Skip to content
Logo DB Schenker


Workers logistics compliance

Etické štandardy

DB Schenker zaviedol holistický systém riadenia dodržiavania pravidiel, ktorý zabezpečuje etické správanie, pôsobí ako spravodlivý a spoľahlivý partner pre našich zákazníkov.Pravidlá správania sa DB Schenker poskytujú návod a interný rámec pre všetkých zamestnancov spoločnosti, vedúcich pracovníkov v rámci všetkých obchodných transakcií a kontaktov so zákazníkmi. Naše interné smernice definujú správanie a konanie v nasledujúcich situáciách:

Benefity - príjmanie a poskytovanie

DB Schenker verí v transparentnosť. Aby sme ju dosahovali, vytvorili sme smernice, ako zaobchádzať s benefitmi od tretích strán alebo odmenami od samotnej spoločnosti.

Ochrana majetku

Disponujeme jasne definovanou smernicou o ochrane majetku skupiny DB Group a o dôvernom zaobchádzaní s firemnými a obchodnými informáciami.

Protikartelový zákon / dohadovanie cien

Naše informácie a smernica o protikartelovom zákone a dohadovaní cien nám umožňuje nedostať sa do rozporu s protikonkurenčnými pravidlami a vyhýbať sa dohadovaniu cien a ponukám, ktoré obmedzujú obchod.

Agenti, sprostredkovatelia, konzultanti

Riadime sa internými pravidlami a smernicami pre výber a spolupracu.

Stret záujmov

Interné etické smernice DB Schenker nám poskytujú rámec ako sa za každých okolností vyhnúť stretu záujmov (medzi profesnými povinnosťami a osbonými záujmami zamestnancov alebo zamestnávateľov) a konať tak vždy v súlade so zákonom. 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, prečítajte si Pravidlá správania sa v DB Schenker.