Nájdite presne to, čo hľadáte

 • Vyberte svoju pobočku a jazyk

 • Ako SCHENKER s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje

  Zásady ochrany osobných údajov

  Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom – spoločnosťou SCHENKER s.r.o., ku ktorému dochádza pri jeho činnosti, najmä pri poskytovaní logistických a s tým súvisiacich služieb.

  Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

  Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom plug-inov sociálnych sietí alebo súborov cookies používaných na webovej stránke www.dbschenker.sk-sk nájdete v sekcií „Zásadách ochrany osobných údajov – webová stránka“ v pätičke webovej stránky.
   

  Kto je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

  SCHENKER s.r.o.
  Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5
  IČO 31327222,
  zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 3041/B
  (ďalej aj ako „SCHENKER s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

  Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov kontaktovať na adrese SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu sk.dl.bts.zodpovednaosoba@dbschenker.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2 68293 337.
   

  Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracúvania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

  Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje najmä pri plnení zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností, vrátane realizácie predzmluvných vzťahov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

  K spracúvaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy, pri uzatvorení zmluvy týkajúcej sa zberu a vyraďovania vozidiel a pod., ktorá je uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

  Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje pri plnení svojich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov týkajúcich sa účtovníctva, predpisov upravujúcich evidenciu, spracovanie, zber a vyraďovanie vozidiel a pod. Právnym základom spracúvania vykonávaného pri plnení zákonných povinností je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

  Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri monitorovaní priestorov prevádzky na adrese Prevádzkovateľa z dôvodu ochrany jeho majetku alebo evidencií návštev areálu spoločnosti Prevádzkovateľa. Právnym základom je v týchto prípadoch čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

  Súhlas dotknutej osoby – Prevádzkovateľ môže v niektorých prípadoch spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe Vášho súhlasu, napr. v prípade, ak udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a prihlásite sa do odberu newslettru. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

  Všetky účely spracúvania Vašich osobných údajov, informácie o tom, či spracovávanie osobných údajov je zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou, či je spracovávanie vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby ako aj špecifikáciu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa  nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.
   

  Ako dlho bude prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:

  Prevádzkovateľ určil doby spracúvania osobných údajov, počas ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať na základe vyššie stanovených kritérií, pričom konkrétne doby spracúvania osobných údajov nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

  Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.
   

  Príjemcovia Vašich osobných údajov a prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, a aj tretím stranám. Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, tlmočnícke agentúry, spoločnosti poskytujúce účtovné a finančné služby, spoločnosti poskytujúce bezpečnostné a strážne služby, archívnické služby a pod. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Medzi tretie strany môžu patriť napríklad naši subdodávatelia, ktorým poskytujeme osobné údaje za účelom riadneho vykonávania našej podnikateľskej činnosti, napr. kuriéri doručujúci tovar konkrétnym fyzickým alebo právnickým osobám.

  Niektoré Vaše osobné údaje poskytujeme aj našej materskej spoločnosti -  Schenker Aktiengesellschaft, so sídlom Alfredstraße 81, Essen, Nordrhein-Westfalen 451 30, Nemecká spolková republika, ako aj spoločnostiam v skupine podnikov do ktorej patrí aj naša spoločnosť. Túto činnosť vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s recitálom 48 Nariadenia.  

  Taktiež Vaše osobné údaje poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, zdravotné poisťovne, inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov, iné oprávnené subjekty a pod.

  Prevádzkovateľ štandardne nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS), v niektorých prípadoch však môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov do spoločnosti v skupine podnikov Prevádzkovateľa v rámci EÚ/EHS, pričom následne môže prejsť k prenosu údajov touto spoločnosťou do tretej krajiny. Pri akomkoľvek prenose do tretích krajín sú plne dodržiavané podmienky stanovené pre prenos osobných údajov stanovené v Nariadení, pričom samotný prenos týchto osobných údajov sa môže najmä na základe uzavretia štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, resp. poskytnutia primeraných záruk v zmysle článku 46 Nariadenia.

  Prevádzkovateľ zároveň môže vykonávať prenos osobných údajov do spoločností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085 USA v rámci aktivity Prevádzkovateľa na týchto sociálnych sieťach, pričom tento prenos je zabezpečený v súlade s príslušnými ustanoveniami Predpisov o ochrane osobných údajov.

  Prevádzkovateľ môže využívať na zasielanie e-mailov služby sprostredkovateľa, t. j. môže uskutočňovať prenos osobných údajov do USA, spoločnosti MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Sutie 5000, Atlanta, GA 30308 USA ako sprostredkovateľovi Prevádzkovateľa. Prenos sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) a d) Nariadenia.
   

  Aké máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov práva?

  Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia. Na základe Vašej žiadosti si ako Dotknutá osoba môžete uplatniť nasledujúce práva:

  Vaše práva si môžete uplatniť na kontaktných adresách uvedených v úvode týchto zásad. Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.
   

  Platnosť a zmeny

  Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

  Súhlas s používaním súborov Cookies a zhromažďovaním údajov

  Pre potreby optimalizácie našich webových stránok využívame súbory Cookies. Pre rovnaký účel používame aj Adobe Analytics. Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s využívaním súborov Cookies. Bližšie informácie o využívaní súborov Cookies a spôsobu odhlásenia nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov

 • Súbory Cookies a nástroje sledovania

  Umožňujeme vám uskutočniť kvalifikované rozhodnutie pre alebo proti využívaniu súborov Cookies, vaše rozhodnutie nemá vplyv na technické funkcie webovej stránky. Súbory Cookies sú malé textové súbory prostredníctvom, ktorých môžu byť ukladané osobné údaje. 

  Cieľom našich zásad ochrany osobných údajov je zabezpečiť vašu plnú informovanosť so spôsobom zhromažďovania osobných údajov a ich spracovaním prostredníctvom súborov Cookies na našich webových stránkach. Nastavenia súborov Cookies môžete kedykoľvek meniť. 

  Podrobné informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov