Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Często zadawane pytania

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące tematu Brexitu. Aktualizowane na bieżąco dla Ciebie!

Nic nie zostało jeszcze zadecydowane. W umowie wyjścia została uzgodniona faza przejściowa, w ramach której Wielka Brytania ma pozostać częścią Europejskiego Wspólnego Rynku i unii celnej z czterema podstawowymi wolnościami aż do 31 grudnia 2020 roku. To czy umowa wyjścia zostanie przyjęta przez brytyjski parlament pozostaje niewiadomą. Jeśli faza przejściowa będzie miała zastosowanie, wolność przepływu towarów będzie istniała aż do jej zakończenia. 

Oprócz wprowadzenia procedur celnych i dodatkowych działań przy określaniu preferencyjnego pochodzenia produktów, zniesienie swobodnego przepływu towarów będzie miało następujące konsekwencje:

 • Wspólnotowe normy i standardy obowiązujące w UE, mogą nie być akceptowane.
 • Formalności celne i kontrole graniczne mogą wydłużyć czas dostawy w handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem.
 • Przepisy dotyczące podatku VAT ulegną zmianie w handlu z Wielką Brytanią, ponieważ stanie się ona krajem trzecim.

Umowa o wolnym handlu ma ułatwić handel między UE a Wielką Brytanią. Chodzi nie tylko o ograniczenie procedur celnych i biurokracji, ale również o otwarcie rynku dla firm oraz o zapewnienie dotrzymywania norm i standardów w stosunku do konsumentów, środowiska i pracowników.

23 marca 2018 roku, szefowie państw członkowskich zadeklarowali wsparcie dla umowy o wolnym handlu z Wielką Brytanią. Taka umowa mogłaby zostać przyjęta pod koniec planowanej fazy przejściowej, która ma potrwać do 31 grudnia 2020 r.

Umowa o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią oznaczałaby, że towary pochodzące z Wielkiej Brytanii lub UE nie podlegałyby cłom lub, w zależności od wyniku negocjacji, że ich wysokość byłaby obniżona co najmniej do stawek wynikających z WTO. Zwolnienie z opłat celnych w przepływie towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią byłoby jednak możliwe tylko w przypadku towarów z dowodem preferencyjnego pochodzenia z UE lub Wielkiej Brytanii. 

Wysiłki związane z uzyskaniem lub sporządzeniem tych świadectw pochodzenia mogą być czasochłonne. 
Dlatego należy zastanowić się, czy uzyskanie preferencji celnych rzeczywiście będzie korzystne. W przypadku jeśli stawka celna dla danego produktu będzie niska, uzyskanie preferencji może się nie opłacać. 

Jeżeli UE i Zjednoczone Królestwo zawrą umowę o wolnym handlu, należy się spodziewać, że cła na towary pochodzące z obu regionów nie będą obowiązywały. Jednak czynności formalne związane z odprawą celną będą konieczne bez względu na wysokość zastosowanych stawek celnych. Z drugiej strony, służby celne będą musiały sprawdzić, czy towary są faktycznie zwolnione z cła. Jedynie towary wyprodukowane lub w przeważającej mierze przetworzone w UE lub w Zjednoczonym Królestwie z odpowiednimi dowodami pochodzenia byłyby zwolnione z cła. Regularne taryfy zewnętrzne miałyby zastosowanie do towarów niepochodzących z UE.

Jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 1 000 euro i waga netto 1 000 kilogramów, a towary nie podlegają żadnym zakazom, ograniczeniom lub innym specjalnym formalnościom związanym z wywozem i jeżeli nie przewiduje się przyznania refundacji wywozowych, innych opłat lub zwrotu cła, przesyłka może zostać zarejestrowana ustnie bezpośrednio w urzędzie celnym w miejscu exportu.

Tak, istnieją różne uproszczenia postępowania celnego, które mogą  mieć również zastosowanie w relacjach handlowych z Wielką Brytania po Brexicie. Na przykład zasada "upoważnionego nadawcy”, „upoważnionego odbiorcy" lub "upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO)".
Uwaga: Stosowanie wszelkich uproszczeń zasadniczo podlega zatwierdzeniu przez organy celne.Jako upoważniony nadawca lub odbiorca można realizować procesy w procedurze tranzytowej bez konieczności przedstawiania towarów w urzędach celnych, a tylko w miejscach uznanych przez organ na terenie terminalu przeładunkowego upoważnionego nadawcy lub odbiorcy, co ułatwia i przyspiesza proces obsługi.

Status AEO ma większe zalety obejmujące:

 • łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
 • mniejszą liczbę kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku kontroli
 • dokonywanie odpraw celnych z obiektów upoważnionego podmiotu gospodarczego, gdzie posiada on
 • miejsca uznane przez organy administracji celnej oraz magazyny czasowego składowania
 • możliwość regulowania należności celno-podatkowych przez upoważnionego podmiotu gospodarczego w imieniu klienta dzięki pozwoleniu na składanie zabezpieczenia generalnego.


Zarówno Unia Europejska jak i Wielka Brytania są członkami WTO. Jeśli dojdzie do „twardego” Brexitu, handel pomiędzy tymi dwoma obszarami odbywał się będzie na mocy zasad WTO. Nie będzie już swobodnego przepływu towarów, jak to ma miejsce obecnie w ramach wspólnego rynku europejskiego między UE a Wielką Brytanią.

Zasady WTO są podstawowym standardem wymiany handlowej pomiędzy 164 krajami WTO. Głównym celem WTO jest usunięcie wszelkich przeszkód w handlu światowym. Dotyczy to zarówno przeszkód taryfowych (w szczególności ceł), jak i ograniczeń pozataryfowych (np. norm i przepisów technicznych lub czasochłonnych przeszkód biurokratycznych).

Poniżej przedstawiono niektóre z podstawowych zasad WTO:

 • Zasada największego uprzywilejowania: Zgodnie z zasadą kraju najbardziej uprzywilejowanego, członkowie WTO są zobowiązani do przyznania korzyści, które przyznają jednemu partnerowi handlowemu również każdemu innemu członkowi WTO. 
 • Zasada wzajemności: Zasada wzajemności ma zastosowanie w szczególności do negocjacji w sprawie zniesienia ceł: Jeżeli kraj A przyznaje korzyści krajowi B, powinny one być wzajemne. Kraj B ma wówczas przyznać takie same korzyści krajowi A.

Przykład: Ma miejsce twardy Brexit i przedsiębiorstwo z UE chce dostarczać samochody do Wielkiej Brytanii w 2022 r., stawka celna WTO wynosi 10 procent (od października 2018 r.). Wielka Brytania nie może stosować stawki celnej w wysokości 15 procent do towarów z UE, ponieważ nie odpowiadałoby to zasadzie największego uprzywilejowania. Umowa o wolnym handlu pozwoliłaby na obniżenie stawek celnych do 0 %.

Dostawy bezcłowe będą zazwyczaj możliwe jedynie w ramach umowy o wolnym handlu lub unii celnej w przyszłości. Oczywiście istnieją również produkty, dla których zasady WTO przewidują stawkę celną w wysokości 0 %.

Do tej pory tymczasowe dostawy towarów (np. wyposażenia na targi lub sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu) do Wielkiej Brytanii nie stanowiły problemu. Po Brexicie możliwe są dwie opcje: 

Procedura specjalna odprawy czasowej lub karnet ATA. Karnet A.T.A. jest międzynarodowym dokumentem gwarancyjnym, który ułatwia czasowy eksport wyżej wymienionych towarów. Warunkiem jest, aby towary zostały zwrócone do UE w niezmienionej postaci po wywozie czasowym. Karnet A.T.A. służy jako dokument celny zarówno dla lokalnych (krajowych) służb celnych, jak i służb celnych w kraju przeznaczenia, co pozwala na przyspieszenie procedur wywozu. Dalsze formalności celne nie są wymagane. Zapłata należności celnych lub złożenie zabezpieczenia w krajach importu nie będą konieczne. Urzędami wydającymi są odpowiednie lokalne izby przemysłowo-handlowe.

Warunkiem jest, aby Wielka Brytania nadal uczestniczyła w procedurze Karnet A.T.A. po Brexicie.

Tak. Gdy Wielka Brytania przestanie być już częścią UE, zakres przepisów, które mają być poddane przeglądowi przez przedsiębiorstwa z pozostałych państw członkowskich wzrośnie. Dotyczy to w szczególności kontroli eksportu, która podlega kompleksowym europejskim przepisom dotyczącym eksportu do krajów trzecich. Zamiast stosunkowo rzadkich zezwoleń na transfer, zezwolenia na wywóz będą wymagane znacznie częściej.

Jest prawdopodobne, że Wielka Brytania będzie częścią uprzywilejowanej grupy państw w zakresie kontroli eksportu, tak że prawdopodobnie w wielu przypadkach możliwe będzie stosowanie zezwoleń ogólnych.

Tak. Podobnie jak w przypadku eksportu, oprócz przepisów krajowych, których należy przestrzegać, przedsiębiorstwa będą musiały przestrzegać europejskich przepisów dotyczących importu. Niektóre produkty będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów i traktatów międzynarodowych, jak również z przepisów UE.

Przedstawione informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią opinii prawnej.