Skip to content
Logo DB Schenker


Family bed laughing social impact

Sociálne

V spoločnosti DB Schenker veríme, že úspech spoločnosti závisí od viacerých faktorov a nie len od ekonomického výkonu. Preto sme sa zaviazali vytvoriť rovnováhu medzi  ekonomickým, spoločenským a environmentálnym pilierom našej spoločnosti.

DB Schenker sa snaží, z pohľadu celospoločenského dopadu, byť špičkovým zamestnávateľom tak v Nemecku, ako aj vo svete. V mnohých krajinách sveta je naša spoločnosť na prvých pričkach medzi zamestnávateľmi, ceníme si to a robíme všetko preto, aby sme popredné priečky v hodnotení zamestnávateľov získali vo všetkých krajinách našej pôsobnosti.

V DB Schenker si uvedomujeme, že spoločenská zodpovednosť nie je len byť žiadaným zamestnávateľom. Preto je naším cieľom napĺňať všetky medzinárodné normy pre zamestnávateľov. Cieľom DB Schenker je súčasne byť platným členom spoločnosti, ktorý v komunitách podporuje aj sociálne prospešné projekty.

Budovanie najlepšieho globálneho tímu

Najväčšou hodnotou v DB Schenker sú jej zamestnanci. Úspešné postavenie na trhu si dokážeme udržať, iba ak máme v tíme motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov. Sme úspešní v udržiavaní si zamestnancov vďaka záväzku trvaloudržateľného rozvoja personálu a veľmi silnej firemnej kultúre.

Silný a profesionálny manažment ľudských zdrojov nám pomáha udržiavať spokojnosť zamestnancov na roky dopredu. Sústavne pracujeme na zlepšovaní spokojnosti prostredníctvom nastavovaním jasných cieľov a pravidelného samohodnotenia založeného na zamestnaneckých priskumoch spokojnosti. V DB Schenker sa staráme o profesionálny rozvoj našich zamestnancov, tak aby čo najlepšie odzrkadloval ich individuálne a profesionálne potreby v živote. Jednoducho povedané, prioritou našej spoločnosti je trvaloudržateľný rozvoj ľudských zdrojov.

Nie len úspšné iniciatívy riadenia ľudských zdrojov sú predpokladom lojality a spokojnosti zamestnancov (a základom dlhodobého úspechu) ale i silná firemná kultúra. Medzinárodná pôsobnosť DB Schenker predstavuje výzvy v integrácii rôznorodých kultúr a vytváraní spoločnej idetntity. Pre DB Schenker je dôležité vytváranie takej firemnej kultúry, v ktorej sa zamestnanci rôznych kútov sveta cítia ako doma a spolupodieľajú sa na dosahovaní stanovených cieľov a napĺňaní vízií spoločnosti. 

Hľadanie najlepších členov globálneho tímu 

Jednou zo základných podmienok budovania úspešnej organizácie na globálnej úrovni je okrem schopnosti udržania si zamestnancov aj profesionálny nábor nových kolegov.

Cieľom spoločnosti DB Schenker je vybudovať si povesť najlepšieho zamestnávateľa v prepravnom a logistickom priemysle. Dosiahnutie tohto cieľa je mimoriadnou výzvou z pohľadu demografických zmien, aktuálneho vývoja na trhu práce a boja o získanie kvalifikovaných a talentovaných zamestnancov. Okrem ponúk atraktívnych školení a programov pre absolventov sa sústreďujeme na sústavný rast aktivít k získavaniiu nových kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. DB Schenker aktívne spolupracuje s univerzitami a rôznymi združeniami spájajúcich pracovníkov logistiky.

Zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok

V DB Schenker globálne spoločenské normy nastavujú očakávanú úroveň, ktorú vyžadujeme od všetkých zamestnancov, či už ide o výkonných alebo vedúcich pracovníkov naprieč celou spoločnosťou.

Spoločenské normy DB Schenker určujú všeobecné spoločenské vyhlásenia v súlade s Pravidlami správania sa určených materskou spoločnosťou Deutsche Bahn. Tak isto sú v súlade so základnými uzneseniami medzinárodného odborového hnutia (ILO), iniciatívy OSN o globálnej dohode (UN Global Compact), všeobecnou deklaráciou ľudských práv a zákonom o trvaloudržateľnom rozvoji.

Tieto pravidlá a zásady sú záväzné pre všetkých členov predstavenstva spoločnosti, výkonných riaditeľov, výkonných pracovníkov a zamestnancov na celom svete. DB Schenker požaduje ich dodržiavanie aj všetkých obchodných partnerov. V prípadoch, kedy národné a medzinárodné zákony neposkytujú dostatočnú alebo pracovnú ochranu, sa DB Schenker riadi týmito normami.