Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o přepravě a závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi objednatelem přepravy (odesílatelem, příjemcem či jiným zadavatelem přepravy) a společností SCHENKER spol. s r. o. při přepravě zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravě. Uzavřením smlouvy o přepravě dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Objednatel přepravy se před uzavřením smlouvy o přepravě plně seznámil s obsahem a zněním těchto obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby SCHENKER spol. s r. o. jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, s ustanoveními přepravních dokumentů CMR, SCHENKERocean B/L nebo Airwaybill vydanými námořními a leteckými dopravci a předpisy rejdařů či přístavních společností, společností SCHENKER spol. s r. o. najatých či kontrahovaných.

 2. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit poskytované služby, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti vůči objednatelům přepravy, v případě zjištění, že poskytované služby nebo její části jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy, a to zejména zákony Evropské unie, Spojených států amerických nebo národními zákony, včetně zákonů a předpisů týkající se boje proti terorismu a embargu. Ve smyslu těchto zákonů a předpisů provádí pravidelně monitoring odesílatelů, příjemců či plátců jednotlivých přeprav z databází subjektů, vytvořených pro tento účel Evropskou unií a Spojenými státy americkými. 

 3. SCHENKER spol. s r.o. si dále vyhrazuje právo neposkytnout krytí a nemá povinnost poskytnout jakékoli pojistné nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo platba mohly vystavit pojistitele mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké Británie, USA anebo právní úpravou ČR. Jedná se zejména o pojistné krytí do následujících zemí: Irák, Irán, Afghánistán, Sýrie, Kuba, Demokratická republika Kongo, Severní Korea, Zimbabwe, Barma, Somálsko, Libye, Súdán a Jemen. Bez schválení cargo pojišťovny rovněž není možné realizovat přepravy v rámci produktu cargo pojištění z/přes/do zemí: Venezuela, Bělorusko, Krym včetně Sevastopolu, Rusko.

 4. Cenové nabídky odeslané společností SCHENKER spol. s r. o. podléhají vždy následnému potvrzení, dle Všeobecných obchodních podmínek SCHENKER spol. s.r.o. (formou potvrzení objednávky přepravy či jiným výslovným písemným potvrzením ze strany SCHENKER spol. s r. o.) a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných kurzů.

 5. Přepravou zásilek se rozumí zejména následující činnost SCHENKER spol. s r. o.:
  a)    převzetí zásilky k přepravě
  b)    zajištění přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení prostřednictvím dalšího smluvního dopravce
  c)    zajištění přepravy zásilky určenému příjemci
  d)    opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné
  e)    případné vrácení nedoručitelné zásilky objednateli přepravy na náklady objednatele přepravy 

 6. Konkrétní přeprava zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek, dohodnutých ve smlouvě o přepravě.

 7. K zajištění svých nároků vyplývajících ze smlouvy o přepravě má SCHENKER spol. s r. o. zákonné zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u SCHENKER spol. s r. o. nebo u někoho, kdo jí má u sebe jeho jménem, anebo dokud má SCHENKER spol. s r. o. listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat. SCHENKER spol. s r. o. může rovněž ze své vůle zadržet cizí movitou věc (zásilku), kterou má u sebe k zajištění splatného, popř. i nesplatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc (zásilku) vydat. Při výkonu zástavního práva postupuje SCHENKER spol. s r. o. v souladu s ustanoveními §1359 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. SCHENKER spol. s r. o. však není povinen ve smyslu §1360 zásilku prodat ve veřejné dražbě. Při využití svého práva k jejímu prodeji jiným způsobem může využít služeb certifikovaného dražebníka s tím, že prodej zásilky musí být zveřejněn alespoň dvakrát v některém celostátním deníku s odstupem alespoň 14 kalendářních dnů přede dnem prodeje zástavy.

 8. V případě, že služby či jejich část, které jsou objednateli poskytovány, jsou na základě zákona či jakékoliv právní regulace (mimo jiné právních předpisů Evropské Unie, USA, včetně, ale nikoli výhradně, zákonů a předpisů týkajících se v boji proti terorismu a embargům), zakázány, je SCHENKER spol. s r. o. oprávněna kdykoli zrušit službu nebo její části, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči objednateli.

 9. 9.1 SCHENKER spol. s r.o. není odpovědný za následky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie („Brexit“), a proto nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zpožděním v důsledku důsledků brexitu. To zahrnuje mimo jiné zpoždění při celním odbavení a / nebo během hraničních kontrol.
  9.2 SCHENKER spol. s r.o. je oprávněn Vám účtovat jakékoli další náklady v důsledku Brexitu (např. náklady na skladování, zadržení, celní poplatky, přístavní náklady, náklady na personál). SCHENKER spol. s r.o. vás bude informovat, jakmile bude mít spolehlivé informace o dodatečných nákladech.
  9.3 SCHENKER spol. s r.o. bude oprávněn jednostranně tuto smlouvu vypovědět (formálním oznámením), pokud vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie povede k zásadní změně smluvních okolností. Mezi základní změny patří mimo jiné: (i) poskytování služeb, které byly sjednány, je znemožněno nebo (ii) pokračování smlouvy bude představovat pro SCHENKER spol. s r.o podstatnou finanční zátěž.

 10. Strany se dohodly, že vývoz, dovoz, reexport a převod zboží a/nebo služeb v rámci země mohou podléhat omezením podle obchodních předpisů, mezi něž patří (bez omezení) zákony a předpisy EU a USA týkající se vývozu (dále jen „obchodní předpisy“). Každá smluvní strana zaručuje a prohlašuje, že při plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy bude dodržovat všechna platná obchodní pravidla, která mohou být čas od času změněna nebo revidována. 
  Zákazník je odpovědný za určení, zda transakce zákazníka podléhají obchodním předpisům. Zákazník nesmí zapojit společnost Schenker do provádění zakázaných služeb zahrnujících země nebo osoby podléhající omezením podle obchodních předpisů, pokud podkladové transakce spojené s těmito službami podléhají obchodním předpisům. Je-li to nutné, zákazník získá nebo se kvalifikuje pro všechny licence, schválení, oprávnění a/nebo výjimky požadované pro soulad s obchodními předpisy a poskytne společnosti Schenker k nim dokumentaci.

  Společnost Schenker si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb bez jakékoli odpovědnosti v případech, kdy by služby porušovaly obchodní předpisy. Zákazník bere na vědomí, že společnost Schenker není povinna a nebude poskytovat služby související s vnitřní represí nebo vojenským zbožím.

 11. Vyloučení odpovědnosti ohledně cen 
  Námi předložená cenová nabídka je založena na nepřerušovaných a do značné míry nezměněných jízdních řádech. Vzhledem k pokračující epidemii COVID-19 a v poslední době i vojenské eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu však na globálních trzích nákladní dopravy nadále zaznamenáváme zpoždění, zrušení a vážný nedostatek kapacit. Situace zůstává velmi nestabilní a mimo naši kontrolu. V důsledku toho námi předložená nabídka zohledňuje pouze situaci na trhu v době kotace a nebere v úvahu žádné výkyvy na trhu poté. Naše předložené sazby by proto měly být používány pouze jako orientační údaje o skutečných sazbách. Vyhrazujeme si právo jednostranně upravit naše sazby a doplňkové poplatky (včetně, bez omezení, dodatků a příplatků) v pozdější fázi v případě výkyvů trhu. Během tohoto období se dále nezavazujeme k přepravním lhůtám a nebudou akceptovány žádné smluvní pokuty nebo jiné sankce související se zpožděním zásilky. Kromě toho si vyhrazujeme právo odmítnout zásilky v případě jakýchkoliv zrušení v jízdních řádech (včetně, ale nikoli výhradně, zrušení letů a prázdných odjezdů).


II. VLASTNOSTI PŘEPRAVOVANÝCH ZÁSILEK

 1. SCHENKER spol. s r. o. si vymiňuje, aby obsahem zásilek nebyly v žádném případě následující věci:
  -    zlato, stříbro, umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata a organismy, rostliny, tabákové výrobky, válečné zbraně, střelivo, výbušniny, rakety, bomby, granáty, bojové dopravní prostředky a poškozené, repasované či použité zboží.  
  Toto zboží může být přepravováno, avšak pouze po zvláštní dohodě. Neupozorní-li objednatel přepravy SCHENKER spol. s r. o. při objednávce, že se jedná o uvedené věci vyloučené z přepravy, nenese SCHENKER spol. s r. o. jakoukoli odpovědnost za případné poškození či ztrátu tohoto zboží.

 2. Nebezpečné zboží, tj. zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG, je objednatel přepravy povinen řádně deklarovat SCHENKER spol. s r. o. podle mezinárodních konvencí.  Není-li objednatelem přepravy řádně toto zboží deklarováno, je SCHENKER spol. s r. o. oprávněn odmítnout zboží k přepravě. Převzetí nesprávně deklarovaného zboží nebo nesprávně označeného zboží k přepravě nezbavuje objednatele přepravy odpovědnosti za jakékoli vzniklé škody.

 3. Zboží, které je deklarováno jako potraviny, krmiva a primární obaly, je přepravováno v rámci požadavků HACCP, tzn.  při nakládce a vykládce je zboží chráněno před klimatickými vlivy, zboží je přepravováno odděleně od zapáchajícího zboží, odděleně a minimálně 80 cm od nebezpečného zboží a není stohováno na nebezpečném zboží a naopak. Objednatel přepravy je povinen řádně deklarovat SCHENKER spol. s r. o. zboží, které podléhá požadavkům na přepravu v rámci požadavků HACCP. Není-li objednavatelem přepravy toto zboží řádně deklarováno, je přepravováno jako ostatní zásilky.

 4. SCHENKER spol. s r. o. není povinen přezkoumávat vhodnost či kvalitu obalu. Objednatel přepravy je povinen zásilku řádně opatřit k přepravě a zabalit vhodným a zcela nepoškozeným obalem vyhovujícím všem dotčeným právním předpisům a povaze zásilky tak, aby s ohledem na charakter zásilky: 
  a)    byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před jakýmkoli poškozením nebo ztrátou při manipulaci se zásilkou (včetně jakékoli zvláštní manipulace se zásilkou vyžadované objednatelem přepravy);  
  b)    obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky;
  c)    obal zásilky (či zásilka) nezpůsobil poškození jiného zboží nebo vozidla;  
  d)    na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje, je objednatel přepravy povinen označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, objednatelem přepravy vymíněnou manipulaci se zásilkou a všemi příslušnými a zákonem vyžadovanými značkami, jedná-li se o přepravu nebezpečného zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG.

 5. Objednatel přepravy je povinen dát SCHENKER spol. s r. o. k dispozici správné a úplné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o všech skutečnostech, potřebných k řádnému provedení přepravy, jako např. o její hmotnosti, druhu, počtu kusů, rozměrech, značek a sigen, způsobu balení, jakož i upozornění SCHENKER spol. s r. o. na vyšší hodnotu zásilky, zejména požaduje-li objednatel přepravy přijetí zvláštních opatření při její přepravě anebo má-li být zásilka z důvodu vyšší hodnoty z vůle objednatele přepravy připojištěna. V případě námořních přeprav je objednatel přepravy (Shipper uvedený v B/L) povinen předat po naložení zboží do kontejneru straně SCHENKER spol. s r. o. doklad nebo závaznou informaci o celkové váze přepravovaného zboží, včetně váhy kontejneru (VGM). Dále je objednatel přepravy povinen zajistit kontejnery po ukončení nakládky bezpečnostní plombou a číslo plomby řádně písemně zdokumentovat do „shippping instructions“ SCHENKER spol. s r. o. Jinak je objednatel přepravy povinen nahradit škodu, která SCHENKER spol. s r. o. porušením těchto povinností vznikla.

 6. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky přepravy ze strany objednatele přepravy v den nakládky. Výše smluvní pokuty se řídí charakterem přepravy a může být uplatněna až do výše přepravného. Nárok na náhradu způsobené škody tím není dotčen.


III. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK

 1. SCHENKER spol. s r. o. zajistí doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době, přiměřené dle vzdálenosti přepravy a obvyklé pro daný druh přepravy, nebo v písemně s objednatelem přepravy sjednaném termínu. Běžnou dodací dobou se rozumí doba, kdy SCHENKER spol. s r. o. zpravidla doručí zásilku příjemci, a to, pokud nenastanou zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky.

 2. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna, nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

 3. Ustanovení předchozích dvou odstavců se nepoužije pro případy, kdy je zásilka na první pokus nedoručitelná. Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení potřebné péče doručit, protože:
  a)    příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení;
  b)    příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí;
  c)    příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval;
  d)    příjemce zásilky nepředloží doklady nutné k uvolnění / převzetí zásilky.

 4. Nebude-li zásilka řádně a včas příjemcem převzata, nese objednatel přepravy veškeré náklady (např. skladné, zdržné, poplatky apod.) spojené s uložením zásilky nebo prodejem zásilky nebo likvidací zásilky nebo její zpětnou přepravou (dle nově mezi SCHENKER spol. s r. o. a objednatelem přepravy sjednané smlouvy o přepravě). Objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že nastane-li situace uvedená v tomto článku obchodních podmínek, je SCHENKER spol. s r. o. oprávněn postupovat dle ust. § 2570 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.) a zásilku prodat. Dále objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že lhůta uvedená v ust. § 2581 obč. zák. je zkrácena na dobu 2 kalendářních měsíců. Nárok SCHENKER spol. s r. o. na úhradu jeho odměny a veškerých vzniklých škod (nákladů) tím není dotčen.

 5. Nepřevzetí zásilky příjemcem nezakládá nárok objednatele přepravy na úhradu nákladů následně vzniklých nepřevzetím zásilky. SCHENKER spol. s r. o. není odpovědný za takto vzniklé náklady, pokud objednatel přepravy neprokáže oprávněnost svého nároku z titulu porušení povinností ze strany SCHENKER spol. s r. o.


IV. ODPOVĚDNOST SCHENKER SPOL. S R. O.   ZA ŠKODU VZNIKLOU NA PŘEVZATÉ ZÁSILCE

 1. SCHENKER spol. s r. o. odpovídá objednateli přepravy za škodu vzniklou na převzaté zásilce, neprokáže-li, že ji nemohl odvrátit ani její rozsah zmírnit při vynaložení potřebné péče, a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. je vymezena v ust. § 2566,ObčZ., resp. ustanoveními příslušných mezinárodních přepravních úmluv.

 2. Objednatel přepravy bere výslovně na vědomí, že na smlouvy o přepravě uzavřené od 1. 1. 2019 se vztahuje ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., tj. náhrada škody je limitována max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky. Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda.

 3. SCHENKER spol. s r. o. se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce v souladu s platnými předpisy, zejména pokud: 
  a)    vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení potřebné péče;
  b)    ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno objednatelem přepravy, příkazem objednatele přepravy, který nebyl vyvolán nedbalostí SCHENKER spol. s.r.o., vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které SCHENKER spol. s r. o. nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

 4. SCHENKER spol. s r. o. je zproštěn odpovědnosti, vznikne-li ztráta nebo poškození ze zvláštního nebezpečí souvisejícího s jednou nebo více z těchto skutečností: 
  a)    použití otevřených vozidel bez plachet, bylo-li takové použití vozidel výslovně dohodnuto a poznamenáno v nákladním listě;
  b)    chybějící obal nebo vadný obal zásilky, která je pro svoji povahu, není-li řádně balena nebo není-li balena vůbec, vystavena ztrátám nebo poškozením;
  c)    manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce;
  d)    přirozená povaha určitého zboží, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců;
  e)    nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky.

 5. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy objednatel přepravy prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě pozemní přepravy náhrada škody omezena max. do výše přepravného dle Úmluvy CMR č. 11/1975 Sb. a § 9a zákona o silniční dopravě.

 6. Odpovědnost SCHENKER spol. s r. o. v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy objednatel přepravy prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní letecké přepravy náhrada škody omezena max. do výše 22 SDR za kilogram dle Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě č. 123/2003 Sb. m. s. (Montrealská úmluva).

 7. Objednatel přepravy výslovně souhlasí s tím, že SCHENKER spol. s r. o. není nikdy odpovědný za škody vzniklé z důvodu nedodržení předpokládaných dodacích lhůt při námořní přepravě zboží. Sjednání pevné dodací lhůty je v námořních přepravách výslovně vyloučeno a je-li přesto uvedeno ve smlouvě o přepravě, hledí se na něj, jako na ujednání neplatné.

 8. Objednatel přepravy není oprávněn započítávat náhradu škody vzniklou při přepravě či v důsledku přepravy proti nároku SCHENKER spol. s r. o. na zaplacení odměny za poskytnuté služby či proti nároku SCHENKER spol. s r. o. na úhradu jakýchkoli škod (vícenáklady – např. skladné, stojné, zdržné atp.).

 9. Pokud SCHENKER spol. s r. o. v rámci svých činností provádí i skladovací a logistické operace, řídí se tato činnost a jeho odpovědnost podle podmínek smlouvy o skladování (§ 2415 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).


V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, LHŮTY

 1. Příjemce je povinen zaznamenat výhradu nedostatků / výhrad na zásilce do přepravního dokladu ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. SCHENKER spol. s r. o. musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny SCHENKER spol. s r. o.

 2. Lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a max. výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích jsou vždy podle mezinárodních přepravních úmluv a v tuzemsku dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, resp. § 9a Zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb. následující:

  Platná ustanovení ručeníReklamační doba – škody zjevně neznatelné při příjmuČasový limit (lhůty) pro právní jednáníOmezení výše náhrady škody

  1. Námořní

  Ustanovení Haag – Visby pravidla

  3 dny

  1 rok

  666,7 SDR za jednotku nebo 2 SDR za kg

  Hamburská pravidla

  15 dnů

  2 roky

  835 SDR za jednotku nebo 2,5 SDR za kg

  2. Letecká

  Montrealská úmluva

  14 dnů
  (při zpoždění 21 dnů) 

  2 roky

  22 SDR za kilogram

  3. Železnice

  COTIF

  7 dnů

  1 rok

  17 SDR za kilogram

  4. Silnice

  CMR – mezinárodní přeprava

  7 dnů 
  (při zpoždění 21 dnů

  1 rok

  8,33 SDR za kilogram

  5. Silnice

  tuzemská přeprava
  (§9a zák.č.111/1994 Sb.)

  7 dnů 
  (při zpoždění 21 dnů)

  1 rok ve smyslu § 630, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. a § 9a zákona č.111/1994 Sb.

  8,33 SDR za kilogram

 3. Příslušná lhůta pro písemné oznámení a uplatnění škody u soudu dle mezinárodních úmluv a tuzemské přepravy (viz tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.

 4. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna u SCHENKER spol. s r. o.  bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna. Reklamaci je oprávněn u SCHENKER spol. s r. o.  uplatnit objednatel přepravy.

 5. Objednatel přepravy je povinen vždy uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z přepravy dle výše uvedených lhůt od předání zásilky příjemci písemně.

 6. Při uplatnění práva náhrady škody u SCHENKER spol. s r. o. je objednatel přepravy povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody. Pokud objednatel přepravy nedoloží tyto dokumenty, má SCHENKER spol. s r. o. právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku předložených důkazů o vzniku škody

 7. SCHENKER spol. s r. o. je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit objednateli přepravy nejpozději do 60 dnů od data jeho uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyly dodány ze strany objednatele přepravy podstatné podklady, nutné k vyřízení reklamace. Stejně tak bude lhůta 60 dnů pro vyjádření SCHENKER spol. s r. o. prodloužena v případě, kdy je nutné získat vyjádření znalců či havarijních komisařů, popřípadě jiné podklady od orgánů činných v trestním řízení, či jiných státních orgánů nebo institucí. 


VI. pojištění zásilek

 1. SCHENKER spol. s r. o. prohlašuje, že má v souladu s platnými předpisy České republiky všechna nezbytná povolení, koncese a jako člen Svazu spedice a logistiky ČR pokryto platné pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem své činnosti v postavení zasílatele, popř. dopravce (podle platné Úmluvy CMR) a případná další povolení, která ho opravňují k provozování činnosti dle této smlouvy.

 2. Nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce a dále uvedeného je povinen SCHENKER spol. s r. o. obstarat pojištění zásilky v průběhu přepravy (tzv. cargo pojištění) jen na základě písemného pokynu objednatele přepravy. Pokyn objednatele přepravy musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, variantu pojištění/rozsah krytí, pojistná rizika a dobu, na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce na objednávce přepravy nelze považovat za příkaz k obstarání pojištění. Neuvede-li objednatel přepravy v písemném pokynu jinak, rozsah krytí je u všech produktů SCHENKER stanoven automaticky na 100% hodnoty zboží + přepravné (vyjma produktu námořní přepravy, kde je rozsah krytí stanoven na 110% hodnoty zboží + přepravné).  Další důležité informace k produktům SCHENKER jsou k nalezení také v promo kartě pro cargo pojištění dostupném na blogu naší společnosti.

 3. Sazby cargo pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.

 4. Pojištění zásilek (cargo pojištění) se nevztahuje zejména na vadný nebo nedostatečně vhodný obal zboží, na škody na obalu, na škody zapříčiněné zpožděním dodání zboží (terminované přepravy), na rizika zpronevěry, na škody zapříčiněné vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou/vadou zboží, na škody zapříčiněné konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami, na škody způsobené poškrábáním a odřením, na škody zapříčiněné vlhkostí vzduchu a/nebo teplotními výkyvy, na škody způsobené porušením celních nebo jiných úředních předpisů, na válečná a politická rizika a na nepřímé škody všeho druhu.


VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dochází-li ze strany SCHENKER spol. s r. o. ke zpracování osobních údajů, toto zpracování se řídí Zásadami zpracování osobních údajů SCHENKER, jejichž znění je přílohou těchto podmínek, a které je rovněž dostupné zde nebo na vyžádání v sídle SCHENKER spol. s r. o.

 2. Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů SCHENKER spol. s r. o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SCHENKER spol. s r. o., popř. jiné údaje, které SCHENKER spol. s r. o. obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije SCHENKER spol. s r. o. za účelem plnění smluv s obchodními partnery.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo provádět fakturaci za provedené služby v elektronické podobě. Za tímto účelem má zřízenu e-mailovou adresu: ebilling.cz@dbschenker.com. Faktury zasílané v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickým podpisem.

 2. Vztahy mezi objednatelem přepravy a SCHENKER spol. s r. o. neupravené v těchto Obchodních podmínkách a v ustanoveních smlouvy o přepravě se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.

 3. Vymezení vztahů mezi objednatelem přepravy a SCHENKER spol. s r. o., týkající se produktových variant pozemní přepravy DB SCHENKER upravují Obchodní podmínky DB SCHENKERparcel, DB SCHENKERsystem (systémová přeprava), DB SCHENKERpart load a DB SCHENKERfull load (přímá přeprava).

 4. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dohody dosaženo, bude spor postoupen k vyřešení místně příslušnému soudu.


Dne 1. 1. 2023