Намерете точно това, което търсите

 • Моля, изберете Вашето местоположение и език

 • Принципи за защита на данните на dbschenker.com/bg

  Защитата на личните Ви данни е важна за Вас и за нас Шенкер ЕООД също. Ето защо на тази страница Ви предоставяме информация за данните, които събираме, защо са ни необходими тези данни и как можете да откажете събирането на данни.

  • Шенкер ЕООД е страната, отговаряща за събирането и обработката на Вашите данни.

   За въпроси и предложения, свързани със защита на данните, можете да изпратите електронно писмо на адрес:
   schenker.bg@dbschenker.com

   или се обърнете към:

   Шенкер ЕООД
   2227 гр. Божурище/София
   Бул. Европа 1А


  • Всяко събиране и обработка на данни се извършва за конкретни цели. Тези цели може да произтичат от законен интерес на Шенкер, като техническа необходимост, или обработването е необходимо за изпълнението или подготовка на договор, както и обработване по изрично искане.

   2.1. Обработване за защита на легитимни интереси на Шенкер ЕООД, като правното основание за това е член 6, параграф 1, буква е) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент  (GDPR)

   От технически съображения определени данни трябва да бъдат събирани и съхранявани при посещение на dbschenker.com. Те включват дата и продължителността на посещението, използваните уеб страници, идентификационни данни за използвания браузър и операционна система, както и уебсайта, от който посещавате нашата страница.

   Ако се регистрирате за някой от нашите бюлетини, се събира следната необходима информация: обръщение, име, фамилия, имейл адрес, област, в която работите. В този случай можем да използваме Вашия имейл адрес за промоционални цели.

   Ако се регистрирате за наш бюлетин, ние запазваме IP адреса на компютърната система, предоставена Ви от Вашия доставчик на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрация. Ние запазваме тези данни, за да проследим (потенциална) злоупотреба с имейл адреса на субект на данни, за нашата собствена правна защита. Можете да отмените регистрацията от бюлетина по всяко време като щракнете върху връзката за отписване в края на бюлетина.

   Ако възразите срещу промоционалното използване на Вашите данни, Вашите данни ще се използват анонимно само за целите на статистическия анализ.

   За да подобряваме непрекъснато нашите предложения и услуги, ние запазваме и анализираме данните за използване от онлайн зоната на псевдонимизирана основа. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква e) GDPR

   С гореописаната цел можем да направим звукозапис на телефонен разговор проведен от наш оператор от клиентски център с Вас, по повод предлагане и изпълнение на наши услуги или сключване на договор от разстояние.

   С цел да осигури безпрепятствено протичане на работния процес, вътрешни правила, както и запазване имуществото на клиенти, и доставчици на Шенкер, а и за да се спазят изискванията на съответните сертификати за сигурност, и качество, които Шенкер притежава се правят записи от видеонаблюдение на посетителите  на Шенкер ЕООД в офисите и складовите помещения в гр. София и на територията на цялата страна, като за видеонаблюдението съществува уведомление чрез табели, разположен на видимо място.

   2.2. Доколкото искаме съгласие за обработка на Вашите лични данни, това служи като правно основание съгласно член 6, параграф 1, буква а) GDPR.

   2.3. Шенкер обработва лични данни, необходими за изпълнение на договор, като договорът е правното основание съгласно член 6, параграф 1, буква б) GDPR.

   Член 6, параграф 1, буква б) GDPR се прилага и за операции по обработка, които са необходими за изпълнение на предварителни мерки по евентуални и/или бъдещи договорни взаимоотношения, например, ако питате за нашите продукти или услуги.

   Личните данни, които събираме в тези два случая са:

   • три имена, адрес на товарене или получаване на товар, номер на превозно средство,  телефон и/или адрес на електронната поща за връзка;
   • три имена на лица, посочени като получатели на фактури;
   • три имена, адрес и телефон на лица посочени като лица за контакт или представители на юридически лица;
   • номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация за целите на изпълнение на договор, сключен от Шенкер ЕООД, като търговско дружество.
   • три имена, ЕГН и номер на застрахователна полица

   2.4. Ако нашата компания е обект на законови изисквания, които изискват от нас да обработваме лични данни, например, за да изпълним данъчните задължения, тогава обработката се основава на член 6, параграф 1, буква в) GDPR.

   2.5. Ако кликнете върху връзка към външна страница, ще се преместите извън страниците на dbschenker.com. Следователно Schenker не носи отговорност за съдържанието, услугите или продуктите, предлагани на свързания уебсайт, както и за поверителността и техническата безопасност на свързания уебсайт


  • Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

   Звукозаписите се съхраняват за срок от 3 месеца. Записите от видеокамерите се пазят от 30 до 60 дни. 

   Когато данните се обработват за маркетингови цели на основание Ваше съгласие – 5 години.

   Ние добросъвестно обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за законния период от 5 години след прекратяването му, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

   Данните Ви трябва задължително да бъдат изтрити, ако не е разрешено да бъдат съхранявани (особено ако данните са неточни и не е възможно да бъдат коригирани). В случаите когато правни или практически пречки не позволяват изтриване, данните се блокират (напр. специални задължения за архивиране).


  • По принцип предаването на данни и електронни писма по интернет не е криптирано и поради тази причина не е защитено от достъп на трети страни. Когато се свързвате с нас по електронна поща, при предаването конфиденциалността на предоставената информация не може да бъде гарантирана; ето защо препоръчваме конфиденциална информация да бъде изпращана само с писмо по пощата.


   • Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;
   • Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;
   • Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;
   • Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;
   • Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
   • Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите;
   • Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.
   • Писмо, изпратено по пощата, е достатъчно за да упражните правата си, като трябва да го адресирате до: 

    Шенкер ЕООД 
    2227 гр. Божурище/София 
    Бул. Европа 1А
    или с електронно писмо до: schenker.bg@dbschenker.com

   Имате право да се обърнете към надзорен орган. Надзорният орган, който е отговорен е Комисията за защита на личните данни, гр. София.

   Ако сте създали потребителски профил, можете да изискате той да бъде изтрит.

   По отношение на обработката на данни в социалните мрежи, препоръчваме ви да изпращате заявки като: да предоставите информация или други въпроси относно правата на потребителите или заявките за анулиране директно в съответната социална мрежа, тъй като само Facebook, Instagram, Twitter имат пълен достъп до Вашите потребителски данни. Ако в бъдеще вече не искате да използвате описаната тук обработка на данни, можете да използвате функциите „Не ми харесва тази страница вече“ и / или „Отписване от тази страница“, за да отделите потребителския си профил от нашия сайт.

   По отношение на обработването на лични данни чрез услугата „Insights“, предлагана от Facebook, последният носи отговорност за обработката на статистически данни и прилагането на правата на субектите на данни. За всички задължения по отношение на обработката на данни на Статистика, моля, свържете се директно с Facebook.


  • Когато използваме подизпълнители или различни агенти за изпълнение на договорите, които сме сключили с Вас, ние предоставяме лични данни, за целите на изпълнение на тези договори.  За да гарантираме, че данните се обработват само за целите на изпълнение на тези договорености с Вас, тези трети страни са обвързани със съответните договорни задължения.

   Дружества обработващи лични данни, по възлагане на Шенкер, работят съгласно нашите инструкции и строги договорни разпоредби, като спазват както технически, така и организационни мерки, и закона.
   Освен това Вашите данни ще бъдат предавани само, ако сте ни дали изричното си съгласие или поради законова уредба.

   Искаме да отбележим, че данните, обработени от Facebook, Instagram и Twitter, могат да бъдат обработвани извън територията на Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за субекта на данни, защото осигуряването на права на потребителите може да бъде трудно. За повече информация вижте политиките за поверителност на Facebook, Instagram и Twitter. По отношение на американските доставчици, които са сертифицирани по защитата на поверителността, бихме искали да отбележим, че те са поели ангажимент да спазват стандартите на ЕС за защита на данните.

   Предаването в трети страни извън ЕС / ЕИП или в международна организация не се извършва, освен ако няма адекватни гаранции. Те включват стандартните договорни клаузи на ЕС и решението за адекватност на Европейската комисия.


  • Искаме да Ви предоставим възможността да вземете информирано решение за или против използването на бисквитки, тъй като те не са задължително необходими за техническото функциониране на уебсайта.

   Бисквитките представляват малки текстови файлове, в които се запаметяват лични данни. Съобщението ни за защита на данните има за цел да гарантира, че сте напълно информирани за събирането и обработката на данни, дори и когато уеб страниците ни използват бисквитки, и че можете да вземете съответното информирано решение.

   Ето защо с настоящото Ви уведомяваме за вида и обхвата на предназначението на бисквитките на нашите уеб страници. По принцип dbschenker.com може да бъде използван и без бисквитки, тъй като те не са предназначени за технически цели.

   Можете да предотвратите проследяването чрез бисквитки, като промените настройките на Вашия браузър (Не проследявай, списък за защита от проследяване) или да предотвратите запаметяването на бисквитки на трети страни. Можете да промените настройките на Вашия браузър по следните начини:

   Също така препоръчваме редовно да проверявате и изтривате запаметените бисквитки, когато не се изискват изрично.

   Използваме бисквитки, които са активни от началото на посещението Ви на нашия сайт до края на съответната сесия на браузъра. Тези бисквитки стават невалидни автоматично и се изтриват веднага, след като затворите Вашия интернет браузър. Тези бисквитки се наричат още „сесийни бисквитки“. Сесийни бисквитки се използват в следните области:

   • Бисквитката идентифицира потребителя след влизане за целия период на активната сесия.
   • Бисквитката гарантира, че след като езикът бъде избран, тази настройка се запазва и прилага за периода на активната сесия и се предоставя на потребителя и когато сменя страниците.
   • Бисквитката служи за сигурност на данните и предотвратява манипулиране, достъп и предаване на данни и съдържание от трети страни към други системи. 

   Name

   Function

   Storage time

   _pk_ses.15.dd94

   Saves user session information 
   as long as the session is active, max 10 hours 

   _pk_id.15.dd94

   Identifys user and tracks analytics data (anonymized)

   13 months

   _ga

   Used to distinguish users

   2 years

   _gid

   Used to distinguish users

   24 hours

   _gat

   Used to throttle request rate

   60 seconds

   DSID

   Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes

   Session

   IDE

   These cookies are created by Google DoubleClick and are used to show personalized advertisements (ads) based on previous visits to our website.

   18 month

   fr

   Encrypted Facebook ID and Browser ID

   3 months

   wd

   Facebook cookie to improve performance (display size)

   7 days

   reg_fb_gate

   URL of last first Faceook page

   Session

   reg_fb_ref

   URL of last visited Faceook page

   Session

   reg_ext_refU

   Facebook cookie (if) URL of external referral website

   Session

   datr

   Facebook cookie Browser identification and timestamp

   2 years

   dpr

   Facebook cookie

   Facebook cookie

   pl

   Facebook cookie Yes/No

   90 days

   presence

   Facebook cookie Chat state

   Session

   sb

   Facebook cookie Browser identification and timestamp

   spin Session Facebook cookie

   2 years

   xs

   Facebook cookie Session ID

   90 days

   L1c

   Browser ID cookie

   Current Session

   BizoID

   LinkedIn Ad analytics

   6 months

   BizoData

   LinkedIn Ad analytics

   6 months

   BizoUserMatchHistory

   LinkedIn Ad analytics

   6 months

   BizoNetwork

   PartnerIndex

   LinkedIn Ad analytics

   6 months

   _guid

   Eloqua tracking

   13 months

   bcookie

   LinkedIn Browser ID cookie

   1 year

   jobs_hru

   LinkedIn Browser ID cookie

   lang

   LinkedIn Browser ID cookie

   li_oatml

   LinkedIn Browser ID cookie

   liap

   LinkedIn Browser ID cookie

   lidc

   LinkedIn routing cookie

   1 day

   org_tcphc

   LinkedIn routing cookie

   sdsc

   LinkedIn routing cookie

   spectroscopyI

   LinkedIn routing cookie

   1P_JAR

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   1 day

   OGPC

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   60 days

   NID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   6 month

   SSID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   SAPSID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   APISID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   HSID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   SIDCC

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   DSID

   Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

   2 years

   UET

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   MUID

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   NAP

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   PPLState

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   SRCHD

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   SRCHUID

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   SRCHUSR

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   WLID

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   WLS

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   _EDGE_S

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   _SS

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   _U

   cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

   13 months

   7.1 Google Analytics и Google Ads

   Доколкото сте дали съгласието си, този уебсайт използва Google Analytics и Google Ads, услуги за уеб анализи, предоставени от Google LLC. Това дава възможност за приписване на данни, сесии и взаимодействия на множество устройства към псевдонимен потребителски идентификатор, като по този начин се анализира дейността на потребителя на устройствата.

   Google Analytics използва така наречените бисквитки, това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Информацията, генерирана от бисквитката при Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, в случай на активиране на анонимността на IP за този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и там съкратен. Ние подчертаваме, че на този уебсайт Google Analytics е разширен чрез анонимизация на IP, за да се осигури анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). IP адресът, предоставен от Google Analytics като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. За повече информация относно Условията за ползване и поверителността, моля, посетете Общите условия на Google Analytics, както и Поверителността и условията на Google.

   От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет на оператора на уебсайта. Рекламите се базират на Вашия интерес към продукти, показани преди това на други уебсайтове. За тази цел на Вашия компютър се съхраняват бисквитки, които съдържат вашия IP адрес и данни за поведение.

   Личните данни ще бъдат предавани в рамките на щита за поверителност ЕС-САЩ, въз основа на решение за адекватност на Европейската комисия в САЩ. Можете да получите сертификата тук: Щит за поверителност.

   Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, идентификационни номера на потребители (напр. ID на потребителя) или рекламни идентификационни номера, автоматично ще бъдат изтрити след 14 месеца. Изтриването на данни, чийто период на запазване е достигнат, се извършва автоматично веднъж месечно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект, предотвратявайки съхраняването на бисквитки, като съответно настроите софтуера на браузъра си; все пак, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен.

   Можете също така да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google. Изтеглете и инсталирайте Добавка за браузър за отказване от Google Analytics.

   Бисквитките за отказ предотвратяват бъдещото събиране на Вашите данни, когато посещавате този уебсайт. За да предотвратите проследяването от Universal Analytics на други устройства, трябва да се откажете във всички системи, които използвате. Ако щракнете тук, бисквитката за отказ за този уебсайт ще бъде зададена.

   7.2 Услугата за уеб анализ на Matomo

   Ние използваме услугата за анализ на Matomo на нашия уебсайт. Малки текстови файлове (бисквитки) съхраняват данни за това как използвате нашия уебсайт, включително Вашия IP адрес. Тези данни се анонимизират и съхраняват от нас. Ако не желаете да се съгласите с анализа за потреблението на нашия уебсайт, можете да промените настройките на браузъра си по всяко време, за да предотвратите използването на бисквитки. В този случай обаче, може да не се възползвате от всички функции на сайта.

   7.3.  Oracle Eloqua

   dbschenker.com интегрира компонентите на Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (наричани по-долу „Eloqua“) на този уебсайт. Eloqua свързва съответното съдържание на уебсайта с данни от заинтересовани страни, клиенти и техните профили, за да позволи на операторите на уебсайтове да адресират по-ефективно и по-целенасочено към заинтересованите страни и клиенти. Целта на Eloqua е да увеличи процента на конверсия на заинтересованите страни в клиенти и по този начин да увеличи оборота на уебсайт операторите.

   Опериращата компания на Eloqua е Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Бърлингтън, МА 01803, САЩ.

   Eloqua задава бисквитка върху ИТ системата на субекта на данните. Eloqua, от името на dbschenker.com, ще използва данните и информацията, получени чрез нашия уебсайт, за да оцени потребителското поведение на субекта на данните, който е използвал нашия уебсайт. В допълнение, Eloqua ще използва данните за създаване на отчети за дейността на потребителите, както и други услуги за нашата компания, свързани с използването на нашия уебсайт.

   Засегнатото лице може да предотврати настройката за бисквитки от нашия уебсайт, както е показано по-горе, по всяко време, чрез съответна настройка на интернет браузъра си и по този начин трайно да попречи на използването на бисквитки. Подобна настройка на интернет браузъра би попречила на Oracle да зададе бисквитка в ИТ системата на съответното лице. Освен това бисквитките, които вече са зададени от Oracle, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. За да предотвратите настройката на бисквитките, моля, посетете:
   https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • Dbschenker.com вгражда Google Карти. Освен, че извършва записване на Вашите данни, Вашият IP адрес се предава към Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. The relevant privacy policy can be found at https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

   On the site https://www.google.com/intl/de_en/policies/technologies/product-privacy/, you can make settings for your privacy.


  New functions, updating the privacy policy

  We adapt the privacy policy to changed functionalities. Therefore, we recommend to read the privacy policy when you visit the new version of dbschenker.com/global

  Updated: December 18th, 2019

  Съгласие за използване на "бисквитки" и събиране на данни

  Ние използваме "бисквитки", за да оптимизираме уебсайта си и да го подобряваме непрекъснато. Затова, наред и с други, ние използваме  Adobe Analytics. Като продължавате да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки". Можете да намерите допълнителна информация за "бисквитките" и как да се откажете от съгласието си, в нашата политика за поверителност.

 • Cookies and tracking scripts

  Искаме да Ви дадем възможност да вземете информирано решение за или против използването на "бисквитки", които не са задължителни за техническите функции на уебсайта. "Бисквитките" са малки текстови файлове, в които могат да се съхраняват лични данни. 

  Нашата декларация за поверителност има за цел да гарантира, че сте напълно наясно със събирането и обработката на данни, включително чрез използването на "бисквитки" чрез нашите сайтове, и че можете да вземете подходящо информирани решения. Въпреки това, можете да промените настройките на "бисквитките" по всяко време.

  Моля, вижте допълнителна информация в рамките на правилата ни за поверителност на данните.