Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


Zgłoszenie reklamacyjne

Podstawą rozpoczęcia procesu reklamacji jest oficjalne pismo reklamacyjne skierowane do Schenker Sp. z o.o. Przykładowy formularz zgłoszenia reklamacji został zamieszczony poniżej.
Szczegółowy opis procesu reklamacji, zakres odpowiedzialności Schenker Sp. z o.o. oraz zasady rozpatrywania reklamacji zostały opisane w Warunkach Świadczenia Usług.
Reklamacje powinno składać się w możliwie najkrótszym czasie, mając na uwadze ustawowe terminy przedawnienia roszczeń.


Reklamacje o odszkodowanie może złożyć:
-  osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką, tj. zleceniodawca, jeśli nie nastąpił jeszcze odbiór przesyłki przez odbiorcę
- odbiorca, jeśli przesyłka została odebrana.
Jeżeli z reklamacją występuje osoba nieuprawniona do rozporządzania przesyłką, prosimy o dołączenie dokumentu przeniesienia praw (cesji) uprawniającego do złożenia reklamacji.
Reklamacje w formie pisma reklamacyjnego wraz z załączonymi dokumentami, wymienionymi poniżej należy przekazać na piśmie, lub mailowo:


1. Reklamacje krajowe:
- do Działu Obsługi Klienta, w którym zostało przyjęte zlecenie do realizacji
- użytkownicy systemu e-connect mogą skorzystać z formularza aplikacji
e-Reklamacje
- mailowo na jeden z poniższych adresów:


•    reklamacje.katowice@dbschenker.com (dla oddziałów nadania: Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Zielona Góra, Koszalin, Łódź)
•   reklamacje.poznan@dbschenker.com (dla oddziałów nadania: Bydgoszcz, Gdynia, Konin, Poznań, Wrocław, Szczecin, Warszawa, Olsztyn, Białystok)


2.  Reklamacje międzynarodowe:
- do Działu Obsługi Klienta, w którym zostało przyjęte zlecenie do realizacji
- do Centrum Obsługi Klienta DB SCHENKERinfo na adres mailowy: cok.int@dbschenker.com


Sprawdź, jakie dokumenty powinny być dołączone do zgłoszenia reklamacyjnego:
a.  oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, bądź jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
b.  protokół szkodowy, jeśli został sporządzony;
c.  oryginał faktury handlowej lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub inny dokument wykazujący wartość przesyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
d.  specyfikacja do faktury (packing list) stanowiąca załącznik do faktury handlowej, określający rodzaj towaru, ilość, wagę opakowań;
e.  dodatkowo w przypadku uszkodzenia przesyłki dokumenty wykazujące rozmiar i rodzaj szkody oraz możliwość jej minimalizacji;
f.  dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca zakres szkody z datą i godziną ich wykonania; g.  cesja praw w sytuacji, gdy podmiot składający reklamację nie jest jedynym uprawnionym do dochodzenia roszczeń.
 

Zgłoszenie reklamacyjne

Formularz zgłoszenia reklamacji
XLS (49 KB)