Skip to content
Logo DB SCHENKER


Family bed laughing social impact

Sociální prostředí

V DB Schenker věříme, že úspěch společnosti nespočívá pouze v hospodářském výsledku. Z tohoto důvodu jsme se zavázali k vyrovnanému pojetí ekonomických struktur, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

Z hlediska dopadu na sociální struktury usiluje DB Schenker o roli nejlepšího zaměstnavatele ve všech zemích, kde působí. V mnoha zemích zaujímáme v této kategorii nejvyšší pozici, kterou si snažíme ze všech sil udržet a šířit tento trend i do všech dalších zemí.

Víme však, že sociální odpovědnost přesahuje naše působení v roli atraktivního zaměstnavatele. Z tohoto důvodu je cílem DB Schenker dodržovat mezinárodní směrnice týkající se zaměstnanosti a pracovních podmínek, a podporovat společenské projekty ve městech i obcích.

Získání nejlepšího globálního týmu 

V DB Schenker jsou zaměstnanci tou nejvýznamnější devizou. Úspěch na globálních trzích můžeme udržet pouze za předpokladu, že v našem týmu budeme mít vysoce motivované a kvalifikované zaměstnance. Naše úsilí udržet si své schopné zaměstnance je podporováno naším závazkem k realizaci udržitelného rozvoje našich pracovních sil a silnou korporátní kulturou.

Kvalitní a profesionální management lidských zdrojů napomůže zajistit spokojenost našich zaměstnanců i v příštích letech. Neustále pracujeme na dalším zvyšování spokojenosti našich zaměstnanců tím, že si stanovujeme příslušné cíle a pravidelně vyhodnocujeme své aktivity na základě zpětné vazby, kterou průběžně získáváme v podobě zaměstnaneckých průzkumů. Dbáme o rozvoj našich zaměstnanců   a jejich individuální potřeby a požadavky v oblasti osobnostního růstu při zohlednění jednotlivých životních fází. Obecně vzato se udržitelný rozvoj našich lidských zdrojů stal podnikovou prioritou.

Kromě realizace úspěšných iniciativ v rámci managementu lidských zdrojů považujeme za nezbytný předpoklad pro podnícení nadšení a spokojenosti u našich zaměstnanců také silnou korporátní kulturu. I ta je podstatou dlouhodobého úspěchu. Působení společnosti DB Schenker na mezinárodním poli představuje další výzvu k integraci různorodých kultur a vytváření povědomí o společné identitě. Je velmi důležité, abychom vytvářeli podnikovou kulturu, ve které se cítí jako doma zaměstnanci z různých zemí a všichni společně pracují na dosahování stanovených cílů a vizí.

Hledání nejlepších členů globálního týmu 

Budování úspěšné globální organizace vyžaduje nejen udržení kvalitních spolupracovníků, nýbrž také profesionální nábor nových zaměstnanců.

DB Schenker si získal velmi dobrou pověst jako špičkový zaměstnavatel v oblasti logistiky. Dosahování těchto cílů je náročné především z hlediska demografických změn a aktuálně probíhajících soubojů o kvalifikované a talentované zaměstnance. Proto se zaměřujeme nejen na realizaci atraktivních školení a vzdělávacích programů, ale také na zvyšování našeho úsilí v oblasti náboru. DB Schenker spolupracuje úzce s univerzitami a profesními sdruženími, např. se sdružením pro logistiku a management dodavatelských řetězců BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Zajištění výborných pracovních podmínek

Naše standardy pro sociální odpovědnost platí po celém světě a definují očekáváné každodenní chování a profesionalitu našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků i manažerů.

Obsah těchto standardů pro sociální odpovědnost DB Schenker specifikuje a uvádí všeobecná prohlášení o sociálních zásadách, která navazují na etický kodex naší mateřské společnosti Deutsche Bahn. Vše je v souladu se základními konvencemi Mezinárodní organizace práce (ILO), iniciativou OSN Global Compact, Všeobecnou deklarací lidských práv i Německým kodexem udržitelnosti.

Zmíněné principy jsou závazné pro všechny členy představenstva, generální a výkonné ředitele i zaměstnance po celém světě. DB Schenker doporučuje svým obchodním partnerům, aby zmíněné zásady dodržovali také. V situacích, kdy národní a mezinárodní zákony neposkytují adekvátní sociální či pracovní jistoty, považuje DB Schenker své zásady za nezbytné minimum.