Hoppa över
DB SCHENKER-logga


Integritetspolicy och användning av cookies och web beacons

Integritetspolicy

Dataskyddsprinciper för DB Schenker

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Schenker AB och övriga svenska Schenker-bolag (i denna policy benämnda ’DB Schenker’ eller ’vi’) är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter (dvs personuppgiftsansvarig) när DB Schenker bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Så är fallet typiskt sett när vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster, exempelvis när du beställer en transport via vår hemsida, frågar efter en offert eller där du som privatperson är mottagare av försändelsen vilket kan inträffa då du beställer en vara från ett e-handelsbolag.

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress och andra identifikationsdata). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som DB Schenker erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål, bl a för att kunna leverera gods eller paket till en viss mottagare eller för att säkerställa att ingen obehörig hämtar ut paket.

Av tekniska skäl krävs att viss data samlas in och lagras när du besöker vår hemsida dbschenker.se. Detta inkluderar datum, tid för vistelse, vilka sidor som besöktes, identifikationsdata för webbläsaren och operativsystem som används. Denna data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter;

 • för att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
 • när du kommunicerar med oss genom Chatbot, Voicebot eller digitala formulär på hemsidan
 • när du kommunicerar med oss i övriga digitala kanaler såsom Facebook, LinkedIn eller liknande.
 • när du köper våra tjänster eller nyttjar våra online-tjänster
 • när den du köpt en produkt av anlitar oss för transport-, logistik-, eller annat tjänsteuppdrag
 • när du hämtar ut paket hos ett av våra paketombud
 • för att hantera betalningar
 • för att utföra kamerabevakning på våra anläggningar
 • för att utföra undersökningar i syfte att förbättra vår service till dig som kund
 • för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nummer på ID-handling, elektroniska identifikationsdata och bildmaterial.

Behandling avser exempelvis insamling, läsning, användning, överföring och radering av personuppgifter. 

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, i första hand EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR)*. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

 • när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller den du köpt en produkt av, vilket också kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster.
 • när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller
 • när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.

Säkerhet

Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar DB Schenker för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering. 

DB Schenker arbetar i enlighet med aktuella och tillämpliga säkerhetsstandarder.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Personuppgifter hålls uppdaterade

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan vända dig till Kundservice för att meddela oss om ändringarna. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer DB Schenker att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig eller den part du köpt en produkt av och som anlitat oss för transport- eller logistiktjänst, samt i de fall det föreligger misstanke om brott och vi är ansvariga mot myndighet att förse dem med dessa uppgifter. För det fall mottagaren behandlar personuppgifterna för vår räkning och därmed är vårt personuppgiftsbiträde försäkrar vi oss om att uppgifterna behandlas säkert och endast i syfte att genomföra beställd tjänst eller för avsett ändamål genom att teckna ett s k personuppgiftsbiträdesavtal med sådan aktuell tredje part.

Vi använder enbart personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Information om kamerabevakning på DB Schenkers anläggningar

DB Schenker Sverige är personuppgiftsansvarig för den kamerabevakning som utförs på våra anläggningar i syfte att utreda och förebygga brott, olyckor och förluster.
Laglig grund för kamerabevakningen är vårt berättigade intresse av att utföra denna personuppgiftsbehandling. I intresseavvägningen har vi tagit hänsyn till rätten till integritet för de personer som filmas och vägt detta mot fördelarna av att kunna utreda brott, skador och förluster och därmed kunna öka säkerheten och tryggheten för personal och besökare.
Vi skyddar de behandlade personuppgifterna genom att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Det inspelade materialet lagras i 30-60 dagar.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att DB Schenker upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längst ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet – Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla ditt önskemål och genomföra begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med annan lagstiftning och övriga bestämmelser.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter på informationen i denna policy alternativt frågor och förslag gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via följande kanaler: 

dataprotection.SE@dbschenker.com

DB Schenker Sverige
Dataskyddsombud
Mölndalsvägen 83
412 97 Göteborg

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats.

Denna policy är senast uppdaterad 2021-10-25.

* Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – även kallad GDPR


Användning av cookies och web beacons

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om vilka webbsidor som har besökts hos oss. Något som DB Schenker använder för att ta fram statistik om användares besök, som används för att förbättra våra tjänster. Men inga uppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in.

Cookies kan även användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, så att våra tjänster blir enklare att använda.

Ibland används cookies för att kunna erbjuda besökarna relevant marknadsföring, baserat på vilka webbsidor hos oss som har besökts.

Cookies raderas direkt när du stänger ner din webbläsare (sessions-kakor) eller lagras för att underlätta vid framtida besök (permanenta kakor).

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

Web beacons är små transparenta bildfiler som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. Dessa används för att följa upp statistik på hur många av våra utskickade mejl som kommer fram, öppnas och läses. Det är möjligt att tacka nej till denna typ av e-post från oss via instruktioner i dessa.

Cookies som används på DB Schenkers webbplatser

 • Adobe Analytics, Google Analytics, Hotjar och Piwik/Matomo Analytics: Används för att analysera trafiken på våra webbplatser för att kunna utveckla dem.
 • Google Doubleclick, Facebook och Delta: Används för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.
 • Dibs: Används till betalfönster samt för att lagra kortuppgifter på skicka.dbschenker.com.
 • Unifaun: Används för att underlätta användningen av tjänsten, personalisera delar av innehållet samt för besöksstatistik.
 • Regin: Används för att personalisera och förenkla vårt formulär för ärenden gällande fastigheter
 • Albacross och Target Media/Bidtheatre: Används för att kunna erbjuda relevant marknadsföring baserat på ip-adress och tidigare besök.
 • Oracle Eloqua och Marketing Cloud: Används föra att analysera vilket innehåll du tar del av på våra webbplatser samt kunna erbjuda dig relevant innehåll baserat på det du är intresserad av. Du kan slå på eller stänga av Eloqua här.

Bolag inom DB Schenker Sverige som omfattas av denna policy;

Schenker AB, Schenker Logistics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB, Schenker Property Sweden AB, Schenker North & East AB, Schenker Equipment AB, Schenker Dedicated Services AB.