Nájdite presne to, čo hľadáte

 • Vyberte svoju pobočku a jazyk

 • Privacy Policy

  Zásady ochrany dát na dbschenker.com/sk

  Ochrana vaších údajov je pre nás rovnako pre Vás.

  Z tohto dôvodu Vás na tejto stránke budeme informovať o údajoch, ktoré uchovávame. Súčasne Vám vysvetlíme, prečo tieto údaje potrebujeme a akým spôsobom môžete tento zber údajov obmedziť. U nás vždy platí, že súkromie chráni osoby, nie údaje. 

  • Spoločnosť Schenker AG je zodpovednou stranou za zhromaždovanie a spracovanie Vašich údajov. Zodpovedná osoba za oblasť ochrany údajov je pán Maik Goehrke. V prípade, že máte akékoľvek otázky, návrhy alebo pripomienky k dbschenker.com, kontaktujte prosím:

   Schenker AG
   Maik Goehrke
   Kruppstraße 4 
   45128 Essen

   Prípadné otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov môžete zaslať prostredníctvom e-mailu na: dataprotection@dbschenker.com​​​​​​​


  • Zhromažďovanie a spracovávanie údajov sa vykonáva na špecifické účely. Tieto môžu vyplývať z technických potrieb, zmluvných požiadaviek alebo výslovných požiadaviek zákazníkov. Z technických dôvodov môžu byť niektoré údaje zhromaždené a uložené počas návštevy stránky dbschenker.com. Ako napríklad dátum a trvanie návštevy, navštívené webové stránky, identifikačné údaje prehliadača a použitý typ operačného systému a webovú lokalitu, z ktorej nás navštevujete.

   Ak sa zaregistrujete na jeden z našich informačných newsletterov zhromažďujeme nasledovné požadované informácie: oslovenie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, odvetvie, v ktorom pracujete.

   V tomto prípade môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu na propagačné účely.

   Ak sa zaregistrujete do nášho newsletteru "logistics NewsFeed", uložíme IP adresu počítačového systému, ktorý vám bol pridelený poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje ukladáme na sledovanie (potenciálneho) zneužitia e-mailovej adresy subjektu údajov, a to pre našu právnu ochranu. Odhlásenie z newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť pod odhlásením "logistics NewsFeed" alebo kliknutím na odkaz odhlásiť sa z odberu na konci svojho newsletteru.

   Ak máte námietky voči propagačnému využitiu vašich údajov, vaše údaje sa použijú len na anonymné účely na účely štatistickej analýzy.

   Aby sme neustále zlepšovali naše ponuky, ukladáme a analyzujeme údaje o využití z online oblasti na pseudonymizovanom základe. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

   Pokiaľ požadujeme súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, slúži ako právny základ podľa článku 6 (1) (a) GDPR.

   Pre spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy s vami je zmluva právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR sa vzťahuje aj na spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predbežných opatrení, napríklad ak sa pýtate na naše produkty alebo služby.

   Ak naša spoločnosť podlieha právnym požiadavkám, ktoré vyžadujú, aby sme spracovávali osobné údaje, napríklad na splnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. C) GDPR.

   Ak kliknete na odkaz na externú stránku, presuniete sa mimo stránky dbschenker.com. Spoločnosť Schenker AG preto nezodpovedá za obsah, služby alebo produkty ponúkané na prepojenej webovej lokalite a tiež za súkromie a technickú bezpečnosť na prepojenej webovej stránke.


  • Vaše údaje budú zmazané v momente, kedy nebudú naďalej potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované (napr. po uplynutí časového rámca zmluvného vzťahu). Vaše údaje musia byť zmazané súčasne pokial nie je ich ukladanie povolené (napr. ak údaje nie su presné a ich oprava nie je možná). Ak právné alebo prakticné okolnosti bránia vymazaniu, budú údaje zablokované (napr. pre potreby archivácie údajov).


  • Prenos údajov a e-mailov cez internet je vo všeobecnosti nešifrovaný a preto nie je chránený pred prístupom tretích strán. Keď nás kontaktujete e-mailom, dôvernosť poskytnutých informácií nemôže byť zaručená počas prenosu. preto odporúčame, aby sa dôverné informácie zasielali výlučne listom.


   • Máte právo požiadať o informácie o tom, aké údaje sú o Vás uložené.
   • Máte právo požiadať o opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania (zablokovanie) vašich osobných údajov, pokiaľ to bude legálne prípustné a možné v rámci existujúceho zmluvného vzťahu
   • Máte právo odvolať sa na orgán dohľadu. Dozorný orgán zodpovedný za spoločnosť Schenker AG je: Landesbeauftragte für den Datenschutz, Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestrasse 2-4, 402013 Düsseldorf, mailto:poststelle@ldi.nrw.de
   • Máte právo previesť údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy (prenositeľnosť údajov).
   • Ak ste nám dali súhlas na spracovanie údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako ste mu udelili. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania v dôsledku súhlasu až do zrušenia.
   • Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite e-mail na adresu: dataprotection@dbschenker.com


  • Pri plnení zákazky je zvyčajne nutnosťou zapojenie spracovateľov v závislosti od úloh, ako sú prevádzkovatelia dátových centier, poskytovatelia tlačiarenských alebo prepravných služieb alebo iné subjekty zapojené do plnenia zmluvy.

   Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje pre nás, sú starostlivo vybraní a sú prísne zmluvne viazaní. Poskytovatelia služieb pracujú podľa našich pokynov, ktoré sú zabezpečené prísnymi zmluvnými predpismi, technickými a organizačnými opatreniami a doplnkovými kontrolami.

   Vaše údaje budú ďalej poskytnuté len vtedy, ak ste nám poskytli váš výslovný súhlas alebo je na to právny rámec.

   Prenos do tretích krajín mimo EÚ / EHP alebo do medzinárodnej organizácie sa nesmie uskutočniť, pokiaľ neexistujú dostatočné záruky. Patria sem štandardné zmluvné doložky EÚ a rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.


  • Našim zámerom je umožniť Vám, aby ste sami na základe poskytnutých informácií rozhodli, či nám udelíte súhlas s používaním súborov cookies na našej webovej stránke alebo nie (okrem tých druhov súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné na technickú prevádzku webovej stránky).

   Cookies sú malé textové súbory, prostredníctvom ktorých môžu byť ukladané Vaše osobné údaje. Naše zásady ochrany osobných údajov sú koncipované tak, aby sme Vám poskytli všetky informácie týkajúce sa zhromažďovania a spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane používania súborov cookies, a aby ste sa mohli na základe relevantných informácií rozhodnúť,či nám udelíte súhlas s ich ukladaním.

   Na základe uvedeného Vám preto nižšie poskytujeme informácie o druhu a rozsahu používaných súborov cookies na našej webovej stránke. Prevádzka webovej stránky dbschenker.com/global je vo všeobecnosti možná aj bez používania súborov cookies, s výnimkou nevyhnutne potrebných cookies na zabezpečenie správnej technickej prevádzky webovej stránky.

   Na webovej stránke používame súbory cookies opísané nižšie (okrem nevyhnutne potrebných cookies) iba v prípade, ak nám udelíte prostredníctvom lišty, ktorá sa zobrazí pri Vašej návšteve na webovej stránke, svoj súhlas. Svoj súhlas môžete prostredníctvom tejto lišty kedykoľvekzmeniť.

   Zabrániť ukladaniu súborov cookies môžete vo všeobecnosti aj prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača, kde môžete napr. zakázať ukladanie cookies tretích strán alebo zakázať ukladanie súborov cookies vo všeobecnosti. Zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača môžete nasledujúci spôsobmi:

   Tiež odporúčame pravidelne kontrolovať a odstraňovať uložené súbory cookie, ktoré nie sú konkrétne požadované.

   Používame súbory cookie, ktoré sú aktívne od začiatku vašej návštevy na našich webových stránkach až do konca príslušnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sú automaticky neplatné a odstránia sa ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Tieto súbory cookie sú tiež známe ako "súbory cookie session" Session cookies sa používajú v nasledujúcich oblastiach:

   1. Súbor cookie identifikuje používateľa pri návšteve webových stránok počas trvania aktívnej návštevy.
   2. Súbor cookie zabezpečuje, že akonáhle bude vybratý jazyk, zachová sa a bude sa používať počas trvania aktívnej návštevy a naďalej sa poskytne užívateľovi pri zmene medzi stránkami.
   3. Súbor cookie slúži na zabezpečenie údajov a zabraňuje manipulácii, prístupu a prenosu údajov a obsahu do iných systémov tretími stranami.

   Na webovej stránke používame nasledujúce druhy súborov cookies: 

   Meno

   Funkcia

   Doba uloženia údajov

   _pk_ses.15.dd94

   Uloží informácie o relácii používateľa 

   po dobu aktívnej návštevy, max 10 hodín

   _pk_id.15.dd94

   Identifikácia používateľov a sledovanie údajov o analýze (anonymizovaná)

   13 mesiacov

   _guid

   Eloqua tracking

   13 mesiacov


  • Na webovej stránke dbschenker.com sú integrované komponenty služby Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (ďalej ako „Eloqua“). Eloqua porovnáva relevantný obsah webovej stránky s údajmi od zainteresovaných strán (návštevníkov webovej stránky), zákazníkov a ich profilov, aby prevádzkovateľom webových stránok umožnila efektívnejšie a cielenejšie osloviť návštevníkov webových stránok a zákazníkov. Účelom Eloqa je zvýšiť počet návštevníkov webovej stránky, z ktorých sa stanú zákazníci, a tým zvýšiť obrat prevádzkovateľa webovej stránky.


   Spoločnosť, ktorá službu Eloqua prevádzkuje, je Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, Spojené štáty americké. 


   Eloqua ukladá súbor cookie do zariadenia návštevníka webovej stránky. Eloqua následne v mene dbschenker.com použije osobné údaje a informácie získané prostredníctvom našej webovej stránky na vyhodnotenie správania návštevníkov našej webovej stránky. Spoločnosť Eloqua okrem toho použije získané údaje aj na vytvorenie správ o činnosti návštevníkov na našej webovej stránke, ako aj na poskytovanie ďalších služieb pre našu spoločnosť súvisiace s používaním našej webovej stránky.


   Službu Eloqua a súbory cookie, ktoré táto služba do Vášho zariadenia ukladá používame iba vtedy, ak ste nám dali svoj súhlas s ukladaním týchto cookies súborov do Vášho zariadenia prostredníctvom cookies lišty, ktorá sa na našej webovej stránke zobrazí keď ju navštívite.


   Nastavenia svojho súhlasu môžete kedykoľvek zmeniť pomocou cookie lišty na našej webovej stránke. Môžete tiež odstrániť cookies uložené vo Vašom zariadení prostredníctvom našej webovej stránky alebo zabrániť ukladaniu súborov cookies prostredníctvom našej webovej stránky tak, ako je uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo zabrániť ukladaniu súborov cookies do Vášho zariadenia. Takéto nastavenie Vášho webového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Oracle ukladať súbory cookies do Vášho zariadenia. Okrem uvedeného môžete súbory cookies, ktoré už spoločnosť Oracle vo Vašom zariadení uložila, kedykoľvek vymazať prostredníctvom Vášho webového prehliadača alebo iných softvérových programov. Ak chcete zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom služby Eloqua všeobecne, navštívte stránku: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • Na našom webe používame službu analýzy Matomo. Malé textové súbory (súbory cookie) ukladajú údaje o tom, ako používate našu webovú stránku vrátane vašej IP adresy. Tieto údaje sú anonymizované a uložené u nás. Ak nechcete súhlasiť s analýzou používania našich webových stránok, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača, aby ste zabránili používaniu súborov cookie. V tomto prípade sa však môže stať, že nie je možné použiť všetky funkcie.


  • dbschenker.com vkladá služby Google máp. Ak dáte svoj súhlas, okrem údajov denníka sa vaša IP adresa odošle na Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   Príslušnú politiku ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/

   Na stránke  https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en môžete nastaviť úroveň vášho súkromia.


  • Politiku ochrany osobných údajov prispôsobujeme zmeneným funkciám. Preto odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov pri návšteve novej verzie dbschenker.com/global

   Updated: 03.07.2020


  Súhlas s používaním súborov Cookies a zhromažďovaním údajov

  Pre potreby optimalizácie našich webových stránok využívame súbory Cookies. Pre rovnaký účel používame aj Adobe Analytics. Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s využívaním súborov Cookies. Bližšie informácie o využívaní súborov Cookies a spôsobu odhlásenia nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov

 • Súbory Cookies a nástroje sledovania

  Umožňujeme vám uskutočniť kvalifikované rozhodnutie pre alebo proti využívaniu súborov Cookies, vaše rozhodnutie nemá vplyv na technické funkcie webovej stránky. Súbory Cookies sú malé textové súbory prostredníctvom, ktorých môžu byť ukladané osobné údaje. 

  Cieľom našich zásad ochrany osobných údajov je zabezpečiť vašu plnú informovanosť so spôsobom zhromažďovania osobných údajov a ich spracovaním prostredníctvom súborov Cookies na našich webových stránkach. Nastavenia súborov Cookies môžete kedykoľvek meniť. 

  Podrobné informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov