Najděte přesně to, co hledáte

 • Vyberte prosím svou zemi a jazyk

 • Všeobecné obchodní podmínky

  I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB 

  1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o přepravě a závazným způsobem upravují vztahy  vzniklé  mezi  objednatelem  přepravy  (odesílatelem,  příjemcem  či  jiným  zadavatelem  přepravy)  a  společností  SCHENKER spol. s r. o. při přepravě zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravě. Uzavřením smlouvy o přepravě  dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno.  Objednatel přepravy se před uzavřením smlouvy o přepravě plně seznámil s obsahem a zněním těchto obchodních  podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby SCHENKER spol. s r. o. jsou dále poskytovány v  souladu  se  současnými  podmínkami  platnými  pro  přepravu,  manipulaci  a  skladování  zásilek,  s  ustanoveními  přepravních dokumentů CMR, The Great Ocean Line nebo Airwaybill vydanými námořními a leteckými dopravci a  předpisy rejdařů či přístavních společností, společností SCHENKER spol. s r. o. najatých či kontrahovaných.  

  2. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit  poskytované služby, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti vůči objednatelům přepravy,  v případě zjištění, že poskytované služby nebo její části jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy, a to zejména  zákony Evropské unie, Spojených států amerických nebo národními zákony, včetně zákonů a předpisů týkající se boje  proti terorismu a embargu. Ve smyslu těchto zákonů a předpisů provádí pravidelně monitoring odesílatelů, příjemců či  plátců  jednotlivých  přeprav  z databází  subjektů,  vytvořených  pro  tento  účel  Evropskou  unií  a  Spojenými  státy  americkými.  

  3. SCHENKER spol. s r.o. si dále vyhrazuje právo neposkytnout krytí a nemá povinnost poskytnout jakékoli pojistné  nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo platba mohly vystavit pojistitele mezinárodní  sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými  sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké Británie, USA anebo právní úpravou ČR. Jedná se  zejména o pojistné krytí do následujících zemí a území: Irán, Afghánistán, Sýrie, Kuba, Severní Korea, Barma,  Bělorusko, Krym vč. Sevastopolu, Rusko, Ukrajina a Venezuela. Bez schválení cargo pojišťovny rovněž není možné  realizovat přepravy v rámci produktu cargo pojištění z/přes/do země (území) uvedené v tomto odstavci. 

  4. Cenové  nabídky  odeslané  společností  SCHENKER  spol.  s  r.  o.  podléhají  vždy  následnému  potvrzení,  dle  Všeobecných  obchodních  podmínek  SCHENKER  spol.  s.r.o.  (formou  potvrzení  objednávky  přepravy  či  jiným  výslovným písemným potvrzením ze strany SCHENKER spol. s r. o.) a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s  výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných kurzů.  

  5. Přepravou zásilek se rozumí zejména následující činnost SCHENKER spol. s r. o.: 

   a)  převzetí zásilky k přepravě 
   b)  zajištění přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení prostřednictvím dalšího smluvního dopravce 
   c)  zajištění přepravy zásilky určenému příjemci 
   d)  opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné 
   e)  případné vrácení nedoručitelné zásilky objednateli přepravy na náklady objednatele přepravy  

  6. Konkrétní  přeprava zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek, dohodnutých ve smlouvě o  přepravě. 

  7. K zajištění svých nároků vyplývajících ze smlouvy o přepravě má SCHENKER spol. s r. o. zákonné zástavní právo  k zásilce, dokud je zásilka u SCHENKER spol. s r. o. nebo u někoho, kdo jí má u sebe jeho jménem, anebo dokud má  SCHENKER spol. s r. o. listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat. SCHENKER spol. s r. o. může rovněž ze své  vůle zadržet cizí movitou věc (zásilku), kterou má u sebe k zajištění splatného, popř. i nesplatného dluhu osoby, jíž by  jinak  měl  věc  (zásilku)  vydat.  Při  výkonu  zástavního  práva  postupuje  SCHENKER  spol.  s  r.  o.  v souladu  s ustanoveními §1359 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. SCHENKER spol. s r. o. však není povinen ve  smyslu §1360 zásilku prodat ve veřejné dražbě. Při využití svého práva k jejímu prodeji jiným způsobem může využít  služeb certifikovaného dražebníka s tím, že prodej zásilky musí být zveřejněn alespoň dvakrát v některém celostátním  deníku s odstupem alespoň 14 kalendářních dnů přede dnem prodeje zástavy. 

  8. V případě, že služby či jejich část, které jsou objednateli poskytovány, jsou na základě zákona či jakékoliv právní  regulace (mimo jiné právních předpisů Evropské Unie, USA, včetně, ale nikoli výhradně, zákonů a předpisů týkajících  se v boji proti terorismu a embargům), zakázány, je SCHENKER spol. s r. o. oprávněna kdykoli zrušit službu nebo její  části, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči objednateli. 

  9. 9.1 SCHENKER spol. s r.o. není odpovědný za následky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního  Irska z Evropské unie („Brexit“), a proto nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zpožděním v důsledku  důsledků brexitu. To zahrnuje mimo jiné zpoždění při celním odbavení a / nebo během hraničních kontrol. 

    9.2 SCHENKER spol. s r.o. je oprávněn Vám účtovat jakékoli další náklady v důsledku Brexitu (např. náklady na  skladování, zadržení, celní poplatky, přístavní náklady, náklady na personál). SCHENKER spol. s r.o. vás bude  informovat, jakmile bude mít spolehlivé informace o dodatečných nákladech. 

   9.3 SCHENKER spol. s r.o. bude oprávněn jednostranně tuto smlouvu vypovědět (formálním oznámením), pokud  vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie povede k zásadní změně smluvních  okolností. Mezi základní změny patří mimo jiné: (i) poskytování služeb, které byly sjednány, je znemožněno nebo (ii)  pokračování smlouvy bude představovat pro SCHENKER spol. s r.o podstatnou finanční zátěž. 

  10. Strany se dohodly, že vývoz, dovoz, reexport a převod zboží a/nebo služeb v rámci země mohou podléhat omezením  podle obchodních předpisů, mezi něž patří (bez omezení) zákony a předpisy EU a USA týkající se vývozu (dále jen  „obchodní předpisy“). Každá smluvní strana zaručuje a prohlašuje, že při plnění svých závazků vyplývajících ze  smlouvy bude dodržovat všechna platná obchodní pravidla, která mohou být čas od času změněna nebo revidována.   Zákazník je odpovědný za určení, zda transakce zákazníka podléhají obchodním předpisům. Zákazník nesmí zapojit  společnost Schenker do provádění zakázaných služeb zahrnujících země nebo osoby podléhající omezením podle  obchodních předpisů, pokud podkladové transakce spojené s těmito službami podléhají obchodním předpisům. Je-li  to nutné, zákazník získá nebo se kvalifikuje pro všechny licence, schválení, oprávnění a/nebo výjimky požadované  pro soulad s obchodními předpisy a poskytne společnosti Schenker k nim dokumentaci.  

   Společnost Schenker si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb bez jakékoli odpovědnosti v případech, kdy by  služby porušovaly obchodní předpisy. Zákazník bere na vědomí, že společnost Schenker není povinna a nebude  poskytovat služby související s vnitřní represí nebo vojenským zbožím. 
  11. Vyloučení odpovědnosti ohledně cen   
   Námi předložená cenová nabídka je založena na nepřerušovaných a do značné míry nezměněných jízdních řádech.  
   Vzhledem k pokračující epidemii COVID-19 a v poslední době i vojenské eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu však  na globálních trzích nákladní dopravy nadále zaznamenáváme zpoždění, zrušení a vážný nedostatek kapacit. Situace  zůstává velmi nestabilní a mimo naši kontrolu. V důsledku toho námi předložená nabídka zohledňuje pouze situaci na  trhu v době kotace a nebere v úvahu žádné výkyvy na trhu poté. Naše předložené sazby by proto měly být  používány pouze jako orientační údaje o skutečných sazbách. Vyhrazujeme si právo jednostranně upravit  naše sazby a doplňkové poplatky (včetně, bez omezení, dodatků a příplatků) v pozdější fázi v případě výkyvů  trhu.  Během  tohoto  období  se  dále  nezavazujeme  k  přepravním  lhůtám  a  nebudou  akceptovány  žádné  smluvní  pokuty  nebo  jiné  sankce  související  se  zpožděním  zásilky.  Kromě  toho  si  vyhrazujeme  právo  odmítnout zásilky v případě jakýchkoliv zrušení v jízdních řádech (včetně, ale nikoli výhradně, zrušení letů a  prázdných odjezdů).  

  II. VLASTNOSTI PŘEPRAVOVANÝCH ZÁSILEK 

  1. SCHENKER spol. s r. o. si vymiňuje, aby obsahem zásilek nebyly v žádném případě následující věci: 
   -   zlato, stříbro, umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata a organismy, rostliny, tabákové  výrobky, válečné zbraně, střelivo, výbušniny, rakety, bomby, granáty, bojové dopravní prostředky a poškozené,  repasované či použité zboží.  

   Toto zboží může být přepravováno, avšak pouze po zvláštní dohodě. Neupozorní-li objednatel přepravy SCHENKER  spol. s r. o. při objednávce, že se jedná o uvedené věci vyloučené z přepravy, nenese SCHENKER spol. s r. o.  jakoukoli odpovědnost za případné poškození či ztrátu tohoto zboží. 
  2. Nebezpečné  zboží,  tj.  zboží  uvedené  v ADR/RID/IATA-DGR  nebo  IMDG,  je  objednatel  přepravy  povinen  řádně  deklarovat SCHENKER spol. s r. o. podle mezinárodních konvencí.  Není-li objednatelem přepravy řádně toto zboží  deklarováno, je SCHENKER spol. s r. o. oprávněn odmítnout zboží k přepravě. Převzetí nesprávně deklarovaného  zboží nebo nesprávně označeného zboží k přepravě nezbavuje objednatele přepravy odpovědnosti za jakékoli vzniklé  škody. 
  3. Zboží, které je deklarováno jako potraviny, krmiva a primární obaly, je přepravováno v rámci požadavků HACCP, tzn.   při nakládce a vykládce je zboží chráněno před klimatickými vlivy, zboží je přepravováno odděleně od zapáchajícího  zboží, odděleně a minimálně 80 cm od nebezpečného zboží a není stohováno na nebezpečném zboží a naopak.  Objednatel přepravy je povinen řádně deklarovat SCHENKER spol. s r. o. zboží, které podléhá požadavkům na  přepravu v rámci požadavků HACCP. Není-li objednavatelem přepravy toto zboží řádně deklarováno, je přepravováno  jako ostatní zásilky. 
  4. SCHENKER spol. s r. o. není povinen přezkoumávat vhodnost či kvalitu obalu. Objednatel přepravy je povinen zásilku  řádně opatřit k přepravě a zabalit vhodným a zcela nepoškozeným obalem vyhovujícím všem dotčeným právním  předpisům a povaze zásilky tak, aby s ohledem na charakter zásilky:  

   a)  byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před jakýmkoli poškozením nebo ztrátou při manipulaci se zásilkou (včetně  jakékoli zvláštní manipulace se zásilkou vyžadované objednatelem přepravy);
   b)  obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky; 
   c)  obal zásilky (či zásilka) nezpůsobil poškození jiného zboží nebo vozidla;   
   d)  na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje, je objednatel přepravy  povinen označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, objednatelem přepravy vymíněnou  manipulaci  se  zásilkou  a  všemi  příslušnými  a  zákonem  vyžadovanými  značkami,  jedná-li  se  o  přepravu  nebezpečného zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG.  
  5. Objednatel přepravy je povinen dát SCHENKER spol. s r. o. k dispozici správné a úplné údaje o obsahu zásilky a její  povaze, jakož i o všech skutečnostech, potřebných k řádnému provedení přepravy, jako např. o její hmotnosti, druhu,  počtu kusů, rozměrech, značek a sigen, způsobu balení, jakož i upozornění SCHENKER spol. s r. o. na vyšší hodnotu  zásilky, zejména požaduje-li objednatel přepravy přijetí zvláštních opatření při její přepravě anebo má-li být zásilka  z důvodu vyšší hodnoty z vůle objednatele přepravy připojištěna. V případě námořních přeprav je objednatel přepravy  (Shipper uvedený v B/L) povinen předat po naložení zboží do kontejneru straně SCHENKER spol. s r. o. doklad nebo  závaznou  informaci  o  celkové  váze  přepravovaného  zboží,  včetně  váhy  kontejneru  (VGM).  Dále  je  objednatel  přepravy povinen zajistit kontejnery po ukončení nakládky bezpečnostní plombou a číslo plomby řádně písemně  zdokumentovat do „shippping instructions“ SCHENKER spol. s r. o. Jinak je objednatel přepravy povinen nahradit  škodu, která SCHENKER spol. s r. o. porušením těchto povinností vznikla.  
  6. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky přepravy ze strany  objednatele přepravy v den nakládky. Výše smluvní pokuty se řídí charakterem přepravy a může být uplatněna až do  výše přepravného. Nárok na náhradu způsobené škody tím není dotčen.  

  III. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK 

  1. SCHENKER spol. s r. o. zajistí doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době, přiměřené dle vzdálenosti  přepravy a obvyklé pro daný druh přepravy, nebo v písemně s objednatelem přepravy sjednaném termínu. Běžnou  dodací dobou se rozumí doba, kdy SCHENKER spol. s r. o. zpravidla doručí zásilku příjemci, a to, pokud nenastanou  zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky. 
  2. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna, nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího  pracovního dne, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
  3. Ustanovení  předchozích  dvou  odstavců se nepoužije  pro  případy, kdy  je zásilka na první pokus nedoručitelná.  Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení potřebné péče doručit,  protože: 

   a)  příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení;
   b)  příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí;
   c)  příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval; 
   d)  příjemce zásilky nepředloží doklady nutné k uvolnění / převzetí zásilky. 
  4. Nebude-li zásilka řádně a včas příjemcem převzata, nese objednatel přepravy veškeré náklady (např. skladné,  zdržné, poplatky apod.) spojené s uložením zásilky nebo prodejem zásilky nebo likvidací zásilky nebo její zpětnou  přepravou  (dle  nově  mezi  SCHENKER  spol.  s  r.  o.  a  objednatelem  přepravy  sjednané  smlouvy  o  přepravě).  Objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že nastane-li situace uvedená v tomto článku obchodních podmínek, je  SCHENKER spol. s r. o. oprávněn postupovat dle ust. § 2570 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.) a zásilku prodat. Dále  objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že lhůta uvedená v ust. § 2581 obč. zák. je zkrácena na dobu 2  kalendářních měsíců. Nárok SCHENKER spol. s r. o. na úhradu jeho odměny a veškerých vzniklých škod (nákladů)  tím není dotčen. 
  5. Nepřevzetí  zásilky  příjemcem  nezakládá  nárok  objednatele  přepravy  na  úhradu  nákladů  následně  vzniklých  nepřevzetím zásilky. SCHENKER spol. s r. o. není odpovědný za takto vzniklé náklady, pokud objednatel přepravy  neprokáže oprávněnost svého nároku z titulu porušení povinností ze strany SCHENKER spol. s r. o. 

  IV. ODPOVĚDNOST SCHENKER SPOL. S R. O.   ZA ŠKODU VZNIKLOU NA PŘEVZATÉ ZÁSILCE 

  1. SCHENKER spol. s r. o. odpovídá objednateli přepravy za škodu vzniklou na převzaté zásilce, neprokáže-li, že ji  nemohl odvrátit  ani její  rozsah zmírnit  při  vynaložení  potřebné  péče,  a  že  porušení povinností  bylo způsobeno  okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. je vymezena v ust. § 2566,ObčZ., resp.  ustanoveními příslušných mezinárodních přepravních úmluv.   

  2. Objednatel přepravy bere výslovně na vědomí, že na smlouvy o přepravě uzavřené od 1. 1. 2019 se vztahuje  ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., tj. náhrada škody je limitována max. 8,33 SDR za kilogram  hrubé váhy zásilky. Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda.  

  3. SCHENKER spol. s r. o. se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce v souladu s platnými předpisy, zejména 
   a)  vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení potřebné péče; 
   b)  ztráta  zásilky,  její  poškození  nebo  překročení  dodací  lhůty  bylo  zaviněno  objednatelem  přepravy,  příkazem  objednatele  přepravy,  který  nebyl  vyvolán  nedbalostí  SCHENKER  spol.  s.r.o.,  vlastní  vadou  zásilky  nebo  okolnostmi, které SCHENKER spol. s r. o. nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

  4. SCHENKER  spol.  s  r.  o.  je  zproštěn  odpovědnosti,  vznikne-li  ztráta  nebo  poškození  ze  zvláštního  nebezpečí  souvisejícího s jednou nebo více z těchto skutečností:  
   a)  použití  otevřených  vozidel  bez  plachet,  bylo-li  takové  použití vozidel  výslovně  dohodnuto  a  poznamenáno  v  nákladním listě; 
   b)  chybějící obal nebo vadný obal zásilky, která je pro svoji povahu, není-li řádně balena nebo není-li balena vůbec,  vystavena ztrátám nebo poškozením; 
   c)  manipulace,  naložení,  uložení  nebo  vyložení  zásilky  odesílatelem,  příjemcem  nebo  osobami  jednajícími  za  odesílatele nebo příjemce; 
   d)  přirozená povaha určitého zboží, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména  lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců; 
   e)  nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky. 

  5. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy objednatel přepravy prokáže,  že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě pozemní přepravy náhrada škody omezena max. do výše přepravného  dle Úmluvy CMR č. 11/1975 Sb. a § 9a zákona o silniční dopravě. 

  6. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy objednatel přepravy prokáže,  že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní letecké přepravy náhrada škody omezena max. do výše 22  SDR za kilogram dle Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě č. 123/2003 Sb. m. s.  (Montrealská úmluva). 

  7. Objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že SCHENKER spol. s r. o. není nikdy odpovědný za škody vzniklé  z důvodu nedodržení předpokládaných dodacích lhůt při námořní přepravě zboží. Sjednání pevné dodací lhůty je  v námořních přepravách výslovně vyloučeno a je-li přesto uvedeno ve smlouvě o přepravě, hledí se na něj, jako na  ujednání neplatné.   

  8. Objednatel přepravy není oprávněn započítávat náhradu škody vzniklou při přepravě či v důsledku přepravy proti  nároku SCHENKER spol. s r. o. na zaplacení odměny za poskytnuté služby či proti nároku SCHENKER spol. s r. o. na  úhradu jakýchkoli škod (vícenáklady – např. skladné, stojné, zdržné atp.).   

  9. Pokud SCHENKER spol. s r. o. v rámci svých činností provádí i skladovací a logistické operace, řídí se tato činnost a  jeho odpovědnost podle podmínek smlouvy o skladování (§ 2415 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

  V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, LHŮTY

  1. Příjemce je povinen zaznamenat výhradu nedostatků / výhrad na zásilce do přepravního dokladu ihned při převzetí  zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž  považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. SCHENKER spol. s r. o. musí být dána možnost osobně se  přesvědčit  o  rozsahu  škody a  další  manipulace s poškozenou zásilkou musí  být  provedena v souladu s pokyny  SCHENKER spol. s r. o. 

  2. Lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a max. výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích jsou  vždy podle mezinárodních přepravních úmluv a v tuzemsku dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, resp. § 9a  Zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb. následující: 

   Platná ustanovení ručení
   Reklamační  doba  –  škody zjevně neznatelné  při příjmu 
   Časový limit (lhůty) pro právní jednání 
   Omezení výše náhrady škody 

   1. Námořní

   Ustanovení Haag – Visby pravidla

   3 dny

   1 rok

   666,7 SDR za jednotku  

   Hamburská pravidla

   15 dnů

   2 roky

   835 SDR za jednotku nebo 2,5 SDR za kg

   2. Letecká

   Montrealská úmluva

   14 dnů
   (při zpoždění 21 dnů) 

   2 roky

   22 SDR za kilogram

   3. Železnice

   COTIF

   7 dnů

   1 rok

   17 SDR za kilogram

   4. Silnice

   CMR – mezinárodní přeprava

   7 dnů 
   (při zpoždění 21 dnů

   1 rok

   8,33 SDR za kilogram

   5. Silnice

   tuzemská přeprava
   (§9a zák.č.111/1994 Sb.)

   7 dnů 
   (při zpoždění 21 dnů)

   1 rok ve smyslu § 630, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. a § 9a zákona č.111/1994 Sb.

   8,33 SDR za kilogram

  3. Příslušná lhůta pro písemné oznámení a uplatnění škody u soudu dle mezinárodních úmluv a tuzemské přepravy (viz  tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.

  4. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna u SCHENKER spol. s r. o.  bez zbytečného odkladu poté, kdy  byla zjištěna. Reklamaci je oprávněn u SCHENKER spol. s r. o.  uplatnit objednatel přepravy.

  5. Objednatel přepravy je povinen vždy uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z přepravy dle výše uvedených lhůt od  předání zásilky příjemci písemně. 

  6. Při  uplatnění  práva  náhrady  škody  u  SCHENKER  spol.  s  r.  o.  je  objednatel  přepravy  povinen  jednoznačným  způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody. Pokud  objednatel přepravy nedoloží tyto dokumenty, má SCHENKER spol. s r. o. právo reklamaci zamítnout z důvodu  nedostatku předložených důkazů o vzniku škody.    

  7. SCHENKER  spol.  s  r.  o.  je  povinen  se  k uplatněnému  nároku  na  náhradu  škody  vyjádřit  objednateli  přepravy  nejpozději do 60 dnů od data jeho uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyly dodány ze strany  objednatele přepravy podstatné podklady, nutné k vyřízení reklamace. Stejně tak bude lhůta 60 dnů pro vyjádření  SCHENKER  spol.  s  r.  o.  prodloužena  v případě,  kdy  je  nutné  získat  vyjádření  znalců  či  havarijních  komisařů,  popřípadě jiné podklady od orgánů činných v trestním řízení, či jiných státních orgánů nebo institucí.  

  VI. POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK 

  1. SCHENKER spol. s r. o. prohlašuje, že má v souladu s platnými předpisy České republiky všechna nezbytná povolení,  koncese a jako člen Svazu spedice a logistiky ČR pokryto platné pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou  v souvislosti s výkonem své činnosti v postavení zasílatele, popř. dopravce (podle platné Úmluvy CMR) a případná  další povolení, která ho opravňují k provozování činnosti dle této smlouvy.   

  2. Nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce a dále uvedeného je povinen SCHENKER spol. s r. o. obstarat pojištění  zásilky v průběhu přepravy (tzv. cargo pojištění) jen na základě písemného pokynu objednatele přepravy. Pokyn  objednatele přepravy musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, variantu pojištění/rozsah krytí, pojistná rizika a dobu, na  níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce na objednávce přepravy nelze  považovat za příkaz k obstarání pojištění. Neuvede-li objednatel přepravy v písemném pokynu jinak, rozsah krytí je u  všech produktů SCHENKER stanoven automaticky na 100% hodnoty zboží + přepravné (vyjma produktu námořní  přepravy, kde je rozsah krytí stanoven na 110% hodnoty zboží + přepravné).  Další důležité informace k produktům  SCHENKER jsou k nalezení také v promo kartě pro cargo pojištění dostupném na blogu naší společnosti. 

  3. Sazby cargo pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.  

  4. Pojištění zásilek (cargo pojištění) se nevztahuje zejména na vadný nebo nedostatečně vhodný obal zboží, na škody na  obalu,  na  škody  zapříčiněné  zpožděním  dodání  zboží  (terminované  přepravy),  na  rizika  zpronevěry,  na  škody  zapříčiněné vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou/vadou zboží, na škody zapříčiněné konstrukčními, výrobními  nebo materiálovými vadami, na škody způsobené poškrábáním a odřením, na škody zapříčiněné vlhkostí vzduchu  a/nebo teplotními výkyvy, na škody způsobené porušením celních nebo jiných úředních předpisů, na  válečná a  politická rizika a na nepřímé škody všeho druhu. 

  VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dochází-li ze strany  SCHENKER spol. s r. o.  ke zpracování osobních údajů, toto zpracování se řídí Zásadami  zpracování osobních údajů SCHENKER, jejichž znění je přílohou těchto podmínek, a které je rovněž dostupné zde  nebo na vyžádání v sídle SCHENKER spol. s r. o.  
  2. Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů SCHENKER  spol. s r. o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SCHENKER spol. s r. o., popř. jiné údaje, které  SCHENKER spol.  s r. o. obdrží od obchodního  partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou  zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije  SCHENKER spol. s r. o. za účelem plnění smluv s obchodními partnery. 

  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo provádět fakturaci za provedené služby v elektronické podobě. Za tímto  účelem má zřízenu e-mailovou adresu: ebilling.cz@dbschenker.com. Faktury zasílané v elektronické podobě jsou  opatřeny elektronickým podpisem. 
  2. Vztahy mezi objednatelem přepravy a SCHENKER spol. s r. o. neupravené v těchto Obchodních podmínkách a  v ustanoveních smlouvy o přepravě se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů. 
  3. Vymezení vztahů mezi objednatelem přepravy a SCHENKER spol. s r. o., týkající se produktových variant pozemní  přepravy DB SCHENKER upravují Obchodní podmínky DB SCHENKERparcel, DB SCHENKERsystem (systémová  přeprava), DB SCHENKERpart load a DB SCHENKERfull load (přímá přeprava). 
  4. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dohody  dosaženo, bude spor postoupen k vyřešení místně příslušnému soudu. 

  Dne 1. 1. 2023

  Souhlas s použitím cookies a shromažďováním dat

  Používáme cookies, abychom optimalizovali a stále vylepšovali náš web. K tomu používáme mimo jiné Adobe Analytics. Pokračováním v používání této stránky souhlasíte s naším používáním cookies. Další informace o souborech cookies a možnostech odhlášení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 • Cookies a sledovací skripty

  Chceme vám dát příležitost učinit informované rozhodnutí pro nebo proti použití cookies, které nejsou nezbytné pro technickou funkčnost webu. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat osobní údaje.

  Účelem našich zásad ochrany osobních údajů je zajistit, abyste si byli plně vědomi shromažďování a zpracování údajů, a to i prostřednictvím používání cookies na našich stránkách, a abyste se mohli řádně informovat. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit.

  Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.