Skip to content


Zgłoszenie reklamacyjne

Podstawą rozpoczęcia procesu reklamacji jest oficjalne pismo reklamacyjne skierowane do Schenker Sp. z o.o. Przykładowy formularz zgłoszenia reklamacji został zamieszczony poniżej.
Szczegółowy opis procesu reklamacji, zakres odpowiedzialności Schenker Sp. z o.o. oraz zasady rozpatrywania reklamacji zostały opisane w Warunkach Świadczenia Usług.
Reklamacje powinno składać się w możliwie najkrótszym czasie, mając na uwadze ustawowe terminy przedawnienia roszczeń.

Reklamacje o odszkodowanie może złożyć:
• osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką, tj. zleceniodawca, jeśli nie nastąpił jeszcze odbiór przesyłki przez odbiorcę
• odbiorca, jeśli przesyłka została odebrana.
Jeżeli z reklamacją występuje osoba nieuprawniona do rozporządzania przesyłką, prosimy o dołączenie dokumentu przeniesienia praw (cesji) uprawniającego do złożenia reklamacji.

Reklamacje w formie pisma reklamacyjnego wraz z załączonymi dokumentami, wymienionymi poniżej należy przekazać na piśmie, lub mailowo:

 1. Reklamacje krajowe:

  • do Działu Obsługi Klienta, w którym zostało przyjęte zlecenie do realizacji
  • użytkownicy systemu e-connect mogą skorzystać z formularza aplikacji e-Reklamacje
  • mailowo na poniższy adres: pl.sm.waw.reklamacje-krajowe-land@dbschenker.com

 2. Reklamacje międzynarodowe:
  • do Działu Obsługi Klienta, w którym zostało przyjęte zlecenie do realizacji
  • do Centrum Obsługi Klienta DB SCHENKERinfo na adres mailowy: cok.int@dbschenker.com

Sprawdź, jakie dokumenty powinny być dołączone do zgłoszenia reklamacyjnego:
a.  oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, bądź jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
b.  protokół szkodowy, jeśli został sporządzony;
c.  oryginał faktury handlowej lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub inny dokument wykazujący wartość przesyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d.  specyfikacja do faktury (packing list) stanowiąca załącznik do faktury handlowej, określający rodzaj towaru, ilość, wagę opakowań;
e.  dodatkowo w przypadku uszkodzenia przesyłki dokumenty wykazujące rozmiar i rodzaj szkody oraz możliwość jej minimalizacji;
f.  dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca zakres szkody z datą i godziną ich wykonania; g.  cesja praw w sytuacji, gdy podmiot składający reklamację nie jest jedynym uprawnionym do dochodzenia roszczeń.