Skip to content
Лого на DB SCHENKER


wind turbine green energy db schenker

Екологична

Като пионер в екологичните решения, DB Schenker задава стандарта за ефективно използване на ресурсите, с които разполагаме.

Предвид все по-спешната необходимост от опазване на околната среда, пред която е изправено обществото, от транспортния сектор се изисква да допринесе съществено за усилията в тази насока. Поели сме ангажимент да бъдем водачи на движението за опазване на околната среда, като за целта ще се превърнем във водещ доставчик на зелена логистика. Знаем, че с развитието на транспорта емисиите на CO2 могат да бъдат реално намалени.

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

DB Schenker подкрепя DB Group за намаляване на конкретни емисии на CO2 с 30 процента в периода между 2006 г. и 2020 г. За постигането на тази цел стартирахме различни инициативи и продължаваме да разширяваме гамата си от зелени логистични продукти.

Екологичният аспект заема неизменно място в работата на DB Schenker и именно към него са ориентирани различни инициативи в нашите бизнес звена. Стремим се да намаляваме изминатите километри чрез консолидиране, преминаване към най-екологичния вид транспорт и повишаване на ефективността чрез непрекъснато обновяване на автомобилния парк. Усилията ни са насочени към разработване на екологично устойчиви логистични решения.

Понастоящем DB Schenker предлага Еко решения за всеки вид транспорт, като така дава възможност на клиентите да намалят или да компенсират отделени емисии CO2 по цялата верига на доставки. По този начин можем да съкратим емисиите на CO2 с до 20 процента при въздушния превоз на товари и до 50 процента при морския транспорт. Екологосъобразни решения се предлагат и за сухопътния транспорт под формата на иновативни двигатели и горива, а и чрез използването на енергийноефективни, устойчиви мерки в нашите сгради. Като глобален лидер, акцентиращ върху зелената логистика, DB Schenker може по прозрачен начин да изчисли и да посочи данни за CO2 отпечатъка на веригите на доставки на клиентите си и да предложи препоръки за оптимизация.