Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit? Bez obaw!

Sierpień 2020  -  aktualne informacje dotyczące brexitu

Wielka Brytania opuści Unię Europejską w ramach Brexit pod koniec tego roku. Jako firma zajmująca się transportem do i z Wielkiej Brytanii, DB Schenker zna skalę złożoności nadchodzących zmian. Zaangażowaliśmy wszelkie siły i środki, aby zapewnić stabilność i ciągłość świadczenia usług naszym partnerom.

Mierząc się wspólnie z tym wyzwaniem, musimy działać w oparciu o zasady uczciwego partnerstwa z naszymi klientami. Tylko taka postawa zagwarantuje nam wzajemne korzyści.

Przez ostatnie dwa lat prowadziliśmy w DB Schenker  przygotowania, w ramach których powołaliśmy m.in. paneuropejską grupę roboczą ds. Brexit.

W następstwie negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, których punktem kulminacyjnym było podpisanie umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z dniem 1 lutego 2020 r. W okresie przejściowym, który potrwa do 31 grudnia 2020 r., formalności handlowe pomiędzy stronami współpracy gospodarczej pozostaną bez zmian.

Możliwość przedłużenia okresu przejściowego została ostatecznie zamknięta 30 czerwca 2020 r., a Wielka Brytania odstąpi od obecnej umowy handlowej z Unią Europejską do dnia 31 grudnia 2020 r. Na tym etapie nie będzie istniała umowa, która po brexicie regulowałaby stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Nie ma też jasności co do statusu przewozów towarowych realizowanych pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie stosunków handlowychpomiędzy obiema stronami. Zmiany te będą skutkowały wprowadzeniem nowych regulacji handlowych i procedur celnych.

Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii muszą być zatem przygotowane na nowe procesy i procedury celne pod koniec okresu przejściowego niezależnie od wyniku negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa.          '
 


Pytania wymagające Twojej odpowiedzi:

 • Kto będzie realizował odprawę celną: Klient bezpośrednio / osoba trzecia (np. agencja celna) czy agencja celna DB Schenker?
 • Czy Odbiorca posiada celne zabezpieczenie generalne w celu zapłaty podatku VAT/cła?
 • Jakie procedury celne mogą obowiązywać? Określa to jaki status celny otrzymają towary po odprawie celnej, np. dopuszczenie do obrotu, wywóz, tranzyt, odprawa czasowa, uszlachetnienie czynne, uszlachetnienie bierne.
 • Jeżeli wymagają Państwo, aby spółka DB Schenker dokonała zgłoszenia celnego w procedurach wywozowych, upoważnienia do działania jako przedstawiciel bezpośredni w celu realizacji odprawy celnej.
 • Jeśli Państwa odbiorca wymaga, aby spółka DB Schenker dokonała zgłoszenia celnego w procedurach importowych, proszę wskazać odbiorców powiązanych z obsługą DB Schenker celem przekazania im pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • Pełnomocnictwo / Upoważnienie udzielone przez klienta/odbiorcę
 • Faktura handlowa
 • Inne dokumenty dotyczące towaru np. świadectwa zgodności, certyfikaty jakości, paking listy
 • Numer rejestracji w EORI (numer we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) — obowiązkowy na potrzeby identyfikacji celnej
 • MRN (Movement Reference Number) wygenerowany przed odbiorem przez wypełnienie deklaracji celnej (obowiązuje, jeśli klient wygeneruje własną deklarację celną)

Elementy faktury handlowej:

 • Data
 • Nazwa/adres odbiorcy, Nazwa/adres nadawcy
 • Imię i nazwisko i numer osoby do kontaktu
 • Opis produktu
 • Kody towarowe dla wszystkich towarów eksportowanych/importowanych
 • Ilości towarów
 • Wartość (cena jednostkowa i wartość całkowita) oraz określona waluta
 • Kraj pochodzenia
 • Waga brutto i netto
 • Liczba i rodzaj opakowań
 • Określone warunki dostawy wg Incoterms 2020 (z określeniem miejsca, którego dotyczą)
 • Numer EORI klienta
 • Numer VAT

*Uwaga: Część danych może znajdować się na liście załadunkowej. Powyższe informacje są wymagane, o ile faktura handlowa ich nie zawiera.


Podjęcie kroków wskazanych poniżej umożliwi naszym klientom zminimalizowanie skutków brexitu:

 • Wykonanie analizy Państwa działalności, o ile nie zrobiono tego wcześniej, celem określenia wpływu, jaki będzie miał brexit na Państwa łańcuch dostaw w Unii Europejskiej.
 • Śledzie na bieżąco sytuacji politycznej pod kątem brexitu i wynikających stąd skutków dla Państwa planów.
 • Wystawienie DB Schenker upoważnienia do odpraw celnych (taki wymóg obowiązuje w prawodawstwie wielu krajów).
 • Upewnienie się, że Państwa partnerzy przekazują w swojej dokumentacji handlowej wymagane informacje niezbędne do sporządzenia zgłoszenia celnego.
 • Wykonanie analizy własnej dokumentacji handlowej i upewnienie się, że zawiera ona informacje wymagane do sporządzenia zgłoszenia celnego.
 • W przypadku eksportu w zakresie infrastruktury do Wielkiej Brytanii należy sprawdzić, jakie procedury brytyjskie będzie stosował importer.
 • Przekazanie DB Schenker informacji o posiadanych zezwoleniach wydanych przez organa celno-skarbowe.
 • Przekazanie DB Schenker informacji o możliwych zmianach w zakresie rodzaju transportu, jakie Państwo rozważacie, tj. z drogowego na lotniczy.
 • Omówienie z Państwa partnerami handlowymi informacji, jakie przekazują w swojej dokumentacji (pod kątem wymogów stawianych przez organa celno-skarbowe).
 • Przekazanie DB Schenker informacji o tym, czy zechcecie Państwo skorzystać przy rozliczeniu VAT z odroczenia płatności VAT.


Ceny będą ustalane w oparciu o koszty ponoszone w poszczególnych krajach, a wkrótce przedstawimy Państwu wyczerpujący wykaz usług celnych oraz tabelę cen.

Powołaliśmy grupę roboczą ds. brexitu i rozbudowaliśmy strukturę naszego zespołu projektowego. Dysponujemy obecnie grupą kompetentnych ekspertów, którzy wspólnie pracują nad tym ważnym projektem.       

W skład grupy wchodzą:

 • kierownik programowy ds. brexitu
 • krajowi eksperci ds. brexitu
 • liderzy ds. handlowych i transportowych (np. sprzedaż, usługi biznesowe, itp.)
 • kierownicy projektów IT
 • konsultanci ds. celnych    

Przygotowania prowadzone przez grupę roboczą ds. brexitu zaplanowano tak, aby umożliwić w okresie przejściowym po brexicie zapewnienie ciągłości świadczenia usług na rzecz klientów firmy.

Zespół zajmuje się szeroką gamą tematów z czterech głównych obszarów biznesowych: cła, działalność operacyjna, komunikacja i kwestie handlowe. Abyśmy mogli się lepiej przygotować musimy dokładnie zrozumieć Państwa wymagania. Państwa doradca klienta będzie głównym punktem kontaktu.

Wzmacniamy nasze zespoły operacyjne i celne, aby były w stanie realizować dodatkowe zadania, co będzie konieczne od 1 stycznia 2021 r.

Naszym głównym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym klientom płynnej obsługi transportowej i celnej przy przewozach do i z Wielkiej Brytanii. Firma DB Schenker będzie priorytetowo traktowała zasoby celne na potrzeby klientów korzystających z oferowanych przez nią usług transportowych.

Przygotowując się do przedstawienia Państwu i innym klientom firmy szczegółowego raportu grupa robocza ds. brexitu przedstawi i ujawni pełne plany awaryjne podczas zbliżającego się internetowego spotkania na szczycie z klientami.                    

DB Schenker dysponuje największą siecią, obejmującą całą Europę, z wieloma trasami i potencjalnymi przejściami granicznymi pomiędzy Europą a Wielką Brytanią. Już teraz mamy opracowane skomplikowane procedury na wypadek zakłóceń w korzystaniu z tuneli czy przeprawie promowej, w oparciu o które możemy skalkulować potencjalne korzyści wynikające ze zmiany trasy w razie wystąpienia opóźnień na danym przejściu granicznym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących brexitu należy odwiedzić wskazane poniżej strony:

Wszelkie informacje będą stale aktualizowane i są dostarczane bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.