Poiščite si natančno to, kar iščete

 • Prosimo, izberite svojo lokacijo in jezik

 • Splošni pogoji za domači in mednarodni cestni prevoz

  1. Veljavna pravila

  Prevozne in skladiščne storitve, ki jih zagotavlja družba Schenker d.d., ter poslovni odnosi se izvajajo v skladu z določbami pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR) in določbami domače zakonodaje, veljavne v času sklenitve pogodbe, ter v skladu s pogoji potrošnika (Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) (pisrs.si)).

  2. Oddaja naročila

  2.1 Naročnik je dolžan ponudniku v pisni obliki posredovati popolne in pravilne informacije, vključno z navodili o posebnih pogojih prevoza blaga: nevarno blago (ADR), trošarinsko blago, blago s kontrolirano temperaturo, blago z netipičnimi (nestandardnimi) dimenzijami (ter ostale informacije, potrebne za izdelavo ustrezne ponudbe) in obdelavo (ureditev) prevoza. V izogib dodatnim stroškom prosimo za točne podatke, tako karakteristik pošiljk kot tudi prejemnikov vključno z delovnim časom, kontakti in morebitnimi posebnostmi dostavnega mesta. Vsakršen dodaten strošek, ki ga ponudnik utrpi zaradi nepravilnih podatkov, se obračuna naročniku.

  2.2 Naročilo zbirnega prevoza za prevzem v Sloveniji potrebujemo dan pred predvidenim prevzemom do 16. ure, za prevzem v tujini pa do 14. ure.

  2.3 Naročnik je odgovoren in odgovarja tretjim osebam, vključno z državnimi institucijami, za vsebino pošiljk.

  2.4 Naročnik ne sme izdajati naročil za prevoz ali skladiščenje blaga, katerega so posest in promet zakonsko prepovedani: prepovedanih drog, prepovedanih kemičnih snovi, streliva, orožja, starin, živih živali, nakita in denarja, v nasprotnem primeru je izključno odgovoren za morebitno škodo, ki jo utrpi ponudnik. Če naročnik odda naročilo za prevoz, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da naročilo prevzema zavrne.

  2.5 Pošiljke so proste ležarine 3 dni od prispetja na terminal. Vsak naslednji dan se dodatno zaračuna.

  2.6 Pošiljatelj je odgovoren za pakiranje in označevanje blaga; Blago mora biti embalirano na način, da uporabljena embalaža upošteva naravo in vrsto blaga ter zagotavlja zaščito med običajnimi manipulacijskimi riziki obenem pa, da brez vidnih poškodb embalaže ni mogoče doseči njegove notranjosti. Pri zbirnih pošiljkah je pri pakiranju potrebno upoštevati, da se bo tovor večkrat prekladal zato mora embalaža zagotavljati ustrezno zaščito blaga. Poleg komercialne embalaže in ustreznega notranjega pakiranja je pošiljko potrebno dodatno zaščititi oz. pakirati tudi v ustrezno transportno embalažo. Prevoznik ne odgovarja za neustrezno oz. nepakirano blago (kamor sodi tudi zaščita le z ovojno folijo), blago s poškodovano, nezadostno embalažo ali pomanjkljivo označeno ter si pridržuje pravico zavrniti prevzem pošiljke. Blago pakirano na palete ne sme segati čez dimenzije palete in mora biti pritrjeno na način, da ni možen zdrs s palete (povezovalni trakovi).

  2.7 Schenker posluje brezpapirno zato prosimo, da vse dokumente, ki spremljajo pošiljko, umestite na samo pošiljko (izjema so dokumenti potrebni za carinski postopek, katere prosimo izročite vozniku).
   

  3. Carinjeje in druge dodatne storitve se zaračunavajo posebej.
   

  4. Prevzem in dostava

  4.1 Prevozne storitve, ki jih zagotavlja družba Schenker d.d., se izvajajo po načelu od vrat do vrat. Prevzem in dostava blaga bo opravljena do naslova kar med drugim vključuje vhod oz. dostopno rampo in ne vključuje vnosa v prostore, v nadstropje ali peš cone.

  4.2 Tranzitni čas je informativne narave in lahko pride do odstopanj. SCHENKER system temelji na naših standardnih tranzitnih časih v skladu z voznim urnikom, shranjenim na naši spletni strani. Prevzemi in dostave se vršijo od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro. V kolikor ste vezani na termin dostave, zbirni prevoz odsvetujemo, saj Schenker d.d. ne krije nobenih stroškov povezanih z morebitnimi penali zaradi zamude pri dostavi. Če potrebujete krajši tranzitni čas, vam je z doplačilom na voljo naš produkt SCHENKER Premium ali v primeru potrebe po zagotovljenem datumu dostave, opcija Dotovor.

  4.3 Za vračilo dokumentov, potrdilo o prejemu, točno določen ali izven urni časi prevzema ali dostave (standardno med 08:00 - 16:00 uro), menjava ali vračilo palet, dostave v prostore in/ali druge posebne zahteve se zaračunajo dodatno in ob predhodnem dogovoru.

  4.4 Predviden čas za prevzem/dostavo zbirnih pošiljk je 15 minut. V primeru prekoračitve tega časa se zaračunajo dodatni stroški za čakanje.

  4.5 Za neuspešen prevzem ali dostavo vam zaračunamo dodatno nastale stroške ponovnega prevzema ali dostave.

  4.6 Čakalni čas za prevzem/dostavo polnih ali delnih tovornjakov (LTL/FTL) je največ 1 uro, ki je vključen v naše cene prevoza, za vsako dodatno uro se zaračuna 55 EUR. 4.7 Dodatek za gorivo: Pribitek za gorivo je lahko vključen v stroške prevoza ali dodan kot posebna postavka. Osnova za to je monitor Cene naftnih derivatov | GOV.SI na dan ponudbe. (Osnova za zaračunavanje v tekočem mesecu je zadnja objava v prejšnjem mesecu).


  5. Zavarovanje odgovornosti

  5.1 Vsako škodo zaradi popolne ali delne poškodbe ali izgube blaga in/ali zamude pri dobavi je mogoče uveljavljati takoj ob izročitvi blaga (vidne poškodbe), v 7. dneh po dobavi (skrite poškodbe) in v 60. dneh po izteku dogovorjenega roka izročitve v primeru zamude v skladu z določbami Konvencije CMR o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti. Prekoračitev roka za reklamacijo pomeni izgubo te pravice. Pritožbe je potrebno poslati v pisni obliki na elektronski naslov: si.sm.lju.claims@dbschenker.com ali v našo pisarno na naslov Schenker d.d., Oddelek pritožbe, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana Črnuče, sicer ne bodo obravnavane.

  5.2 V kolikor pošiljka ni posebej kargo zavarovana, je v primeru morebitne poškodbe ali izgube pošiljke oziroma zamude pri izročitvi tovora, naša odgovornost pri mednarodnih prevozih strogo omejena skladno z določili Konvencije CMR o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti oziroma na podlagi veljavnih določil Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP1), ki veljajo za prevoz v notranjem prometu in so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 126/2003. V primeru poškodbe ali manjka se odškodnina izplačuje po bruto teži poškodovanega oz. manjkajočega blaga. (8,33 SDR/kg).

  5.3 Ponudnik storitev je ne glede na svojo vlogo (posrednik, zastopnik, špediter itd.) odgovoren le za škodo, ki jo povzroči s svojimi napakami, ki se lahko pripišejo tako njemu kot njegovim uslužbencem. Družba Schenker d.d. ni odgovorna za škodo, izgubljeni dobiček, neposredne/ posredne ali posebne finančne izgube ali za izgubo dobička, pogodb, prihodkov, strank naročnika in za pomanjkanje navodil glede prevoznih pogojev.

  5.4 Cena prevoza ne vključuje dodatnega zavarovanja blaga (zavarovanje KARGO). Kargo zavarovanje je zavarovanje tovora v primeru fizičnih poškodb ali izgube med prevozom, vključno z vmesnim skladiščenjem in ostalimi transportnimi manipulacijami. Višina odškodnine je omejena na znesek zavarovalne vsote (fakturna vrednost blaga + 10%). V zavarovanje je vključeno kritje vseh rizikov (AAR) določenih v zavarovalnih pogojih "Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL382", ki jih je izdalo zavarovalniško združenje IUA (International Association of London). Kargo zavarovanje ne krije stroškov nastalih zaradi zamude (ICC A tč. 4.5)

  5.5 Če dodatno kargo zavarovanje ni sklenjeno, tudi v primerih, ko je zahtevano, a stranka ne navede ali noče navesti podatkov o blagu, na podlagi katerih bo določena zavarovalna premija, stranka izrecno izjavlja, da razume in sprejema, da odškodnina, ki jo odobri družba Schenker d.d., ne sme presegati omejitev, navedenih v členu 5.2 zgoraj.


  6. Plačilni pogoji

  6.1 Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. Cena prevoza ne vključuje DDV-ja. Zamude pri plačilu se obračunajo z 0,3 %/ dan od vrednosti računa. Vse bančne stroške krije naročnik.

  6.2 Izračun cene prevoza je odvisen od pravilnosti in popolnosti podatkov, ki jih posreduje naročnik. V primeru posredovanja nepravilnih ali nepopolnih podatkov in/ali sprememb, kot so teža, količina, naslovi nakladanja/razkladanja ali kakršni koli podatki, ki vplivajo na samo storitev, si izvajalec storitev pridržuje pravico, da ustrezno spremeni prvotno ponujeno ceno prevoza.

  6.3 Produkt Premium ne velja za: pošiljke v carinskem postopku, pošiljke z naslovi prevzema/razkladanja na otokih (in ostalih težje dostopnih mestih npr. peš conah, omejenih urah prevzemov in dostav), pošiljkah, ki vsebujejo nevarno blago (ADR) ali se zahteva najava dostave.

  6.4 Če je storitev, ki jo je naročnik naročil System Premium, ima naročnik pravico zahtevati povračilo voznine, če dogovorjeni prevozni čas ni bil upoštevan. Tranzitni časi so izračunani v delovnih dneh, za dostavni čas med 08:00 in 16:00 uro.

  6.5 Zahtevek za povračilo stroškov voznine pri Premium produktu je potrebno poslati na elektronski naslov: si.sm.lju.claims@dbschenker.com najpozneje v 8 koledarskih dneh od datuma dostave.

  6.6 Povračila voznine ni mogoče zahtevati, če je do zamude pri dostavi prišlo zaradi razlogov, na katere ponudnik ne more vplivati, med drugim zaradi: naključnih dogodkov, višje sile, praznikov, omejitev iz člena 17(2) Konvencije CMR, razlogov povezanih z nepravilnostmi na strani pošiljatelja/prejemnika, pomanjkljivih / nepravilnih podatkov v naročilu prevoza.


  7. Višja sila in veljavno pravo

  7.1 Višja sila in naključni dogodek, kot sta opredeljena v členu 1351 civilnega zakonika, objavljena in sprejeta v skladu z zakonom, odvezujeta stranko, ki se sklicuje nanju, odgovornosti. Primeri višje sile med drugim vključujejo naslednje: vojna (napovedana ali ne), invazija, državljanska vojna, revolucija, upor, teroristična dejanja, sabotaža, piratstvo, razlastitev, rekvizicija, nacionalizacija, epidemije, naravne nesreče (kot so med drugim huda neurja, ciklon, tajfun, orkan, tornado, potres, vulkansko delovanje, zemeljski plazovi, cunami, poplava, strela, suša, snežni metež), eksplozija, požar, stavka, delovni spori).

  7.2 Za reševanje sporov, ki izhajajo iz izvajanja te pogodbe in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  7.3 Naročnik izjavlja, da je seznanjen s klavzulami o omejitvi prevoznikove odgovornosti in jih sprejema kot tudi veljavnim pravom, pristojnostjo sodišč ter vsemi drugimi klavzulami v splošnih pogojih v skladu s členom 1203 civilnega zakonika.


  8. Obdelava osebnih podatkov

  Družba Schenker d.d. se zaveda pomembnosti varstva osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki posameznikov in družb, ki bodo zaupali svoje osebne podatke, ravnala v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo, predvsem v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

  Soglasje za uporabo piškotkov in zbiranje podatkov

  Piškotke uporabljamo za optimizacijo našega spletnega mesta in njegovo nenehno izboljševanje. Za to med drugim uporabljamo Adobe Analytics. Z nadaljnjo uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več  informacij o piškotkih in kako jih onemogočiti lahko najdete v našem pravilniku o zasebnosti.

 • Piškotki in sledenje

  Želimo vam omogočiti in podati vse informacije, da se boste lahko odločili za ali proti uporabi piškotkov, ki niso nujno potrebni za tehnično delovanje spletne strani.  Piškotki so majhne besedilne datoteke, v katerih je mogoče shraniti osebne podatke.

  Naš pravilnik o zasebnosti je namenjen zagotavljanju, da ste v celoti seznanjeni z zbiranjem in obdelavo podatkov, vključno z uporabo piškotkov na naših spletnih straneh, in da lahko na podlagi vseh informacij sprejmete vašo odločitev. Nastavitve piškotkov pa lahko kadar koli spremenite.

  Več informacij najdete v naši politiki zasebnosti.