Logo DB SCHENKER

camera lenses notebook db schenker office desk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłaszający przetarg: Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040104, NIP: 527-01-03-824, REGON: 010500539, kapitał zakładowy: 186 294 430 PLN.

Przedmiot przetargu
Ogłaszający przetarg, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość (zwane też dalej łącznie nieruchomością), zlokalizowanych :

Wrocław, ul.Krzemieniecka 116, działka gruntu nr 3/5 o łącznej  powierzchni 25577 m2,AM-21 obręb Muchobór Wielki, objętych księgą wieczystą KW – WR1K/00114851/2.

Właściciel: Gmina Miejska Wrocław, właściciel budynku i budowli oraz użytkownik wieczysty gruntu do dnia 26.05.2093 r:
Schenker Sp. z o. o. ul. Żwirki  i Wigury 18, 02-092 Warszawa.

Miejsce przetargu i miejsce  składania ofert:
Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Ryszarda Chomicza 3A, 55-085 Nowa Wieś Wrocławska

Forma składanych ofert:
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg- sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu, działka gruntu nr3/5 o powierzchni 25577 m2 skierowanej na adres:  Sekretariat Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław  ul.Ryszarda Chomicza3A 55-085 Nowa Wieś Wrocławska

Termin składania ofert:
do dnia 5.11.2018 roku, do godz.13.00.

Otwarcie ofert:
6.11.2018 r.  godz. 11.00

Warunki przetargu:
Warunki przetargu zostały umieszczone na stronie internetowej: www.dbschenker.com/pl-pl 

                    

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane przez Ogłaszającego przetarg w każdym czasie, bez podania przyczyny.