownika są przechowywane pliki cookie zawierające informacje o adresie IP i korzystaniu z Internetu.

   Podstaw prawną używania Google Analytics jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO. Odbiorcą zgromadzonych danych jest Google.

   Dane osobowe będą przekazywane na mocy Tarczy Prywatności UE-USA, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej w USA. Z certyfikatem Tarczy Prywatności można zapoznać się tutaj: Tarcza Prywatności
   Dane przesyłane przez nas powiązane z plikami cookie, adresy ID użytkowników lub identyfikatory wyświetlania reklam będą automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnej chwili poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, taka zmiana zacznie obowiązywać ze skutkiem w przyszłości; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.

   Ponadto użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie, a dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adresu IP użytkownika), oraz przetwarzanie tych danych przez Google. Pobierz i zainstaluj Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics .

   Blokujące pliki cookie zapobiegają gromadzeniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin tej witryny. Aby uniemożliwić Universal Analytics śledzenie na wielu urządzeniach, użytkownik musi dokonać rezygnacji we wszystkich używanych przez siebie systemach. Po kliknięciu tutaj blokujący plik cookie zostanie ustawiony dla tej witryny:


  • Na naszej stronie korzystamy z serwisu analizy Matomo. Małe pliki tekstowe (cookies) przechowują dane o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, łącznie z Państwa adresem IP. Dane te przetwarzane są anonimowo i przechowywane u nas. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na analizę korzystania z naszej strony przez Państwo, w każdym czasie można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec wykorzystywaniu plików cookie. Jednak w takim przypadku, może się okazać, że nie będzie można korzystać z wszystkich dostępnych funkcji.


  • Dostosowujemy politykę prywatności do zmienionych funkcji. Dlatego zalecamy przeczytanie naszej polityki prywatności, kiedy odwiedzają Państwo nową wersję dbschenker.com/global .


   zaktualizowano: 16 Maja 2018 r.


  • dbschenker.com zamieszcza Mapy Google. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, dodatkowo do danych rejestru (log data), do Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA przekazywany jest Państwa adres IP.

   Odpowiednia polityka prywatności znajduje się na stronie https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

   Na stronie https://policies.google.com/technologies/product-privacy?h1=en&g1=en można dokonać ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności.


  • 1) Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych
   Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest:

   Schenker sp. z o.o.
   ul. Żwirki i Wigury 18
   02-092 Warszawa

   Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii i/lub zastrzeżeń dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem:

   iod@dbschenker.com

   2) Które dane zbieramy i dlaczego je przetwarzamy?

   Fanpage w mediach społecznościowych

   Znajdą nas Państwo w różnej formie w różnych mediach społecznościowych. W ten sposób pragniemy zapewnić Państwu szeroką ofertę multimediów i wymieniać z Państwem idee dotyczące ważnych dla Państwa tematów. Oprócz dostawcy danej sieci społecznościowej, także my zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników na fanpage'ach. Niniejsza notka informuje Państwa także, jakie Państwa dane zbieramy na swoich stronach w mediach społecznościowych, jak je wykorzystujemy i jak mogą Państwo wyrazić sprzeciw na wykorzystywanie danych przez nas. Cele przetwarzania danych i kategorie danych znajdują się w odpowiedniej ofercie, jak wskazano poniżej. Prowadzone przez nas czynności w mediach społecznościowych, które bardziej szczegółowo opisano poniżej, są oparte na zrównoważonych interesach zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f) RODO.

   A) Facebook

   Na facebookowym kanale DB Schenker w Polsce prezentujemy naszą spółkę na portalu Facebook. Jeśli odwiedzą Państwo naszego fanpage'a, Państwa dane osobowe będzie zbierać, przechowywać i przetwarzać spółka Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia zgodnie ze swą polityką prywatności. Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, przetwarzanie danych osobowych przez nas odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

   Na potrzeby projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłego doskonalenia naszych stron wykorzystujemy usługę statystyczną Facebook Insights. Ta usługa rejestruje Państwa aktywność na naszej stronie i udostępnia nam ten rejestr w formie anonimizowanych danych statystycznych. Daje nam to wgląd m.in. w aktywności odwiedzających naszego fanpage'a, kliknięcia na naszej stronie, zakres postów, kliknięcia i średni czas odtwarzania filmów, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi goście, a także w dane statystyczne dotyczące płci naszych gości.

   Administrator nie może wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników ani uzyskać dostępu do ich profili.

   Więcej informacji na temat usługi Facebook Insights znajduje się tutaj.


   W odniesieniu do przetwarzania danych z usługi Insights dzielimy odpowiedzialność ze spółką Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku dotyczącym wspólnej kontroli (Joint Controller Addendum), który znajduje się tutaj.

   Spółka Facebook Irlandia przekazuje osobom zainteresowanym najważniejsze informacje z suplementu dotyczącego danych zbieranych przez usługę Insights na stronie.
   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   Dodatkowo nie przechowujemy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych z wyjątkiem konkursów online. W przypadku konkursów online możemy publicznie oznaczyć zwycięzców nazwami użytkownika i poprosić ich o kontakt ze sobą nawzajem w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zobowiązani są przesłać swe imię i nazwisko oraz adres, abyśmy mogli przekazać im nagrodę. Takie dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby konkursu online. W przypadku konkursów online obowiązują odpowiednie warunki udziału. Wiadomości e-mail z adresami zawsze usuwamy po upływie 30 dni pod warunkiem, że nie są potrzebne w okresie późniejszym w celu powiadomienia zwycięzców.

   B) Instagram

   Najpiękniejsze zdjęcia z biblioteki mediów zamieszczane są na kanale Instagram DB Schenker w Polsce. Pokazują one użytkownikom pracę różnych jednostek organizacyjnych. Skupiamy się na naszej ofercie produktowej, ekologii i zrównoważonym rozwoju, innowacjach i technologii, a także na wzmocnieniu marki pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich obszarów biznesowych.

   Jeśli odwiedzą Państwo nasz fanpage, dane osobowe będzie przechowywać i przetwarzać spółka Instagram, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia, będąca dostawcą serwisu Instagram, zgodnie z Polityką prywatności Instagram. Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, przetwarzanie danych osobowych przez nas odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

   Na potrzeby projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłego doskonalenia naszych stron wykorzystujemy usługę statystyczną Instagram Insights. Ta usługa rejestruje Państwa aktywność na naszej stronie i udostępnia nam ten rejestr w formie anonimizowanych danych statystycznych. Daje nam to wgląd w interakcje odwiedzających naszego fanpage'a, kliknięcia na naszej stronie, zasięg postów, informacje na temat aktywności osób śledzących naszą stronę, a także informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi goście, a także w dane statystyczne dotyczące płci naszych gości. Administrator nie może wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników ani uzyskać dostępu do ich profili.

   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   Dodatkowo nie przechowujemy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych z wyjątkiem konkursów online oraz Fanpostów. W przypadku konkursów online możemy publicznie oznaczyć zwycięzców nazwami użytkownika i poprosić ich o kontakt ze sobą nawzajem w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zobowiązani są przesłać swe imię i nazwisko oraz adres, abyśmy mogli przekazać im nagrodę. Takie dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby konkursów online. W przypadku konkursów online obowiązują odpowiednie warunki udziału. Wiadomości e-mail z adresami zawsze usuwamy po upływie 30 dni pod warunkiem, że nie są potrzebne w okresie późniejszym w celu powiadomienia zwycięzców.

   Prosimy użytkowników otwarcie i bez zobowiązań o zgodę na zamieszczenie ich zdjęć na kanale DB Schenker w serwisie Instagram. Deklarację zgody zachowamy w formie zrzutu ekranu oraz zdjęcia w pliku zawierającym dane użytkownika. Zdjęcia i formularz zgody będziemy przechowywać tak długo, jak długo zdjęcie będzie zamieszczone na kanale lub do czasu odwołania zgody. Opublikowane zdjęcie przechowuje się na serwerze Instagram z przyczyn technicznych [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia]. Zgodę można odwołać w dowolnej chwili (patrz szczegółowe informacje poniżej). W przypadku anulowania zdjęcie i dane użytkownika zostaną bezzwłocznie usunięte.

   C) Twitter

   Kanał Twitter pod adresem [DBSchenkerPL] służy do kontaktów z prasą i PR w odniesieniu do wszystkich tematów dotyczących naszej spółki.

   Jeśli odwiedzą Państwo nasz kanał, podmiotem przechowującym i przetwarzającym dane będzie Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, jako operator serwisu Twitter, w zakresie opisanym w Polityce prywatności.

   Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy Państwa danych umożliwiających identyfikację osoby. Nazwa użytkownika będzie przechowywana na wypadek, gdyby przesłali nam Państwo bezpośrednią wiadomość.

   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   3) Czy dane są ujawniane osobom trzecim?

   W celu przedstawienia naszej oferty zwykle niezbędne jest zaangażowanie podmiotów przetwarzających dane na zlecenie, jak operatorzy centrów danych, dostawcy usług drukarskich lub spedycyjnych czy innych stron.

   Usługodawców zewnętrznych, którzy w naszym imieniu przetwarzają dla nas dane, uważnie wybieramy i nakładamy na nich ścisłe zobowiązania umowne. Usługodawcy działają zgodnie z naszymi instrukcjami, co wynika ze ścisłych ustaleń umownych, środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych środków kontroli.

   Co więcej, Państwa dane przekażemy jedynie, gdy udzielili nam Państwo nam wyraźnej zgody lub tak wynika z przepisów ustawowych.

   Wskazujemy, że w przypadku przetwarzania danych przez Facebook, Instagram i Twitter dane użytkowników mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Może to prowadzić do zagrożeń dla użytkowników ze względu np. na utrudnione egzekwowanie praw użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności spółki Facebook, Instagram i Twitter. W odniesieniu do usługodawców z USA, posiadających certyfikat w oparciu o Tarczę prywatności wskazujemy, że są zobowiązani przestrzegać norm UE dotyczących prywatności.

   Nie przekazujemy danych do krajów trzecich poza UE / EOG ani do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie ma wystarczających zabezpieczeń. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE oraz decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

   4) Kiedy nastąpi usunięcie Państwa danych?

   Jeżeli zebraliśmy Państwa dane osobowe, będziemy przechowywać je jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane (np. w kontekście stosunków umownych) lub przez okres określony przepisami prawa. Tym samym Państwa dane w ramach stosunków umownych będziemy przechowywać co najmniej do czasu całkowitego wypowiedzenia umowy. W okresie późniejszym dane będziemy przechowywać przez ustawowy okres przechowywania.

   5) Jakie prawa posiadają użytkownicy?

   • Mogą Państwo zażądać informacji na temat tego, jakie Państwa dane przechowujemy.
   • YMogą Państwo zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (blokowania) Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
   • Jeśli udzielili nam Państwo nam zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnej chwili w taki sam sposób, w jaki jej udzielono. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na mocy zgody do chwili odwołania.
   • poststelle@ldi.nrw.de
   • Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z Państwa sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach.
   • W dowolnej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przesyłaniu reklam ze skutkiem w przyszłości (sprzeciw wobec reklam).

   W celu skorzystania ze swoich praw proszę wysłać wiadomość e-mail na adres:  marketing.pl@dbschenker.com

   W odniesieniu do przetwarzania danych w sieciach społecznościowych zalecamy, aby odpowiadali Państwo na prośby o informacje lub inne pytania dotyczące praw użytkownika, aby kontaktować się bezpośrednio z dana siecią społecznościową w odniesieniu do wniosków o anulowanie, ponieważ jedynie Facebook, Instagram i Twitter posiadają pełny dostęp do Państwa danych użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo dłużej korzystać z opisanego tu przetwarzania danych w przyszłości, za pomocą funkcji „Nie lubię już tej strony“ i / lub „Usuń subskrypcję tej strony“ można usunąć swój profil użytkownika z naszej strony.

   W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi Insights oferowanej przez serwis Facebook Facebook ponosi odpowiedzialność nadrzędną. Dotyczy to przetwarzania danych za pomocą Insights oraz realizacji praw osoby, której dane dotyczą. Dlatego też należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką Facebook w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych za pomocą Insights. Przekażemy Państwa zapytania otrzymane w serwisie Facebook.

   6) Nowe funkcje, aktualizacja Polityki prywatności

   Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcji lub zmienionej sytuacji prawnej. Dlatego też zalecamy, aby Państwo regularnie czytali politykę prywatności. Jeżeli konieczna jest Państwa zgoda lub części polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunków umownych z Państwem, zmiany wprowadzimy jedynie za Państwa zgodą.

   Zaktualizowano: 04.02.2019


  • Administratorem danych jest Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa.

   Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług oraz aby wypełniać obowiązki zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO.

   Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazane innym podmiotom, którym administrator powierzył ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. 

   Zapewniamy realizację wskazanych poniżej praw

   •             Prawo do cofnięcia zgody
   •             Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
   •             Prawo do usunięcia danych
   •             Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   •             Prawo dostępu do danych
   •             Prawo do sprostowania danych
   •             Prawo o przenoszenia danych

   W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wniosków dotyczących realizacji praw prosimy o kontakt drogą mailową na adres
   STC.RODO@dbschenker.com


  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.