161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white Flag of HaitiFlag of Swaziland

Všeobecné obchodní podmínky platné do 31. 12. 2018

Upozorňujeme, že v souvislosti s novelou Zákona o silniční dopravě dochází k zásadním změnám našich Všeobecných obchodních podmínek, jejichž kompletní znění naleznete zde.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB

 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příkazcem (tj. odesilatelem nebo příjemcem zásilky) při obstarávání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravě. Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby SCHENKER spol. s r.o. jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, s ustanoveními přepravních dokumentů Bill of Lading nebo Airwaybill vydanými námořními a leteckými dopravci a předpisy rejdařů či přístavních společností, zasílatelem najatých či kontrahovaných.
 2. SCHENKER spol. s r. o. si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit poskytované služby, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti vůči příkazcům, v případě zjištění, že poskytované služby nebo její části jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy, a to zejména zákony Evropské unie, Spojených států amerických nebo národními zákony, včetně zákonů a předpisů týkající se boje proti terorismu a embargu.

  Dále si vyhrazuje právo neposkytnout krytí a nemá povinnost poskytnout jakékoli pojistné nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo platba mohly vystavit pojistitele mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké Británie, USA anebo právní úpravou ČR. Jedná se zejména o pojistné krytí do následujících zemí: Irák, Irán, Afghánistán, Sýrie, Kuba, Demokratická republika Kongo, Severní Korea, Zimbabwe, Barma, Somálsko, Libye a Súdán.
 3. Cenové nabídky zasílatele podléhají potvrzení dle Všeobecných obchodních podmínek SCHENKER spol. s.r.o. a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných kurzů. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod IČO 61500780, oddíl C, vložka 30706.
 4. Obstaráním přepravy zásilek se rozumí zejména následující činnost zasílatele:
  a) převzetí zásilky k přepravě
  b) obstarání přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení
  c) obstarání přepravy zásilky určenému příjemci
  d) opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné
  e) případné vrácení nedoručitelné zásilky příkazci na náklady příkazce
 5. Konkrétní obstarání přepravy zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek, dohodnutých v zasílatelské smlouvě.
 6. K zajištění svých nároků vyplývajících ze zasílatelské smlouvy má zasílatel zákonné zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo jí má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat. Zasílatel může rovněž ze své vůle zadržet cizí movitou věc (zásilku), kterou má u sebe k zajištění splatného, popř. i nesplatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc (zásilku) vydat. Při výkonu zástavního práva postupuje zasílatel v souladu s ustanoveními §1359 a násl. zák. č. 89/2012, obč. zákoníku. Zasílatel však není povinen ve smyslu §1360 zásilku prodat ve veřejné dražbě. Při využití svého práva k jejímu prodeji jiným způsobem může využít služeb certifikovaného dražebníka s tím, že prodej zásilky musí být zveřejněn alespoň dvakrát v některém celostátním deníku s odstupem alespoň 14ti kalendářních dnů přede dnem prodeje zástavy.

 

II. ZASÍLATELEM VYMÍNĚNÉ VLASTNOSTI PŘEPRAVOVANÝCH ZÁSILEK

 1. Zasílatel si vymiňuje, aby obsahem zásilek nebyly v žádném případě následující věci:
  zlato, stříbro, umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata a organismy, rostliny, zboží podléhající rychlé zkáze, mléčné výrobky, maso a masné výrobky, destiláty, tabákové výrobky, válečné zbraně, střelivo, výbušniny, rakety, bomby, granáty, bojové dopravní prostředky a poškozené, repasované či použité zboží.  Toto zboží může být přepravováno, avšak pouze po zvláštní dohodě. Neupozorní-li příkazce zasilatele při objednávce, že se jedná o uvedené věci vyloučené k přepravě, nenese zasílatel odpovědnost za případné poškození či ztrátu tohoto zboží.
 2. Nebezpečné zboží, tj. zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG, je příkazce povinen řádně deklarovat zasílateli podle mezinárodních konvencí. Není-li příkazcem řádně toto zboží deklarováno, je zasílatel oprávněn odmítnout zboží k přepravě.
 3. Zasílatel není povinen přezkoumávat vhodnost či kvalitu obalu. Příkazce je povinen zásilku řádně zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter zásilky:
  a) byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou při běžné nebo příkazcem vymíněné zvláštní manipulaci se zásilkou
  b) obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky
  c) na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, příkazcem vymíněnou manipulaci se zásilkou
 4. Příkazce je povinen dát zasilateli k dispozici správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o všech skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, jako např. o její hmotnosti, druhu, počtu kusů, rozměrech, značek a sigen, způsobu balení, jakož i upozornění zasilatele na vyšší hodnotu zásilky, zejména požaduje-li příkazce přijetí zvláštních opatření při její přepravě anebo má-li být zásilka z důvodu vyšší hodnoty připojištěna. V případě námořních přeprav je příkazce (Shipper uvedený v B/L) povinen předat po naložení zboží do kontejneru zasílateli doklad nebo závaznou informaci o celkové váze přepravovaného zboží, včetně váhy kontejneru (VGM). Dále je příkazce povinen zajistit kontejnery po ukončení nakládky bezpečnostní plombou a číslo plomby řádně písemně zdokumentovat do shippping instructions zasílateli. Jinak je příkazce povinen nahradit škodu, která zasilateli porušením těchto povinností vznikla.
 5. Zasílatel si vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky ze strany příkazce v den nakládky. Výše smluvní pokuty se řídí charakterem přepravy a může být uplatněna až do výše přepravného, minimálně však bude v takovém případě účtována ve výši 3 000 Kč, příp. ekvivalent v měně EUR, dle aktuálně platného směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou.

 

III. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK

 1. Zasílatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době, přiměřené dle vzdálenosti přepravy a obvyklé pro daný druh přepravy, nebo v dohodnutém termínu s příkazcem. Běžnou dodací dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí zásilku příjemci, a to pokud nenastanou zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky.
 2. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna, nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
 3. Ustanovení předchozích dvou odstavců se nepoužije pro případy, kdy je zásilka na první pokus nedoručitelná. Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení potřebné péče doručit, protože:
  a) příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení
  b) příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí
  c) příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval
  d) příjemce zásilky nepředloží doklady nutné k uvolnění / převzetí zásilky
 4. Nebude-li zásilka řádně a včas příjemcem převzata, nese příkazce veškeré náklady (např. skladné, zdržné, poplatky apod.) spojené s uložením zásilky a její zpětnou přepravou. Nárok zasílatele na úhradu jeho odměny tím není dotčen.
 5. Nepřevzetí zásilky příjemcem nezakládá nárok příkazce na úhradu nákladů následně vzniklých nepřevzetím zásilky. Zasílatel není odpovědný za takto vzniklé náklady, pokud příkazce neprokáže oprávněnost svého nároku z titulu odpovědnosti zasílatele.

 

IV. ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE ZA ŠKODU VZNIKLOU NA PŘEVZATÉ ZÁSILCE

 1. Zasílatel odpovídá příkazci za škodu vzniklou na převzaté zásilce, neprokáže-li, že ji nemohl odvrátit ani její rozsah zmírnit při vynaložení potřebné péče, a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost zasílatele jako dopravce je dána:
  a) v případě samovstupu, tj. pokud přepravu, kterou má obstarat provede sám (§ 2474 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
  b) jestliže na písemnou žádost příkazce neoznámí příkazci jméno dopravce, s nímž uzavřel smlouvu o přepravě
  c) pokud vystaví vlastní přepravní doklad, nákladní list, v němž vystupuje jako dopravce

  Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda. Skutečnou škodou se rozumí taková škoda, o jakou se majetek příkazce v důsledku škodné události vzniklé při obstarávání přepravy zásilky zmenšil. Zasílatel se nemůže dovolávat omezené odpovědnosti v případě škod jím způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 2. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce pokud:
  a) vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení potřebné péče obvyklé v obchodním odvětví zasílatelských služeb
  b) škoda vznikla v důsledku porušení povinností příkazce stanovených v právních předpisech, zasílatelské smlouvě a těchto obchodních podmínkách
  c) byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky, nebo vadným obalem. Zasílatel může na nevhodný či vadný obal upozornit, tím však není příkazce zbaven odpovědnosti za konečnou vhodnost obalu, pokud na upozornění zasílatele nereaguje.
  d) škoda nebyla příkazcem u zasílatele uplatněna v době stanovené v čl. V., odst. 3 Obchodních podmínek, anebo bez předložení řádných dokladů k reklamačnímu řízení, k němuž je zasílatel příkazcem pověřen a které vede jeho jménem a na jeho účet
  e) škoda vznikla během manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce
  f) je zboží přirozené povahy, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců
 3. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní pozemní přepravy náhrada škody omezena max. do výše přepravného dle Úmluvy CMR č. 11/1975 Sb.
 4. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní letecké přepravy náhrada škody omezena max.  do výše 19 SDR za kilogram dle Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě č. 123/2003 Sb. m.s. (Montrealská úmluva).
 5. Zasílatel není odpovědný za škody vzniklé z důvodu nedodržení předpokládaných dodacích lhůt při námořní přepravě zboží. Sjednání dodací lhůty je v námořních přepravách vyloučeno.
 6. Odpovědnost zasílatele za škodu způsobenou ze zasílatelské smlouvy a jeho povinnost nahradit škodu je ve všech případech omezena částkou SDR 20.000,- na škodní událost nebo více škodních událostí, majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody.
 7. Příkazce není oprávněn započítávat náhradu škody vzniklou při obstarávání přepravy proti nároku zasílatele na zaplacení odměny za poskytnuté služby.
 8. Pokud zasílatel v rámci svých činností provádí skladovací a logistické operace řídí se tato činnost a jeho odpovědnost podle podmínek smlouvy o skladování (§ 2415 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, LHŮTY

 1. Příjemce je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Zasílateli musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.
 2. Zasílatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje vlastním jménem a na účet příkazce. Při uplatňování těchto nároků vůči dopravci je příkazce zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci.
 3. Lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a max. výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích jsou vždy podle mezinárodních přepravních úmluv a v tuzemsku dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující:

Platná  ručení

ustanovení

Reklamační doba – škody zjevně neznatelné při příjmu

Časový limit (lhůty) pro právní jednání

Omezení výše náhrady škody

1. Námořní

Ustanovení Haag – Visby pravidla

3 dny

1 rok

666,7 SDR za jednotku nebo 2 SDR za kg

Hamburská pravidla

15 dnů

2 roky

835 SDR za jednotku

nebo 2,5 SDR za kg

2. Letecká

Montrealská úmluva

14 dnů

(při zpoždění 21 dnů)

2 roky

19 SDR za kilogram

3. Železnice

COTIF

7 dnů

1 rok

17 SDR za kilogram

4. Silnice

CMR – mezinárodní přeprava

7 dnů

(při zpoždění 21 dnů)

1 rok

8,33 SDR za kilogram

5. Silnice

tuzemská přeprava

 

1 rok ve smyslu § 630, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

skutečná škoda

 

4. Příslušná lhůta pro písemné oznámení a uplatnění škody dle mezinárodních úmluv a tuzemské přepravy (viz tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.

5. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna u zasilatele bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, u tuzemských přeprav však nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasilatele uplatnit pouze příkazce.

6. Příkazce je povinen vždy písemně uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav dle výše uvedených lhůt od předání zásilky příjemci.

7. Při uplatnění práva náhrady škody u zasílatele je příkazce povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody. Pokud příkazce nedoloží tyto dokumenty, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku předložených důkazů o vzniku škody.

8. Zasílatel je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit příkazci nejpozději do 30 dnů od data jeho uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyly dodány ze strany příkazce podstatné podklady, nutné k vyřízení reklamace. Stejně tak bude lhůta 30 dnů pro vyjádření zasílatele prodloužena v případě, kdy je nutné získat vyjádření znalců či havarijních komisařů, popřípadě jiné podklady od orgánů činných v trestním řízení, či jiných státních orgánů nebo institucí.

 

VI. POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK

 1. Zasílatel prohlašuje, že má v souladu s platnými předpisy České republiky všechna nezbytná povolení, koncese a jako člen Svazu spedice a logistiky ČR pokryto platné pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem své činnosti v postavení zasílatele popř. dopravce (podle platné Úmluvy CMR) a případná další povolení, která ho opravňují k provozování činnosti dle této smlouvy. Doklady osvědčující tyto skutečnosti je zasílatel povinen předložit příkazci k nahlédnutí na jeho žádost.
 2. Nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce je povinen zasílatel obstarat pojištění zásilky v průběhu přepravy (tzv. cargo pojištění) jen na základě písemného pokynu příkazce. Pokyn příkazce musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, pojistná rizika a dobu, na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce nelze považovat za příkaz k obstarání pojištění.
 3. Sazby cargo pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.
 4. Připojištění zásilek (cargo pojištění) se nevztahuje zejména na vadný nebo nedostatečně vhodný obal zboží, na škody na obalu, na rizika zpronevěry, na škody zapříčiněné vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou/vadou zboží, na škody zapříčiněné konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami, na škody způsobené poškrábáním a odřením, na škody zapříčiněné zpožděním dodání zboží (terminované přepravy), na škody zapříčiněné vlhkostí vzduchu a/nebo teplotními výkyvy, na škody způsobené porušením celních nebo jiných úředních předpisů, na válečná a politická rizika, na nepřímé škody všeho druhu.

 VII.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dochází-li ze strany zasílatele ke zpracování osobních údajů, toto zpracování se řídí Zásadami zpracování osobních údajů SCHENKER spol. s r.o., jejichž znění je přílohou těchto podmínek, a které je rovněž dostupné zde nebo na vyžádání v sídle zasílatele.
 2. Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů zasílatele a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se zasílatelem, popř. jiné údaje, které zasílatel obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije zasílatel za účelem plnění smluv s obchodními partnery.

 VIII.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zasílatel si vyhrazuje právo provádět fakturaci za provedené služby v elektronické podobě. Za tímto účelem má zřízenu e-mailovou adresu: efakturace@schenker.cz. Faktury zasílané v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickým podpisem.
 2. Vztahy mezi příkazcem a zasílatelem neupravené v těchto Obchodních podmínkách a v ustanoveních zasílatelské smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.
 3. Vymezení vztahů mezi příkazcem a zasílatelem, týkající se produktových variant systémové pozemní přepravy DB SCHENKERsystem upravují Obchodní podmínky DB SCHENKERsystem a DB SCHENKERparcel  pro tuzemskou nebo mezinárodní přepravu umístěné ve formátu pdf v pravém horním rohu této stránky.
 4. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dohody dosaženo, bude spor postoupen k vyřešení místně příslušnému soudu, popř. po vzájemné dohodě Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

 

V Nučicích dne 25. 5. 2018