Skip to content
Лого на DB SCHENKER


Family bed laughing social impact

Социална

В DB Schenker вярваме, че успехът на компанията не се свежда само до икономически показатели. Ето защо сме поели ангажимент да намерим баланс между икономическите, социалните и екологичните ни стълбове.

От гледна точка на социалното въздействие DB Schenker се стреми да бъде първокласен работодател в Германия и в света. Предвид, че вече сме постигнали такъв статут в много държави, ние активно се стараем да запазим тази си позиция и да разширим дейността си във всички региони по света.

Все пак сме наясно, че социалната ни отговорност се простира отвъд позицията на желан работодател. Ето защо DB Schenker се стреми да постигне съответствие с международните стандарти в областта на заетостта и условията на работа, а също и да бъде признат член на обществото, което подкрепя социални проекти в нашите общности.

Създаване на възможности за най-добрия глобален екип 

В DB Schenker нашите служителите са най-ценният ни актив. Пазарният ни успех може да бъде запазен само ако разполагаме с мотивирани и квалифицирани служители в екипа. Успешните ни усилия за задържане на персонала се подкрепят от ангажимента ни за устойчиво развитие на персонала и силна корпоративна култура.

Силното, професионално управление на човешките ресурси се грижи за удовлетвореността на служителите ни за години напред. Работим последователно за допълнително повишаване на удовлетвореността на служителите, поставяйки ясни цели за удовлетвореност и редовна самооценка с помощта на периодични проучвания сред служителите по целия цвят. Поели сме ангажимент да развиваме персонала и се стремим към индивидуално професионално развитие на служителите, което да е в унисон с етапите в професионалния и личния им живот. Като цяло сме поставили устойчивото развитие на човешките ресурси като приоритет за компанията.

Освен успешните инициативи по управление на човешките ресурси, силната корпоративна култура е предпоставка за отдадени и удовлетворени служители, а оттам и база за дългосрочен успех. Международната структура на DB Schenker е предизвикателство за интегрирането на различни култури и създаването на обща идентичност. Важно е да изградим култура, в която служители с различен произход се чувстват уютно и работят заедно за постигането на целите и реализацията на идеите ни.

Откриване на най-добрите членове на глобалния екип 

Освен задържането на персонала, професионалното провеждане на процеса на подбор е абсолютно задължително, за да продължим изграждането на успешна глобална организация.

DB Schenker е решена да си създаде репутация на първокласен работодател в сектора на транспорта и логистиката. Постигането на тази цел представлява особено предизвикателство в светлината на демографските промени и настоящата битка за квалифицирани и талантливи служители. В допълнение към предлагането на привлекателни програми за обучение и следдипломна квалификация ние се стремим постоянно да увеличаваме усилията си за набиране на квалифицирани и мотивирани служители. DB Schenker си сътрудничи тясно с университети и асоциации като например мрежата за управление на логистиката и веригата на доставки BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Осигуряване на справедливи условия на труд

Изготвените от DB Schenker Минимални социални стандарти посочват очакванията по отношение на ежедневната трудова дейност на нашите служители, изпълнителни директори и мениджъри в глобален мащаб.

Минималните социални стандарти на DB Schenker посочват конкретно и съдържат указания за практическа реализация на общите социални ангажименти в контекста на Етичния кодекс на дружеството-майка Deutsche Bahn. Те съответстват на основните конвенции на Международната организация на труда (ILO), на Глобалния договор на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, както и на Германския кодекс за устойчивост.

Тези принципи са задължителни за всички членове на борда, управители, изпълнителни директори и служители по целия свят. DB Schenker насърчава бизнес партньорите си също да ги спазват. При ситуации, за които националното и международното законодателство не предвиждат адекватна социална или трудова защита, DB Schenker спазва като минимум тези стандарти.