Skip to content
Siglă DB Schenker Siglă DB Schenker


Truck on the road

Convocare

Directoratul S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A., societate funcţionând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, Bucureşti, înregistrata la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 16.05.2018, orele 10:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la aceiaşi data, orele 11:00.  

Cele două adunări vor avea loc la sediul S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sector 5, sala de şedinte 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 25.04.2018, data de referinţă.

Dacă la prima convocare a celor două adunări nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor se va desfaşura în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 17.05.2018, orele 10:00, respectiv 11:00 pentru toţi acţionarii Societaţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul Datei de Referinţă.

I. Ordinea de zi  pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Rapoartelor anuale întocmite de Directorat şi Consiliul de Supraveghere asupra situaţiilor financiare încheiate pentru anul 2017 ale S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A.  
  2. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A., pentru exerciţiul financiar 2017.
  3. Prezentarea raportului auditorului independent firma Pricewaterhouse Cooper SRL cu privire la Situaţiile financiare individuale încheiate la 31.12. 2017 ale S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A.
  4. Prezentarea, aprobarea sau modificarea Situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017 (Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Situaţia fluxurilor de numerar şi Situaţia modificărilor capitalului propriu, alocare profit şi stabilirea dividendului) ale S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A.
  5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
  6. Numirea unui auditor financiar şi stabilirea duratei contractului acestuia sau prelungirea mandatului auditorului existent, firma PriceWaterhouseCooper SRL, precum şi durata prelungirii.
  7. Împuternicirea Preşedintelui Directoratului S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. - domnul Budinsky Albin, pentru îndeplinirea tuturor acţiunilor şi formalităţilor necesare pentru înregistrarea şi/sau publicarea acestor hotărâri şi/sau oricăror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare sau depunerea acestora la autorităţile competente.

 
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Modificarea actului constitutiv al societăţii în funcţie de deciziile luate de Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară.
  2. Diverse

Reprezentarea acţionarilor la lucrările adunării generale se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza de procură specială. Membrii consiliului de supraveghere şi membrii Directoratului, directorii, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută conform dispoziţiilor art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată.        

Formularele de procură specială pot fi obţinute de la sediul societăţii sau de la sediile  sucursalelor S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din teritoriu şi vor fi depuse în original la sediul societăţii sau la sediile sucursalelor S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din teritoriu cu cel puţin 48 de ore înainte de data ţinerii adunării generale la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, în cadrul adunării generale, conform dispoziţiilor art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Acţionarii coproprietari ai unei acţiuni trebuie să îşi desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea dreptului de vot pentru acţiunea respectivă.

Materialele aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, se pot consulta la sediul societăţii începând cu data de 04.04.2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 021/234.00.80.

Alte acţiuni

Primiți o ofertă