Skip to content
schenker.label.header.logo.alt


Ticaret Koşulları

BÖLÜM I: Genel Koşullar

1. Uygulama

1.1 Madde 1.2’ye tabi olarak, Şirket’in ücretsiz olan olmayan tüm hizmetleri her açıdan işbu Koşullar’a tabi olacaktır ve:

(a) Bölüm 1 hükümleri bu hizmetlerin tümüne uygulanacaktır.

(b) Bölüm II hükümleri, Şirket’in yalnızca acente olarak verdiği hizmetlere uygulanacaktır.

(c) Bölüm III hükümleri, Şirket’in yalnızca asıl taşıyıcı olarak verdiği hizmetlere uygulanacaktır.

1.2 “Konşimento” (ciro edilebilir veya edilemez), hava “konşimentosu”, hava “yük senedi” veya denizyolu “konşimentosu” veya denizyolu “yük senedi”  başlığını taşıyan veya bu kelimeleri içeren, Şirket tarafından veya adına düzenlenmiş bir belgede Şirket’in taşıyıcı olarak sözleşmeye taraf olduğu belirtilmişse, söz konusu belge hükümleri, işbu Koşullar’a ters düşmediği sürece ve düşmemesi kaydıyla geçerli olacaktır.

1.3 İşbu Koşullar’daki (veya herhangi bir tanesindeki) bir değişiklik, iptal veya feragat, yazılı olarak düzenlenip Şirket yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. Başka hiçbir şahıs işbu Koşullar’daki değişiklikleri, aynısının iptalini veya aynısından feragati kabule yetkili değildir.

2. Hizmetlerin Verilmesi

2.1 Aşağıdaki durumlar haricinde tüm hizmetler Şirket tarafından yalnızca acente olarak verilmektedir.

Şirket sadece aşağıdaki durumlarda asıl işveren olarak hareket edecektir:
(a) Şirket’in kendisinin veya hizmetlilerinin taşıdığı ve Mallar’ın Şirket’in bilfiil emaneti ve kontrolü altında olduğu her türlü taşıma, elleçleme veya depolama işlemi; veya
(b) Şirket asıl işveren olarak hizmet vermeyi yazılı olarak ve açıkça kabul ettiği haller; veya

(c) Şirket asıl işveren olarak olarak hareket etmiş olduğuna dair mahkeme kararının bulunduğu haller.
2.2 Madde 2.1 hükümlerinin genelliğine halel getirmeksizin:

(a) Şirket’in herhangi bir hizmeti için sabit fiyat üzerinden fatura kesmesi, Şirket’in bu hizmetlerde asıl işveren veya acente olarak hareket edip etmediği hususunda tek başına belirleyici olamaz;

(b) Şirket’in kendisine ait veya kiralamış olduğu ekipmanları tedarik etmesi, Şirket’in herhangi bir Mal taşıma, elleçleme veya depolama işinde acente veya asıl işveren olarak hizmet verdiğine tek başına belirleyici veya tevsik edici unsur olamaz;

(c) Şirket, kendisi haricinde bir şahıs ve Müşteri veya Malsahibi arasındaki taşıma sözleşmesini tevsik eden bir konşimento, deniz veya hava konşimentosu veya başka bir belge temin ettiği durumlarda acente olarak hizmet vermektedir;

(d) Şirket; gümrük gereklilikleri, vergiler, lisanslar, konsolosluk belgeleri, menşe-i şahadetnameleri, teftiş, sertifikalarla ilgili hizmetleri veya benzeri diğer hizmetleri Gümrük Komisyoncusu olarak sunması veya (kanun uyarınca sigorta acentesi olarak kabul edildiği haller haricinde) Müşteri namına veya Mallar’la ilgili olarak sigorta yaptırması veya Şirket adına diğer hizmetleri sunması sırasında her durumda asıl işveren  olarak değil acente olarak hareket edecektir.

Tüm Hizmetler yalnızca işbu Koşullar’a (fakat Madde 21.6’ya tabi olarak geçerli olması halinde Şirket’in Asıl İşveren olarak düzenlediği Konşimento veya Havayolu Konşimentosu’ndaki şartlara tabi olarak yerine getirilecektir.

3.     Tanımlar

İşbu Koşullar’da:

(a) "Şirket", SCHENKER ARKAS NAKLİYAT VE TİCARET AŞ.’yi ifade eder;

(b) "Müşteri", adına veya talebi üzerine Şirket’in hizmet verdiği herhangi bir şahsı ifade eder;
(c) "Şahıs", gerçek kişileri veya tüzel şahısları ifade eder;

(d) "Malsahibi", Mallar’ın sahibini, yükleyicisini ve yük alıcısını veya mallarda  sair bir menfaati bulunabilecek şahısları ve onların adına hareket eden şahısları ifade eder;
(e) "İdari Merci", yasal yetkileri kapsamında hareket eden ve herhangi bir ülke, devlet, yerel idare, liman veya havalimanı dahilinde yetkisini kullanan usulü dairesinde teşkil olmuş kanuni veya idari şahsı ifade eder;

(f) "Mallar", Şirketin talep ettiği hizmetin konusu olan yükleri ve konteynırları ifade eder;

(g) "Konteynır", malları ve bu mallara ait herhangi bir ekipmanı taşımak veya birleştirmek için kullanılan herhangi bir konteynırı, fleksitankı, treyleri, taşınabilir tankı, flat konteynırı, paleti veya taşımada kullanılan sair hususları ifade eder;

(h) "Tehlikeli Mallar", tehlikeli, yanıcı, radyoaktif veya zarar verici nitelikte olan veya olması muhtemel malların yanı sıra fare veya diğer haşaratın yaşamasına elverişli ortam sunması muhtemel malları ifade eder;

(i) "Hague-Visby-Kuralları", Konşimentolara ilişkin belirli kuralların birleştirilip bir araya getirildiği, 25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 23 Şubat 1968 tarihli Visby Protokolü ve 21 Aralık 1979 tarihli SDR Protokolüyle tadil edilen Uluslararası Sözleşme hükümlerini ifade eder;

(j) "İlgili Hususlar", Mallar’ın herhangi bir antrepo, terminal, tersane, iskele veya başka bir alana taşınması, buralarda depolanması veya, malların herhangi bir araç, gemi veya sair bir taşıma aracından yüklenmesi veya tahliyesi, Mallar’ın istif edilmesi veya ambalajlanması, malların ilaçlanması, transit aktarımının yapılması, muayenesi veya diğer şekilde elleçleme işlemlerinin yerine getirilmesi veya bunlara ilişkin her türlü çalışma da dahil olmak üzere mallara ilişkin olarak yapılan veya yapılacak herhangi bir işlemi veya bu konularda yardımcı olması beklenen her türlü hizmetin teminini ifade eder;

(k) "Talimatlar", Müşteriler’in belirli gereklilik ve ihtiyaçlarının beyanı anlamındadır;

(l) "Hizmetler", Şirket’in Müşteri’ye verdiği Hizmetler’le birlikte Hizmetler’in temini bakımından gerekli veya yardımcı kabul edilen tüm hususların bütününü ifade eder;

(m) “Varşova Sözleşmesini", Avustralya ve Yeni Zelanda mevzuatı uyarınca uygulandığı şekliyle 12 Ekim 1929 tarihinde imzalanmış ve 1955’te Lahey protokolüyle tadil edilip 18 Eylül 1961 tarihinde Guadalajara Ek Sözleşmesi’yle tadil edilen Uluslararası Havayoluyla Taşımasına dair Belirli Kuralların Birleştirilmesi Sözleşmesi’ni ifade eder.

4. Müşteri’nin Yükümlülükleri

4.1 Müşteri, Mallar’ın Sahibi veya Sahibi’nin yetkili acentesi olduğunu; malları kabule yetkili olduğunu ve bu koşulları yalnızca kendi adına değil aynı zamanda malsahibi adına ve namına hareket eden acentesi olarak kabul ettiğini garanti eder.

4.2  Müşteri, malların satışına ve satın alımına dair şartlarla birlikte bunlara ilişkin tüm hususlar da dahil olmak üzere, sürdürdüğü ticari faaliyetlerini etkileyen konular hakkında makul düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olduğunu garanti eder.

4.3 Müşteri, yeterli ve uygulanması mümkün talimatlar verecektir.

4.4 Müşteri, Mallar’ın tarif ve özelliklerinin eksiksiz ve doğru olduğunu garanti eder.

4.5 Şirket’in ambalajlama ve/ veya paketlemeye dair talimatları kabul ettiği haller hariç olmak üzere Müşteri, Mallar’ın ambalaj ve etiketlemesinin uygun ve gereken şekilde olduğunu garanti eder.

5. Özel Talimatlar, Mal ve Hizmetler

5.1 Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Müşteri, Şirket’e Tehlikeli Mal teslim etmeyeceği gibi Şirket’in bu Mallar’ın elleçleme işlemlerini üstlenmesini de istemeyecektir.

5.2 Madde 5.1 hükümlerini ihlal eder şekilde davranan Müşteri;
(a) Mallar’la ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun ortaya çıkan tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır;

(b) Müşteri, bu ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü ceza, talep, iddia, zarar, masraf ve gider karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve hiçbir yükümlülük altına girmesine izin vermeyecektir; ve

(c) Şirket kendi mutlak takdirine bağlı olarak, malların imha edilmesini veya başka bir şekilde işlem görmesini sağlayabilir. İşbu paragrafın amaçları bakımından, malların imhasına veya diğer türlü işlemine dair herhangi bir şahsa önceden ihbarda bulunulması zorunlu değildir.

5.3 Tehlikeli Malları kabul eden fakat akabinde makul nedenlere dayanarak bu malların  diğer mallara, eşyalara, cana veya sağlığa zarar verebileceğine kanaat getiren Şirket malları bedeli Müşteri’nin veya Malsahibi’nin hesabına olması kaydıyla (önceden bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk üstlenmeksizin) imha edebilir veya başka türlü bir işleme tabi tutabilir.

5.4 Müşteri, sıcaklık kontrolü gerektiren malları niteliklerine ve bulundurulmaları gereken belirli sıcaklık aralığına dair önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla taşınmak üzere teslim etmeyi taahhüt eder.

5.5 Madde 5.4 gerekliliklerine riayet edilmemesi halinde Müşteri, bu hususun  mallarda  sebebiyet vereceği zarar veya ziyanlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
5.6 Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Şirket, malların niteliği veya değerine veya teslimattaki özel bir ilgiye dair herhangi bir kanunun, konvansiyonun veya sözleşmenin amaçları bakımından beyanatta bulunmakla sorumlu olmayacaktır.

5.7 Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe veya Şirket’in imzalamış olduğu bir belgenin hükümlerinde aksi düzenlenmedikçe, malların belirli bir belgenin ibrazı ve teslimi veya ödeme karşılığı teslimine veya serbest bırakılmasına dair talimatlar yazılı olacak ve Şirket’in buradaki sorumluluğu, malların yanlış teslimatına ilişkin düzenlenen sorumlulukla sınırlı olacaktır.

5.8 Malların  belirli bir tarih itibariyle teslimine veya varmasına dair yazılı kabul olmadıkça, Şirket, Mallar’ın teslim alınması veya varmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.9 ABD hukuku, Avrupa Birliği Hukuku veya ulusal hukuk da dahil olmak üzere her türlü hukuki düzenlemede  yer alan terorism ve amborgayla mücadeleye ilişkin her hangi bir hükme aykırı bir olay veya durumla işbu sozleşmede/belgede belirtilen hizmet süresince karşılaşılması  halinde,  Schenker Arkas  müşteriye karşı hiçbir hukuki, maddi ve cezai sorumluluk almadan ve önceden bildirimde bulunmaksızın soz konusu hizmetin tamamını veya bir kısmını, istediği her zaman sona erdirmeye münhasıran yetkilidir

6. Sigorta

6.1 Müşteri’nin yazılı olarak vereceği açık talimatlar olmadıkça hiçbir sigorta yapılmayacaktır ve açık talimatlar ile bu sigortaları yaptırırken Şirket, (kanunlar nezdinde Şirket’in sigorta şirketinin acentesi olarak kabul edildiği haller hariç olmak üzere) sigorta şirketi, sigorta mümessili  veya diğer türlü bir aracı olarak değil yalnızca Müşteri’nin acentesi olarak kabul edilecektir.
6.2 Müşteri tarafından yaptırılan tüm sigortalar, (kanunlar nezdinde Şirket’in sigorta şirketinin acentesi olarak kabul edildiği haller hariç olmak üzere) Müşteri için yalnızca acente olarak geçerli olacaktır ve tüm bu sigortalar, riski üstlenen sigorta şirketinin veya sigortacıların poliçelerinin mutat muafiyet ve koşullarına tabi olacaktır.
6.3 Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Şirket, her bir mal gönderiminde ayrı bir sigorta yaptırma yükümlülüğü altında değildir. 
6.4 Şirket, (kanunlar nezdinde Şirket’in sigorta şirketinin acentesi olarak kabul edildiği haller hariç olmak üzere) yaptırılan sigortayla ilgili olarak yalnızca Müşteri’nin acentesi olmakla birlikte her halükarda sigorta şirketinin herhangi bir sebeple sorumluluklarına itiraz etmesi halinde, poliçe üzerindeki prim Şirket’in faturaladığı oranla aynı olmasa ve Müşteri tarafından Şirket’e ödenmiş olsa dahi sigortalı yalnızca sigortacılara rücu etme hakkına sahip olacak ve Şirket, bu hususta hiçbir sorumluluk veya yükümlülük altında olmayacaktır.

7. Şirket ve Malsahibinin Genel Taahhüt ve Yükümlülükleri

7.1 Müşteri ve Malsahibi:

(a) Şirket’in ihmalkarlığı nedeniyle ortaya çıkanlar haricinde Mallar’ın niteliğinden;

(b) Şirket’in Müşteri’nin veya Malsahibi’nin talimatlarına uygun şekilde hareket etmesinden;

(c) Müşteri’nin herhangi bir garanti veya yükümlülüğü ihlalinden veya Müşteri veya Malsahibinin ihmalkar davranışlarından doğan her türlü sorumluluk, zarar, ziyan, masraf ve gider karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve herhangi bir sorumluluk altına girmesine izin vermeyecektir.

7.2 Şirket’in ihmalkar davrandığı haller hariç olmak üzere Şirket ve Malsahibi, herhangi bir İdari Makama ödenen tüm resim, vergi, harç, depozito ve fon paylarının yanı sıra Şirket’in bu kalemlerle ilgili olarak maruz kaldığı veya katlandığı her türlü ödeme, ceza, gider, masraf, zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve bunlar karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve hiçbir yükümlülük altına girmesine izin vermeyecektir.

7.3 Şirket’in her ne şekilde olursa olsun verdiği bilgi, görüş veya tavsiyeleri yalnızca Müşteri içindir ve Müşteri, herhangi bir başka şahsın bu tavsiye veya bilgilere itimat ederek işlem yapması neticesinde ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, zarar, ziyan, bedel ve gider karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve hiçbir yükümlülük altına girmesine izin vermeyecektir.

7.4 Müşteri:

(a) (Konteynırlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirket’in;

(b) Şirket’in görevli, alt-yüklenici veya acentelerinin;

(c) Hizmetler’in tümünün veya bir kısmının temini için Şirket tarafından görevlendirilmiş bağımsız yüklenicilerin;

(d) herhangi bir şahsın; veya

(e) herhangi bir nakliye aracının mallarını taşıması öncesinde, sırasında veya sonrasında kendisinin, Malsahibinin, adlarına ve namlarına hareket eden bir şahsın veya Müşteri’nin sair şekilde sorumlu olduğu başka bir şahsın sebebiyet verdiği zarar, ziyan, kontaminasyon, kirlenme, tutuklama veya sürastaryadan sorumlu olacaktır.

7.5 Teslimatta nakit olarak veya sair şekilde ödemeyi tahsil etme talimatı, Şirket’in söz konusu tahsilatla ilgili olarak yalnızca makul özen ve dikkati göstermekle sorumlu olduğu kayıt ve şartıyla Şirket tarafından kabul edilecektir. Mallar’ın ödeme olmaksızın teslim edilmemesine dair açık yazılı talimatlar olmadıkça, Şirket, malların teslimi üzerine ödeme yapılmamışsa sorumluluk kabul etmeyecektir.

8. Alt-yükleniciler

8.1 Müşteri, Şirket’in herhangi bir görevlisi, alt-yüklenicisi veya acentesine karşı kendisine Mallar’la ilgili olarak herhangi bir sorumluluk getiren veya böyle bir teşebbüse yol açan bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder. Bununla birlikte yine de bir talep ve iddiada bulunulması halinde, Müşteri, bunun tüm sonuçları karşısında Şirket’in zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

8.2 Madde 8.1 hükümlerine halel getirmeksizin, Şirket’in her bir hizmetlisi, alt-yüklenicisi veya acentesi, işbu Koşullar’da yer alıp da açıkça kendi leh ve yararlarına olan işbu hükümlerden yararlanma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’yi imzalaması esnasında Şirket, söz konusu hükümlerden, yalnızca kendi adına değil aynı zamanda hizmetlilerin, alt-yüklenicilerin ve acentelerin acentesi ve yeddiemini olarak yararlanacaktır.

8.3 Müşteri, Şirket aleyhine herhangi bir şahıs tarafından yapılacak ve Şirket’in işbu Koşullar kapsamındaki sorumluluğunu aşan mahiyetteki her türlü talep, maliyet ve iddia karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve herhangi bir sorumluluk altına girmesine izin vermeyecektir.

8.4 işbu Madde 8 hükümlerine halel gelmeksizin, Madde 8.3’te belirtilen tazminat, Şirket’in, görevli ve hizmetlilerinin, alt-yüklenicilerinin ve acentelerinin ihmalkarlığına atfedilmesi mümkün veya bu ihmalkarlıktan doğan talep, iddia ve masrafları kapsamaktadır.

8.5 İşbu Madde’de “alt-yükleniciler”e doğrudan ve dolaylı alt-yükleniciler ile çalışanları, hizmetlileri ve acenteleri dahildir.

9. Masraflar

9.1 Müşteri, tüm tutarları, vadesi geldiğinde ve derhal, herhangi bir talep, karşı talep veya mahsup nedeniyle hiçbir kesinti veya erteleme olmaksızın nakit olarak veya mutabık kalınan başka bir şekilde ödeyecektir.

9.2 Şirket’e navlun ücreti, masraflar, resimler veya diğer giderleri Müşteri haricinde başka bir şahıstan tahsil etmesine dair talimat verilmesi halinde Müşteri:

(a) bu tutarlardan sorumlu olacaktır; ve

(b) vadesi gelmelerine rağmen diğer şahısça ödenmeyen bu tutarları talep üzerine Şirket’e ödeyecektir.

9.3 Şirket’e ödenmesi gereken fakat vadesi geçmiş her türlü tuturla ilgili olarak Şirket, ilgili tutarların vadesi üzerinden geçen süre için çalıştığı bankanın uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz bedelini tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

9.4 Müşteri, Şirket’in kendisinin bildirdiği tarif, açıklama ve bilgilere itimat etmesi veya Mallar üzerindeki yasadışı, yanlış veya yetersiz işaretleme, numaralama veya adres bilgileri girilmesi neticesinde Şirket’in dolaylı veya doğrudan karşı karşıya kaldığı zarar veya ziyan ile ödemek zorunda kaydığı ek masraf veya giderlerden sorumlu olup bunları aynen Şirket’e ödeyecektir.

10. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

10.1 Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe Şirket:

(a) Mallar’ın herhangi bir rota üzerinden, taşıma aracıyla veya şahısla taşınması;

(b) her türlü tarif ve açıklamadaki Mallar’ın konteynıra yüklenmesi veya herhangi bir geminin güvertesinde veya ambarlarında taşınması;

(c) Mallar’ın karada veya denizde herhangi bir süreyle herhangi bir şahıs tarafından depolanması, ambalajlanması, aktarmalı sevkiyatı, tahliyesi veya elleçlemesi;

(d) Mallar’ın konteynırlarda veya her nevi nitelikteki diğer mallarla birlikte taşınması veya depolanması; ve

(e) kendi yükümlülüklerinin ifası için ve bu yükümlülüklerinin ifasında gerekli veya yardımcı olacağına makul nedenlere dayanarak karar verdiği tüm işleri yerine getirmek amacıyla Müşteri’yi önceden haberdar etmeksizin kendisinin ve Müşteri’nin namına sözleşme imzalama hakkına sahiptir.

10.2 Şirket’in Müşteri’nin talimatlarından herhangi bir şekilde farklılık gösteren bir eylemin Müşteri’nin menfaatine olacağına dair makul sebeplere dayanarak kanaat getirmesi halinde Şirket (ilave bir sorumluluk üstlenmeksizin) bu şekilde hareket edebilir fakat buna mecbur değildir.

10.3 Şirket herhangi bir zamanda herhangi bir Makam’ın talimat veya tavsiyelerine uyabilir. Şirket’in Mallar’a ilişkin sorumluluk ve yükümlülüğü, Mallar’ın söz konusu talimat ve tavsiyelere uygun şekilde teslim edilmesi veya sair tasarruf üzerine son bulacaktır.

10.4 Şirket, Mallar’ı herhangi bir zamanda ve zaman zaman incelemek ve bu amaçla Konteynırlar’ı açmak ve yerlerinden oynatmak hakkına sahip olmakla birlikte buna mecbur değildir.

10.5 Şirket, herhangi bir zamanda,

- Malların taşınmaması,

- Taşıma işleminin sürdürülmemesi veya

- Gerekli yardımcı hususların yerine getirilmesi veya ilave risk veya masrafların ödenmesi veya üstlenilmesi sonrasında taşıma işinin sürdürülmesi gerektiğine makul nedenlere dayanarak kanaat getirmesi halinde,

Şirket:

(a) söz konusu yükün taşıma işini terk etme veya taşıma işlemine devam edilebilmesi açısından makulen gerekli olan ilave yardımcı hususları yerine getirme; ve 

(b) söz konusu ilave yardımcı hususların maliyetini ve yapılan tüm ilave harcamaların tutarını Müşteri’den tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
10.6 Şirket (veya Şirket’in hizmetlerinden yararlandığı herhangi bir şahıs):

(a) Şirket’in yükümlülüklerinin ifasının herhangi bir engel, risk, gecikme, zorluk veya dezavantajdan etkilenme olasılığının bulunması; ve

(b) bu engel, risk, gecikme, zorluk veya dezavantajın Şirket’in veya başka bir şahsın makul gayretleriyle dahi ortadan kaldırılamaması halinde

Şirket, yükümlülüklerinin ifasına (Müşteri’ye veya Malsahibi’ne yazılı bildirimde bulunması sonrasında) sona ermiş muamelesinde bulunma hakkına sahip olacaktır ve Mallar’ı veya herhangi bir kısmını, kendisinin uygun ve emniyetli bulduğu herhangi bir yere Müşteri’nin veya Malsahibi’nin tasarrufunda olacak şekilde ve masrafları Müşteri hesabına olmak üzere yerleştirebilir.

10.7 Madde 10.6’da belirtilen yazılı bildirim yalnızca makul koşullar çerçevesinde mümkün ve müsait olması kaydıyla verilecektir.

10.8 Şirket’in Madde 10.6 kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kullanmasının akabinde Şirket’in Mallar’a ilişkin sorumluluk ve yükümlülüğü derhal sona erecektir.
10.9 Şirket’in (veya Şirket’in hizmetlerinden yararlandığı herhangi bir şahsın), belirlenen zaman ve yerde Mallar’ı veya herhangi bir kısmını teslim almaları için Şirkete veya Malsahibi’ne çağrıda bulunması halinde Mallar’ın tamamının veya bir kısmının belirlenen zaman ve yerde Müşteri veya Malsahibi tarafından teslim alınmaması halinde, Şirket (veya başka bir şahıs), Mallar’ı risk ve masrafları yalnızca Müşteri hesabına olmak üzere açık sahada veya kapalı bir mekanda depolama hakkına sahip olacaktır.

10.10 Yukarıdaki Madde 10.6 ila Madde 10.9 arasındaki hükümlerin varlığına rağmen, Şirket:

(a) talimatlara uygun şekilde teslim edilemeyeceğini düşündüğü Mallar’ı yalnızca Müşteri’ye 21 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle;

(b) herhangi bir şahıs veya mala zarar veya ziyan verecek veya yürürlükteki yönetmeliklere ters düşecek şekilde çürümüş, bozulmuş veya tahribata uğramış veya çürümesi, bozulması veya tahribata uğraması beklenen Mallar’ı Müşteri’ye ve Malsahibi’ne karşı hiçbir sorumluluk altına girmeden ve önceden haber vermeden satma  veya elden çıkarma hakkına sahip olacaktır (fakat mecbur değildir).

10.11 Şirket’in Madde 10.10 hükümleri uyarınca Mallar’ı satması veya elden çıkarması halinde, Müşteri, söz konusu satış veya elden çıkarma işleminin masraf ve giderlerinden sorumlu olacaktır.

10.12 Şirket, nakliye komisyoncularının mutat olarak kestiği veya kendilerine ödenen tüm simsarlık veya aracılık ücretlerini, komisyonları, ödenek ve diğer ücretleri Müşteri’yi haberdar etmeksizin kesme ve kendisine ödenmesini sağlama hakkına sahiptir.

10.13 Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü müşterek ve müteselsil esas üzerinden Malsahibi ve Şirket’e karşı uygulama veya Müşteri’nin ödemesi gereken fakat talep üzerine ödenmemiş olan tutarları kendilerinden tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
11. Kanuni Rehin

11.1 Şirket, Müşteri’nin veya Malsahibi’nin (ister bu Koşullar kapsamındaki Mallar ve belgeler isterse başka mal ve belgeler hesabına) herhangi bir zamanda borçlu olduğu tüm tutarlar için Müşteri’nin veya Malsahibi’nin malı olup da Şirket uhdesinde bulunan tüm Mallar veya bu Mallar’a ilişkin belgeler üzerinde özel ve genel kanuni rehin hakkına sahip olacaktır.

11.2 Müşteri’nin veya Malsahibi’nin Şirket’e ödemesi gereken herhangi bir tutarın ödenmeden kalması halinde, Şirket, Müşteri’ye 28 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle, söz konusu Mal veya belgeleri ihale ile veya özel anlaşmalar yoluyla masrafları Müşteri ve Malsahibi’ne ait olmak üzere satma veya elden çıkarma ve bu satış sonrasında elde ettiği paraları vadesi gelmiş tutarların ödenip kapatılmasında kullanma hakkına sahip olacaktır.

12. Konteynırlar

12.1 Şirket’in paketlemediği veya doldurma işlemini yapmadığı bir Konteynır’la ilgili olarak

Şirket:

(a) Konteynır’ın doldurulma veya paketlenme şekli;

(b) Taşınacak muhteviyatın uygunluğu Şirket tarafından onaylanmadıkça bu muhteviyatın taşıma işleminin yapılacağı  Konteynır için uygun olmaması;

(c) Konteynır’ın ayıplı veya uygunsuz durumda olması nedeniyle;

(d) Şirket’in Konteynır’ı mühürleme işini üstlendiği haller haricinde Konteynır’ın Taşıma işinin başlangıcında mühürlenmemiş olması nedeniyle

muhteviyatın zarar veya ziyana uğraması halinde Şirket bu zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

12.2 Müşteri, Madde 12.1(c)(i) hariç olmak üzere, Madde 12.1’de atıfta bulunulan bir veya daha fazla husustan doğan her türlü sorumluluk, zarar, ziyan, bedel ve masraf karşısında Şirket’i koruyacak, zararlarını tazmin edecek ve hiçbir sorumluluk altına girmesine izin vermeyecektir.

12.3 Şirket’e Konteynır temin etmesi için talimat verilmesi halinde, aksine yazılı bir talep olmadıkça, Şirket, belirli türde veya kalitede bir Konteynır sağlamakla yükümlü olmayacaktır.

13. Genel Sorumluluk

13.1 İşbu Koşullar’da aksi belirtilmedikçe, Şirket:

(a) Müşteri’nin, Malsahibi’nin veya adlarına hareket eden bir şahsın herhangi bir eylemi veya eylemsizliğinden;

(b) Müşteri’nin, Malsahibi’nin veya adlarına talimat verme yetkisine sahip herhangi bir şahsın Şirket’e verdiği talimatlara uygun şekilde hareket etmesinden;

(c) Şirket’in Mallar’ın etiketlenmesi veya ambalajlanması için hizmet verdiği haller haricinde Mallar’ın yetersiz paketlenmesi veya etiketlenmesinden;

(d) Mallar’ın Müşteri, Malsahibi veya adlarına hareket etme yetkisine sahip başka bir şahıs tarafından elleçlenmesi, yüklenmesi, istiflenmesi veya tahliyesinden;

(e) Mallar’ın kendi gizli ayıplarından;

(f) her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın isyanlar, grev, lokavt, iş durdurma veya işgücü kısıtlamasından;

(g) yangın, sel, fırtına, patlama veya hırsızlık olaylarından; veya

(h) Şirket’in makul dikkat ve özeni göstermesine rağmen bertaraf edemediği ve sonuçlarını önlenemediği herhangi bir sebepten dolayı ortaya çıkan zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

14. Tazminat Tutarı

14.1 İşbu Koşullar’da aksi düzenlenmediği sürece Şirket’in her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın sorumluluğu, aşağıdaki miktarları aşmayacaktır:

(a) Madde 14.4 hükümlerine tabi olanlar haricindeki bütün talep ve iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki rakamların düşük olanı:

(i) Kaybedilen, zarara uğrayan, yanlış yönlendirilen, yanlış teslim edilen veya talep ve iddia konusu olan Mallar’ın değeri; veya

(ii) uğradığı zarar veya ziyanın para biriminde olmak üzere brüt kilogram başına 2.00US$’ın muadili tutar (burada uygulanacak döviz kuru olarak, Mallar’ın teslim edildiği tarihte geçerli olan kur alınacaktır);

14.2 Madde 14.1’de belirtilen sınırlı sorumluluk., ziyan veya zararın sebebi izah edilemese dahi geçerli olacaktır.

14.3 Mallar’ın Taşıma işi için teslim alınmasından önce yazılı olarak mutabakata varılmışsa, Şirket, Müşteri’nin ortaya çıkabilecek ek masrafları ödemeyi kabul etmesi kaydıyla işbu Koşullar’da belirtilen sınırları aşan miktarda sorumluluk kabul edebilir. Şirket’in ek masraflarına dair ayrıntılı bilgiler talep üzerine verilecektir.

14.4 Tazminat, Mallar’ın fatura değeriyle birlikte ödenmiş olması halinde navlun ve sigorta tutarları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

14.5 Mallar için fatura değerinin olmaması halinde tazminat tutarı, söz konusu Mallar’ın Müşteri’ye veya Malsahibi’ne teslim edildiği veya edilmesi gereken yer ve zamandaki değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Mallar’ın değeri cari piyasa değerine göre belirlenecektir veya cari piyasa değerinin veya emtia borsası fiyatının bulunmadığı hallerde, aynı tür ve kalitede malların normal değeri dikkate alınacaktır.

14.6 Mallar’ın Taşıma işi için teslim alınmasından önce yazılı olarak mutabakata varılmamışsa, Şirket, külçe altın, sikke, değerli taşlar, mücevherat, antikalar, sanat eserleri veya ederi yüksek başka Mallar’ı kabul etmeyecek veya işleme almayacaktır. Bir önceki cümleye rağmen Müşteri’nin bu tür Mallar’ı Şirket’e teslim etmesi veya Şirket’in bu Mallar’ı mevcut yazılı sözleşmenin hükümleri haricinde bir şekilde elleçlemesine neden olması halinde Şirket, bu Mallar’la ilgili olarak hiçbir sorumluluk altında olmayacaktır.

15. Zarar Bildirimi ve Zaman Aşımı

15.1

(a) Madde 15.2’de belirtilen tarihten itibaren 14 gün içinde; Müşteri’nin bildirimde bulunmanın mümkün olmadığını ispatlaması halinde söz konusu tarih sonrasında makul bir süre içerisinde Şirket’in veya acentesinin herhangi bir talep bildirimini almaması; ve

(b) Madde 15.2’de belirtilen tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygun mahkemelerde dava açılmaması ve Şirket’in bu davadan yazılı olarak haberdar edilmemesi halinde Şirket tüm sorumluluklarından ibra olacaktır.

15.2 Madde 15.1 amaçlarına uygun olarak, geçerli tarihler:

(a) Mallar’ın zarar veya hasara uğradığı hallerde, Mallar’ın teslim edildiği tarihlerdir;

(b) Mallar’ın teslimatındaki gecikmelerde veya teslimatın yapılamaması halinde, Mallar’ın teslim edilmiş olması gereken tarihten;

(c) diğer her türlü durumda, talebin ortaya çıkmasına sebep olan olay tarihidir.

16. Müşterek Avarya

16.1 Müşteri, Müşterek Avarya teminatıyla ilgili Şirket’e yönelik talep ve iddialar da dahil olmak üzere Müşterek Avarya niteliğindeki her türlü taleple ilgili olarak Şirket’i koruyacak, tazmin edecek ve herhangi bir sorumluluk altına girmesine izin vermeyecek ve Müşteri, Şirket’in bu bağlamda isteyebileceği söz konusu teminatı derhal verecektir.

17. Çeşitli Hükümler

17.1 Bildirimler

Postayla tebliğ edilecek her türlü bildirimin, Şirket’e bildirilen adrese postaya verilmesini takip eden üçüncü günde tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir.

17.2  Sınırlı Sorumluluk

İşbu Koşullar’da düzenleme altına alınan savunma hakları ve sınırlı sorumluluk, ister sözleşme uyarınca, ister haksız fiil uayrınca ister başka bir çerçevede açılsın her türlü eylemde geçerli olacaktır.

17.3 Mevzuat

Üstlenilen herhangi bir iş zorunlu mevzuat düzenlemesine tabiyse işbu Koşullar, bu iş bakımından, bu mevzuata tabi olarak kabul edilecek ve işbu Koşullar’da yer alan hiçbir husus Şirket’in hak veya dokunulmazlıklarından feragat ettiği veya sorumluluk veya yükümlülüklerinde herhangi bir artış olduğu anlamında yorumlanmayacaktır ve işbu Koşullar’ın herhangi bir kısmının herhangi bir açıdan mevzuatla çatışması halinde, söz konusu iş, yalnızca çatıştığı ölçüde mevzuata tabi olacaktır.

17.4 Başlıklar

İşbu Koşullar’daki madde başlıkları veya grupları, yalnızca takip amaçlıdır.

18. Geçerli Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Koşullar ve Şirket’in Hizmetleri’nden veya Hizmetleri’yle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü talep veya uyuşmazlık, Şirket’in ana işyerinin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır ve bu tür talep veya uyuşmazlıklar, yalnızca İstanbul mahkemelerinde dava edilip çözüme kavuşturulabilecek; başkaca bir mahkemeye gidilmeyecektir.

BÖLÜM II:  Acente olarak Şirket

19. Özel Sorumluluk ve Tazminat Koşulları

19.1 Acente olarak hizmet vermesi halinde Şirket, Mallar’ın taşınması, depolanması veya elleçlemesi veya bunlara ilişkin diğer türlü fiziki hizmetler için Müşteri’yle herhangi bir sözleşme imzalamayacak veya imzalamış kabul edilmeyecektir ve yalnızca doğrudan sözleşme ilişkisini ilgili üçüncü şahıslar ve Müşteri arasında tesis ederek bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Müşteri adına hareket edecektir.

19.2 Şirket, Madde 19.1’de belirtilen üçüncü şahısların eylem ve ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.

19.3 Şirket, acente olarak hizmet verirken, Müşteri adına sözleşmeler imzalama ve Müşteri’nin talimatlarından farklı davransa dahi her açıdan Müşteri’yi bağlayacak işlemlerde bulunma yetkisine sahiptir.

19.4 Şirket’in ihmalkarlığının sebep olduğu haller hariç olmak üzere Müşteri, Şirket’in ihtiyaçlarını Madde 19.1’e göre karşılanması için yapılan sözleşmelerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm yükümlülük, zarar, ziyan, masraf ve giderler karşısında Şirket’i koruyacak, tazmin edecek ve hiçbir sorumluluk altına girmesine izin vermeyecektir.

20. Ücret

20.1 Mallar’ı taşıyan, depolayan veya elleçleme işlemlerini yerine getiren şahısların üstlendiği sorumluluk ölçüsüne göre bir ücret tercihi mevcutsa, Şirket Müşteri ile önceden yazılı anlaşmaya varmadıkça (müsait durumlarda) herhangi bir değer beyanında bulunmayacaktır.

BÖLÜM III: Asıl İşveren olarak Şirket

21 Özel Sorumluluk Koşulları

21.1 Şirket’in Müşteri’nin talimatlarını asıl işveren olarak yerine getirdiği durumlarda, Şirket, Müşteri talimatlarını yerine getirmeyi veya kendi adına getirilmesini temin etmeyi taahhüt eder. Şirket, işbu Koşullar’a tabi olarak, Mallar’ın kendi emanetine geçtiği andan teslimata kadar geçecek sürede Mallar’ın başına gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

21.2

(a) Şirket’in asıl işveren olarak hizmet vermesi ve Şirket hizmetlerinin ifasını alt-yüklenicilerine devretmesi;

(b) Mallar’ın maruz kaldığı zarar veya ziyanın alt-yüklenicinin emanetindeyken ortaya çıktığının ispat edilmesi halinde

Şirket, kendisi ile alt-yüklenici arasındaki sözleşmede ve kanun ve yönetmeliklerde alt-yüklenici lehine olan tüm haklar, sınırlamalar ve muafiyetlerden tümüyle yararlanma hakkına sahip olacak ve Şirket’in sorumluluğu Şirket’in alt-yükleniciden varsa alacağı tazminatla sınırlı olacaktır.

21.3 İşbu Koşullar’daki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, Mallar’ın zarar ve ziyana uğradığının ispatlanması halinde Şirket’in sorumluluğu, hükümleri:

(a) davacının aleyhine olacak şekilde, özel sözleşmeden farklı uygulanamayacak; ve

(b) davacı zarar veya ziyanın meydana geldiği hizmet veya taşıma safhasıyla ilgili olarak bu hizmetin fiili sağlayıcısıyla ayrı ve doğrudan bir sözleşme imzalamış ve bunun tevsiki olarak herhangi bir uluslararası veya ulusal hukukun uygulanması halinde düzenlenmesi gereken belirli bir belgeyi almış olsaydı uygulanacak olan uluslararası veya ulusal bir mevzuatta yer alan hükümler uyarınca tespit edilecektir.

21.4 İşbu Koşullar’daki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, Mallar’ın uğradığı zarar veya ziyanın iç  denizde veya karasuları içindeki akarsularda meydana geldiği ispat edilirse, Madde 21.2 hükümleri uygulanmazsa, Şirket’in sorumluluğu, Hague-Visby Kuralları uyarınca tespit edilecektir. Hague-Visby Kuralları’nda denizyoluyla taşımayı düzenleyen hükümlerin, bu taşımaları da kapsadığı kabul edilecek ve Hague-Visby Kuralları gereken şekilde yorumlanacaktır.

21.5 İşbu Koşullar ile Şirket tarafından veya adına Ana Şirket olarak düzenlenen herhangi bir Konşimento’nun veya Uçak Konşimentosu’nun koşulları arasında farklılık olması halinde, söz konusu Konşimento veya Uçak Konşimentosu’nun koşulları yalnızca farklılık olduğu noktalarda geçerli olacaktır.

22. Her İki Tarafın da Suçlu Olduğu Çarpışma Klozu

22.1 BIMCO’nun Hizmetler’in sunumunun aynısı için uygulanmasını tavsiye ettiği Her İki Tarafın da Suçlu Olduğu Çarpışma Klozu, işbu Koşullar’ın bir parçasını oluşturmaktadır.

23. ABD ve/ veya Kanada ve İlave Sorumluluk Klozu

23.1 ABD ve Kanada sınırları içerisindeki taşımalarla ilgili olarak, Şirket’in sorumluluğu (bir veya daha fazla) taşıyıcının taşıma işini yerine getirmesini sağlamakla sınırlı olacak ve bu taşıma işi, söz konusu taşıyıcı firmanın sözleşme ve tariflerine olduğu kadar zorunlu olarak geçerli olan kanun hükümlerine tabi olacaktır. Şirket, söz konusu taşıyıcının ilgili sözleşmeleri ve tarifleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti eder.

23.2  Malların taşımasını yapacak veya yapmış gemiye yükleme öncesinde veya gemiden tahliye sonrasındaki herhangi bir dönemde Şirket’in Mallar’a ilişkin sorumluluğunu düzenleme altına almak üzere zorunlu olarak 1893 tarihli ABD Harter Kanunu’nun hükümlerinin uygulanacak olması halinde Şirket’in sorumluluğu söz konusu hükümler yerine işbu Koşullar’la tespit edilecektir. Bu hükümlerin geçersiz olduğu tespit edilirse, sorumluluk, 1936 yılında Onaylanan ABD Denizyoluyla Mal Taşımacılığı Kanunu hükümlerine göre tespit edilecektir.

23.3 Malların taşımasını yapacak veya yapmış gemiye yükleme öncesinde veya gemiden tahliye sonrasındaki herhangi bir dönemde Şirket’in Mallar’a ilişkin sorumluluğunu düzenleme altına almak üzere zorunlu olarak Türk Ticaret Kanunu (veya bunların tadil edilmiş versiyonu) uygulanacaksa, Şirket’in sorumluluğu söz konusu hükümler yerine işbu Koşullar’la tespit edilecektir. Bu hükümlerin geçersiz olduğu tespit edilirse, sorumluluk, söz konusu Denizyoluyla Mal Taşımacılığı Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir.

23.4 Hamburg kurallarının Şirket’in asıl işveren olarak üstlendiği denizyoluyla mal taşımacılığına uygulanması zorunlu olursa, bu Koşullar, Hamburg Kuralları’na tabi olarak okunacak olup işbu Koşullar’ın Hamburg Kuralları’yla çatıştığı hallerde söz konusu Kurallar yalnızca çatışılan hükümlerde geçerli olacaktır.

24. Havayoluyla Taşımacılık

24.1 Şirket’in Malların havayoluyla taşınmasında asıl taşıyıcı olarak hizmet vermesi halinde aşağıdaki bildirim sunulmaktadır:

Taşıma işinde nihai varış noktası kalkış ülkesinden farklı bir ülkedeyse veya farklı bir ülkeye uğranması gerekiyorsa, Varşova Sözleşmesi uygulanabilir ve Sözleşme, çoğu durumda uygulanacak ve Mallar’a gelen zarar veya ziyana ilişkin olarak taşıyıcının yükümlülüğünü sınırlandıracaktır. Kabul edilen uğrama yerleri istenen rotada gösterilen (kalkış ve varış noktaları hariç olmak üzere) yerler olacak ve/ veya taşıyıcının zaman tarifesinde rota için planlanmış uğrama yerleri olarak gösterilen yerler olacaktır. İlk taşıyıcının adresi kalkış yerinin havalimanıdır.

24.2 İşbu Koşullar’daki diğer hükümlerin varlığına rağmen, Şirket’in Mallar’ın havayoluyla taşınmasında ana firma olarak hizmet vermesi halinde Şirket’in bu Mallar’ın uğradığı zarar veya ziyana ilişkin sorumluluğu, Varşova Sözleşmesi’ne göre tespit edilecektir.

© DB Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

İrtibat için:

SCHENKER ARKAS Nakliyat ve Tic. A.Ş.

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29

Premier Kampüs Ofis 34400

B Blok Kat:1  No:12

Kağıthane / İSTANBUL