Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Implementácia nových pravidiel pre európsku pozemnú prepravu: zmeny vyplývajúce z európskeho balíčka mobility "EU Mobility Package 1 (MP1)

Spoločnosť DB Schenker podporuje a víta uvedenie nového balíčku opatrení „Mobility Package 1 Európskej Únie, cieľom ktorého je efektívnejšie vyváženie oblastí bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti, trvalej udržateľnosti a hospodárnosti európskeho systému pozemnej dopravy. V kontexte realizovaných pravidiel pristupuje naša spoločnosť ku krokom smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok pre naše najdôležitejšie aktívum - našich ľudí pracujúcich pre našich bubdodávateľov. Počas predchádzajúcich rokov (od roku 2017) bolo zavedených množstvo nových pravidiel, ktoré ostávajú v platnosti. Najvýraznejšie zmeny podmienok v cestnej doprave však začali platiť od februára 2022. Sme presvedčení, že tieto zmeny zlepšia celkovú stabilitu európskeho dopravného systému cestnej dopravy z dlhodobého hľadiska, zabezpečia udržateľnosť sektora ako celku a jeho atraktívnosť pre vodičov. 

Najvýraznejšie zmeny podmienok v cestnej doprave  začali platiť od februára 2022:

Nové obmedzenia dopravy:

  • 4 dňová povinná prestávka medzi jednotlivými jazdami v členských štátoch EÚ. Toto spôsobí obmedzenú kapacitu dostupných nákladných vozidiel a dopravcovia budú musieť upraviť riadenie operatívnych procesov.
  • Povinnosť vrátiť kamión za 8 týždňov do miesta kde je registrovaný. Toto opatrenie negatívne ovplyvní prepravné kapacity a bude mať vplyv na rast nákladov, množstvo kamiónov absolvuje márne cesty na dlhých vzdialenostiach a to povedie k narušeniu efektivity určitých prepravných trás.

Úprava mzdových úrovní:

  • V dôsledku implementácie MP 1 sa zvýšia mzdy pre vodičov na lokálnych trhoch.
  • Nárast miezd  v dôsledku implemetácie nariadenia MP 1 a pravidiel vysielania vodičov súvisiacich s kabotážov a medzi jednotlivými obchodnými prevádzkami ovplyvní najmä vývoj vo východoeurópskych krajinách, ktoré budú nútené zosúladiť svoje pravidlá pre vodičov s ostatnými krajinami EÚ.

Nové pravidlá reportingu:

  • Nové pravidlá reportingu pre prepravné spoločnosti ohľadne vysielania vodičov, informácií o vozovom parku a ďalších údajov – vyžadovaných regionálnymi úradmi a Európskou Úniou.
  • Povinné používanie novej generácie digitálnych tachografov (GVW) pre vozidlá 2,5 a 3,5 tony v medzinárodnej preprave od januára 2023. 

Ďalšie regulácie nadobudnú v platnosť od januára 2023.

implementácia nových nariadení nebude mať žiadny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb našim zákazníkom, pretože spoločnosť DB Schenker sa postará o všetky súvisiace požiadavky a operatívne úkony. Balíček mobility však bude mať výrazný vplyv na dostupné kapacity v pozemnej preprave a aj vďaka nárastu mzdových nákladov čo v konečnom dôsledku spôsobí nárast cien služieb pozemnej prepravy. 

Mobility Package: Otázky a odpovede