Găsiți exact ceea ce căutați

 • Vă rugăm să selectați locația și limba

 • Termeni și condiții (T&C)

  Aflați care sunt termenii și condițiile generale (T&C) ale diferitelor secțiuni de rezervare.
  În această prezentare online, sunt disponibile o varietate de servicii, pentru care se aplică „Termeni și condiții generale“ diferite. Veți găsi T&C ale diviziilor corporative individuale sau ale societăților asociate ale Schenker AG și / sau Deutsche Bahn AG pe paginile relevante.

  • Serviciile de transport și depozitare furnizate de Schenker Logistics Romania SA, precum și relaţiile comerciale se desfăşoara în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) şi cele prevăzute în legislaţia internă, în vigoare la data încheierii contractului, precum și în conformitate cu condițiile USER (www.user.ro).


  • 2.1. Clientul este obligat să transmită în scris Prestatorului informații complete și corecte, inclusiv instructiuni privind condiţiile speciale de transport în cazul mărfurilor: periculoase (ADR), în regim de temperatură controlată, cu dimensiuni atipice etc., informaţii necesare ofertării și derulării transportului. Toate aceste condiții speciale sunt supuse acceptului în scris al Prestatorului.

   2.2. Clientul răspunde în faţa terţilor, inclusiv în faţa instituţiilor statului, pentru conţinutul real al coletelor şi / sau paleţilor. 

   2.3. Clientul nu are dreptul să emită comenzi de transport sau depozitare pentru mărfuri prohibite: stupefiante, substanţe chimice interzise, muniţie, arme, bijuterii şi bani, în caz contrar, acesta fiind unicul răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de Prestator. Dacă totuși, Clientul plasează astfel de comenzi de transport, Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea acestora.

   2.4. Clientul are obligaţia să ridice bunurile şi să elibereze spaţiile de depozitare la termenul stabilit prin comandă sau în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

   2.5. Clientul este răspunzator de modul de ambalare şi etichetare al mărfii; ambalajul folosit trebuie să ţină cont de natura mărfii şi trebuie să asigure protejarea mărfii în timpul transportului / manipulării / depozitării, evitând deteriorările acesteia. Pentru transporturile în regim de grupaj trebuie să se ţină cont, în momentul ambalării, de faptul că partidele de marfă vor suferi manipulări multiple si ca ambalajul trebuie să asigure protecţia adecvată acestor manipulări pentru marfa transportată. Prestatorul nu răspunde pentru marfa neambalată sau cu ambalaj defectuos sau insuficient.


  • 3.1. Serviciile de vămuire și alte servicii suplimentare se vor taxa separat.


  • 4.1. Serviciile de transport prestate de Schenker Logistics Romania SA, se vor efectua în regim “door to door”. Ridicarea și livrarea bunurilor se vor efectua la parterul adresei sau locului de destinație a mărfurilor, incluzând dar nelimitat la intrare, poarta, rampa de acces. Colectarea în regim de urgență sau livrarea în circumstanțe speciale va fi facturată suplimentar.

   4.2. Pentru retur documente proprii, recepţie detaliată, ore sau intervale de colectare / livrare fixe sau în afara programului standard 08:00 - 17:00, livrări la supermarket-uri si / sau alte solicitări speciale se vor percepe taxe suplimentare în funcţie de solicitările primite, la momentul înaintării comenzii.

   4.3. Timpul maxim de staționare pentru colectare / livrare partide de marfă în regim de grupaj este de 1 ora. În cazul depăşirii acestui timp se vor percepe taxe suplimentare pentru staţionare.

   4.4. Timpul de staționare pentru colectarea sau livrarea partidelor de marfă în regim de camion complet sau partial (partide de marfă mai mari de 2.501 kg / expediţie) va fi agreat cu Clientul, pentru fiecare transport în parte. În cazul depăşirii acestui timp, se vor percepe taxe suplimentare pentru staţionare.


  • 5.1. Eventualele daunele produse prin avarierea sau pierderea totală sau parțială a bunurilor și / sau pentru întarzierea în livrare pot fi reclamate la momentul eliberării marfii (avarii aparente), în termen de 7 zile de la eliberare (avarii neaparente) şi în termen de 21 de zile în caz de intârziere, conform dispozițiilor Conventiei CMR și OG 27/2011. Depăşirea termenului de reclamaţie atrage decăderea din acest drept. Reclamațiile vor fi transmise în scris la următoarea adresa de e-mail: ro.dl.buh.claims@dbschenker.com sau la sediul nostru din Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, Bucureşti, în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

   5.2. În cazul pierderii sau avarierii mărfurilor, ca urmare a culpei Schenker Logistics Romania SA, răspunderea maximă acceptată de Schenker Logistics Romania SA nu poate depăşi 8,33 DST/kg de greutate brută lipsă, (cca. 10 EUR/kg) în cazul transporturilor internaționale și maxim 2,5 USD/kg de greutate bruta lipsă pentru transporturile interne, iar în cazul intârzierii în eliberare nu poate depăși valoarea transportului, conform articolului 23.5 din Convenţia CMR.
   Cu toate acestea, în cazul unei daune (daune parțiale / totale) valoarea despăgubirii acesteia se va calcula ținându-se cont de valoarea bunurilor avariate la data producerii evenimentului de procentul de avariere al bunului avariat, stabilit prin compararea cu bunul neavariat de costul reparaţiei părților componenente sau pieselor avariate de costul de înlocuire sau recondiţionare a acestora, din care se va scădea valoarea reziduală, alegându-se valoarea cea mai mică dintre acestea, fără ca aceasta să depaşească limita de răspundere conform CMR şi OG 27/2011 menţionața mai sus.

   5.3. Prestatorul, oricare ar fi calitatea sa (intermediar, mandatar, expeditor etc.) răspunde numai pentru daunele produse din greșelile proprii ce pot fi imputate atât lui, cât şi prepuşilor săi. Schenker Logistics Romania SA nu răspunde pentru daune-interese, beneficiul nerealizat, pierderi financiare directe / indirecte, speciale sau pentru orice pierdere de profit, contracte, venituri, clienți ai Clientului şi pentru lipsa instrucțiunilor privind condiţiile de transport.

   5.4. Preţul transportului nu include şi asigurarea suplimentară a mărfii (asigurare CARGO)). Optând pentru încheierea acestei asigurări, Clientul va beneficia de o acoperire de tip “All Risks” – conform condiţiei de asigurare “Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL382” emisă de Institutul de Asigurări din Londra (IUA). Prima de asigurare are o valoare cuprinsă între 0.15% - 0.4% din suma asigurată (valoare marfă + valoare transport + alte taxe), în funcție de tipul mărfurilor predate la transport, dar nu mai puțin de 25 Euro / certificat de asigurare.

   5.5. Optând pentru asigurarea CARGO, sunteți protejați și pentru riscurile care nu antrenează răspunderea Schenker Logistics Romania SA, de exemplu pierderea fizică şi avariarea mărfurilor datorată calamităţilor naturale, fenomenelor atmosferice, evenimente produse din culpa terților,etc.

   5.6. În cazul în care, o astfel de asigurare nu este achiziționată, sau, deşi a fost solicitată, precum si în cazul în care Clientul nu menționează sau refuză să menționeze informații cu privire la marfă, pe baza cărora se va stabili prima de asigurare, Clientul declară în mod expres că înțelege și acceptă că despăgubirea acordată de Schenker Logistics Romania SA nu poate depași limitele indicate la art. 5.2 de mai sus.


  • 6.1. Schenker Logistics Romania SA are un drept de retenţie asupra mărfurilor pe care le derulează până când i se plătesc integral de către Client, tarifele convenite sau alte sume datorate.


  • 7.1. Plata facturii se face prin OP într-unul din conturile menționate in subsolul paginii. Termenul de plată este cel menționat în ofertă și nerespectarea acestuia se va penaliza cu 0,3% / zi din valoarea facturii. Toate spezele bancare se vor suporta de către plătitor. 

   7.2. Calculaţia preţului de transport depinde de corectitudinea și integralitatea datelor furnizate de Client. În cazul furnizării de informații incorecte, incomplete precum si / sau modificării acestora, cum ar fi greutatea, volumul, adrese de încarcare / descărcare, etc, Prestatorul îsi rezerva dreptul de a modifica în consecința prețul de transport oferit initial.

   7.3. În situația în care serviciul comandat de Client este SYSTEM PREMIUM, acesta are posibilitatea de a solicita rambursarea contravalorii transportului, dacă timpii de tranzit agreați nu au fost respectați. Timpii de tranzit se calculeaza în zile lucrătoare, interval orar: 08:00-17:00.

   7.4. Produsul System Premium nu este aplicabil: transporturilor sub regim vamal, transporturilor având adrese de colectare / descărcare în insule, transporturilor de marfă periculoasă (ADR).

   7.5. Solicitarea privind rambursarea contravalorii transportului trebuie transmisă la adresa de e-mail: ro.dl.buh.claims@dbschenker.com în maximum 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de transport. Cererea va fi însoţită de factura aferenta transportului în cauză, dovada plații acesteia și de borderoul de livrare (POD).

   7.6. Rambursarea contravalorii transportului nu poate fi solicitată în cazul în care întarzierea în livrare s-a produs din motive neimputabile Prestatorului, incluzând dar fără a se limita la: caz fortuit, fortă majoră, sărbători legale, restricții conform art. 17 pct. 2 din Convenția CMR, motive ce țin de persoana expeditorului / destinatarului, informațiile din comanda de transport sunt incomplete / incorecte.


  • 8.1. Forţa majoră și cazul fortuit, așa cum sunt definite în art. 1351 din Codul Civil, comunicată şi acceptată în condiţiile legii, exonerează de răspundere partea care o invocă. Cazurile de forță majoră includ, fără a se limita la, următoarele: razboi (declarat sau nu), invazie, război civil, revoluţie, insurectie, acte de terorism, sabotaj, piraterie, expropriere, rechiziționare, naționalizare, epidemii, dezastre naturale (cum ar fi, dar fără a se limita la, furtuni violente, ciclon, taifun, uragan, tornade, cutremur, activitate vulcanică, alunecări de teren, tsunami, inundații, fulgere, seceta, viscol) explozie, incendiu, grevă, conflicte de muncă).

   8.2. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanţelor judecătoreşti de la sediul social al Prestatorului din București.

   8.3. Clientul declară că a luat cunoștința şi a acceptat în mod expres clauzele referitoare la limitarea raspunderii, legea aplicabilă, competența instantelor judecătorești, precum și oricare altă clauză neuzuală din prezentele Termeni și Condiții Generale în conformitate cu art. 1203 Cod Civil.


  • 9.1. În situația în care, serviciile sau parte din serviciile efectuate de Schenker Logistics Romania SA, așa cum sunt acestea definite în prezentul document devin / sunt interzise si / sau restrictionate în temeiul oricăror legi, sau reglementări, incluzand, dar fără a se limita la legislație SUA, dreptul Comunitătii Europene, sau legislație națională, uzanțe, reglementări referitoare la lupta împotriva terorismului și a embargourilor, Schenker Logistics Romania SA își rezerva dreptul de a suspenda si / sau înceta executarea serviciului, sau părti ale serviciului respectiv în orice moment, cu efect imediat, fără notificare prealabilă și fără a datora despăgubiri Clientului.

   9.2. Clientul declară si garantează că accepta și se obligă să respecte Codul de Conduită DB pentru Partenerii de Afaceri, care poate fi accesat la urmatorul link: http://www.dbschenker.com/log-ro-ro/start/ (Secțiunea “About us” -> Compliance); 
   De asemenea, Clientul garantează că se va asigura că Reprezentanții / Angajații săi se vor conforma cu Codul de Conduită DB pentru Partenerii de Afaceri.


  • 10.1. Schenker Logistics Romania SA nu va fi ținută responsabilă pentru daunele cauzate de încalcare a “Hungarian Electronic Trade and Transport Control System” (EKAER) în ciuda oricăror alte mențiuni prevazute contractual.

   10.2. Schenker Logistics Romania SA nu răspunde pentru efectele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană („Brexit”) și, prin urmare, nu este răspunzător pentru daunele cauzate de întârzieri ca urmare a  acestei retragerit. Aceasta include, dar nu se limitează la întârzieri în efectuarea operațiunilor vamale și / sau în perioada de tranzit. Orice costuri suplimentare aparute ca urmare a Brexit (de exemplu, costuri de depozitare, taxe de staționare, taxe vamale, costuri portuare, costuri de personal) vor fi suportate de care Client. Schenker Logistics Romania SA va informa Clientul odată ce are informații fiabile despre aceste costuri suplimentare până cel târziu la data începerii transportului.


  Schenker Logistics Romania SA are dreptul de a rezilia acest contract printr-o notificare transmisă către Client dacă retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană conduce la o schimbare fundamentală a circumstanțelor contractuale. Modificările fundamentale includ, dar nu se limitează la (i) prestarea serviciilor asumate devine imposibilă sau (ii) continuarea contractului va constitui o povară financiară substanțială și semnificativă.

  Contact

  Aveți sugestii, cereri sau reclamații cu privire la prezentarea DB Schenker în mediul online? Trimiteți un mesaj la 
  marketing.ro@dbschenker.com.

  Consimțământ cu privire la utilizarea fișierelor Cookie și la colectarea datelor

  Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor și pentru optimizarea continuă a website-ului nostru, folosim fișiere de tip cookie. În acest sens, website-ul nostru utilizează, printre altele, și Adobe Analytics. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmați acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele de tip cookie și la modul în care puteți opta pentru dezactivarea acestora, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate.

 • Cookies and tracking scripts

  Noi ne dorim să vă oferim posibilitatea de a lua o decizie informată în ceea ce privește utilizarea sau blocarea fișierelor de tip cookie, fișiere care nu sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea tehnică a website-ului. Fișierele de tip cookie sunt mici fișiere text în care pot fi stocate date personale.

  Politica noastră de confidențialitate are ca scop informarea corectă și completă a utilizatorilor website-ului cu privire la colectarea și procesarea datelor, inclusiv prin utilizarea fișierelor de tip cookie, astfel încât utilizatorii să poată lua o decizie informată corespunzător. În orice caz, setările fișierelor de tip cookie pot fi modificate în orice moment.

  Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a datelor.