Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti SCHENKER spol. s r.o.

Společnost SCHENKER spol. s r.o. IČO 615 00 780, se sídlem K Vypichu 731, 252 16 Nučice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30706 (dále jen „SCHENKER“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro SCHENKER prioritou. Z tohoto důvodu Vás na této stránce budeme informovat o údajích, které uchováváme a zároveň Vám vysvětlíme, proč tyto údaje potřebujeme a jak můžete jejich sběr omezit.

SCHENKER je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné SCHNEKER (i) při Vašem používání internetových stránek SCHENKER (dále jen „Internetové stránky“) a dále na všechny osobní údaje shromážděné SCHENKER (ii) na základě plnění právních povinností, (iii) na základě oprávněného zájmu a také (iv) na základě plnění smluvního vztahu s našimi obchodními partnery, je-li obchodním partnerem fyzická osoba, případně dochází-li ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících obchodního partnera, právnickou osobu.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností SCHENKER zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu;
 • Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb (SCHENKER zasílá obchodním partnerům obchodní sdělení prostřednictvím emailu);
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které SCHENKER plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

SCHENKER je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Funkce, pozice či akademický titul

Plnění smluvního vztahu

Kontaktní adresa

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Preferovaná metoda kontaktu

Plnění smluvního vztahu

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou ve společnosti SCHENKER zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

SCHENKER je dále oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace (datum a doba trvání návštěvy, navštívené internetové stránky, identifikační údaje prohlížeče, druh používaného operačního systému a internetové stránky, ze kterých jste k nám zavítali), a to prostřednictvím automatizovaných prostředků. Toto shromažďování dat je naprosto anonymní.

SCHENKER může zpracovávat také další údaje o svých obchodních partnerech, případně o fyzických osobách zastupujících obchodní partnery, a to s ohledem na oprávněné zájmy SCHENKER, zachování dobrých obchodních vztahů s obchodními partnery, zefektivnění obchodní komunikace a také pro účely plnění smluvního vztahu s obchodními partnery.

Za výše uvedenými účely může SCHENKER také získávat, dále zpracovávat a porovnávat Vaše osobní údaje s databázemi třetích osob, např. databázemi společnosti Bisnode Česká republika, a.s. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V SCHENKER jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů SCHENKER, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů SCHENKER je dostupný zde.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů SCHENKER a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností SCHENKER, popř. jiné údaje, které SCHENKER obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije SCHENKER za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že SCHENKER bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností SCHENKER své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností SCHENKER.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je SCHENKER povinen, jakožto správce osobních údajů, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů ke službám

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu a po dobu 1 roku po jeho zrušení

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

* SCHENKER je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES A DALŠÍCH SLUŽEB

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům.  Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívil danou stránku.

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší (cookies pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

SCHENKER cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (Persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale SCHENKER nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:          

 

Google Maps a YouTube

Internetové stránky mohou být propojeny se službou Google Maps. Kromě přihlašovacích údajů je společnosti Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“), odesílána i vaše IP adresa. Příslušné zásady ochrany soukromí Google jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=policies

Na Internetových stránkách mohou být v režimu rozšířeného soukromí zahrnuta videa ze serveru YouTube. Při návštěvě stránky jsou společnosti Google, coby provozovateli YouTube, odesílány následující údaje:

 • IP adresa;
 • konkrétní adresa stránky;
 • odeslaný identifikátor prohlížeče;
 • systémové datum a čas připojení; a
 • již existující soubory cookies, které mohou být použity pro přesnou identifikaci vašeho prohlížeče.

Soubory cookies a tagy pixelů jsou použity pro přizpůsobení reklam a výsledků vyhledávání pouze tehdy, když je video přehráno. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google může obdržet dodatečné informace o souborech cookies, které jste již uložili. Míra, do které jsou tyto soubory cookies společnosti Google odeslány, je námi neovlivnitelná. Za toto shromažďování a zpracování dat je odpovědná společnost Google.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli SCHENKER zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude SCHNKER oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás SCHENKER zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. SCHENKER provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, SCHENKER vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) zpracování společnosti SCHENKER ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, SCHENKER osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby SCHENKER osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, SCHENKER nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti SCHENKER. V případě, že SCHENKER neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla SCHENKER nebo emailem na dotazy_gdpr@schenker.cz SCHENKER si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.