Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Dodatkowe wymogi przy składaniu zlecenia na eksport niektórych towarów.

W związku z opublikowanymi aktami legislacyjnymi pojawiła się, w określonych przypadkach, konieczność dostarczenia przez Klientów dodatkowych dokumentów podczas składania zlecenia eksportowego.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym wcześniejsze rozporządzenie.

Dotyczy następujących produktów:

 • gogli ochronnych,
 • kombinezonów typu TYVEK,
 • masek typu FFP2/FFP3,
 • maseczek chirurgicznych,
 • ochraniaczy na buty,
 • rękawiczek lateksowych i nitrylowych,
 • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

Przedsiębiorca (eksporter) ma obowiązek powiadomić wojewodę na 36 godzin przed wywozem składając zawiadomienie do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Wojewoda przekazuje taką informację do Ministra Zdrowia. Może też złożyć wniosek do premiera w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium RP.

Klient składając DB Schenker zlecenie eksportowe zobowiązany jest złożyć kopię zawiadomienia do właściwego Wojewody wraz z oświadczeniem klienta, że termin minął bezskutecznie i towar nie jest objęty zakazem wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium RP.


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotyczy następujących produktów:

 • Czepki medyczne
 • Fartuchy chirurgiczne
 • Fartuchy włókninowe
 • Maski chirurgiczne
 • Maski do podawania tlenu
 • Medyczne ochraniacze na obuwie
 • Odzież operacyjna
 • Rękawice chirurgiczne
 • Rękawice zabiegowe
 • Termometry elektroniczne

Procedurę określa art. 37av ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie w obwieszczeniu MZ.

Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia. Brak wniesienia sprzeciwu w powyższym terminie oznacza możliwość dokonania w terminie 30 dni od dnia jego upływu wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Klient składając DB Schenker zlecenie eksportowe zobowiązany jest przekazać przewoźnikowi oraz kierowcy kopię zgłoszenia oraz odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przewożonego towaru (art.37av ust.16 i 16a Prawa farmaceutycznego)


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz.

Dotyczy następujących produktów:

Okulary i przyłbice ochronne:

 • Ochrona przed materiałem potencjalnie zakaźnym,
 • Otaczające oczy i okolice oczu,
 • Kompatybilne z różnymi modelami masek twarzowych filtrujących (FFP) i masek twarzowych,
 • Przezroczyste soczewki,
 • Wielokrotnego użytku (można czyścić i dezynfekować) lub jednorazowe

Osłony twarzy:

 • Sprzęt do ochrony obszaru twarzy i powiązanych błon śluzowych (np.: oczy, nos, usta) przed materiałem potencjalnie zakaźnym,
 • Obejmuje przyłbicę z przezroczystego materiału,
 • Zazwyczaj obejmuje oprawy do mocowania na twarzy (np.: opaski, zauszniki)
 • Może obejmować sprzęt do ochrony ust i nosa, opisany poniżej,
 • Wielokrotnego użytku (można czyścić i dezynfekować) lub jednorazowy

Sprzęt do ochrony ust i nosa:

 • Maski do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika,
 • Może obejmować osłonę twarzy opisaną powyżej,
 • Nawet wyposażony w filtr wymienny

Odzież ochronna:

 • Odzież (np. fartuch, kombinezon) do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika

Rękawice:

 • Rękawice do ochrony użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz do ochrony środowiska przed materiałem potencjalnie zakaźnym rozprowadzanym przez użytkownika

Ograniczenie będzie obowiązywało przez 6 tygodni licząc od dnia wejścia w życie w dniu 15 marca 2020r.

Wywóz powyżej wymienionych produktów uzależniony jest od wydania pozwolenia na wywóz przez Ministerstwo Rozwoju.

Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych.

Klient składając DB Schenker zlecenie eksportowe zobowiązany jest złożyć kopię pozwolenia na wywóz udzielonego przez Ministerstwo Rozwoju.