Skip to content
Logo DB SCHENKER


social_pl_stage

Chcemy być najlepszym pracodawcą i preferowanym sąsiadem

Dbamy o rozwój i satysfakcję naszych pracowników, o bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Inwestujemy w działania na uczelniach, wspierając rozwój kompetencji studentów. Chcemy być dobrym sąsiadem dla społeczności lokalnych wokół naszych terminali i magazynów. Budujemy partnerskie relacje z mieszkańcami poprzez dialog i wspólne projekty. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspierając logistycznie duże ogólnopolskie akcje społeczne.


Minimalne standardy społeczne

Minimalne Standardy Społeczne DB Schenker wynikają z naszego celu: "Rozwijamy biznes i życie, kształtując sposób, w jaki świat się łączy". Określają one i realizują ogólne deklaracje społeczne zgodnie z Kodeksem Postępowania Deutsche Bahn AG oraz wizją i wartościami DB Schenker.

Są one zgodne z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO: International Labour Organization), inicjatywą ONZ Global Compact i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.


Dbamy o bezpiecznie i przyjazne warunki pracy, zarówno w naszych terminalach, magazynach i biurach. Otwartość, partnerstwo, uczciwość i etyka definiują zasady naszej organizacji. Prowadzimy regularne badania satysfakcji pracowników. Wprowadzamy działania doskonalące.

Nasza firma to „ocean możliwości rozwojowych”. Ważnym aspektem jest podważanie status quo, myślenie procesowe, wychodzenie poza granice zespołów, tworzenie grup projektowych angażujących pracowników różnych szczebli i pionów. Przyjazny klimat  oraz ciągłe doskonalenie to stałe elementy stylu naszej pracy.


Istotą zrównoważonego rozwoju jest dialog z interesariuszami. Globalna firma logistyczna, z natury rzeczy ma duży wpływ na otoczenie. Codziennie z naszych terminali na drogi wyjeżdża ponad 3 000 samochodów, aby dostarczyć przesyłki na sklepowe półki i linie produkcyjne. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji z naszymi sąsiadami, na wspólnym bezpieczeństwie i wspieraniu lokalnych społeczności. Wspólnie realizujemy wiele projektów ekologicznych i charytatywnych w ramach naszego programu wolontariackiego Czas Pomagania.  

Od 2008 roku wolontariat pracowniczy w DB Schenker promowany jest na zasadzie konkursu pod nazwą "Czas Pomagania." Zespoły pracowników mogą przygotować i realizować własne pomysły na projekty adresowane do lokalnych społeczności.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę „Dobroczyńca Roku” w kategorii wolontariat pracowniczy. Konkurs organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, firmy oceniane są przez niezależną kapitułę.


Wykorzystujemy swoje doświadczenie i globalne know-how, zapewniając obsługę logistyczną dużych wydarzeń.

W ramach strategii odpowiedzialności społecznej priorytety naszej działalności filantropijnej powiązane są ściśle z logistyką. Z założenia nie udzielamy bezpośredniej pomocy finansowej organizacjom społecznym czy osobom prywatnym.

Regularnie co roku wspieramy Sprzątanie Świata (Fundacja Nasza Ziemia) oraz Olsztyński Bank Żywności.