Obsługa celna

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi celne.

Obsługiwane procedury:

 • dopuszczenie do obrotu
 • wywóz
 • tranzyt
 • odprawa czasowa (w tym otwieranie i zamykanie karnetów ATA)
 • wypisywanie karnetów TIR i listów przewozowych
 • uszlachetnienie czynne
 • uszlachetnienie bierne
 • skład celny

Dokumenty upoważniające do podejmowania przez Schenker Sp. z o.o. czynności w imieniu klienta przed urzędem celnym:

 • Upoważnienie AC Schenker Sp. z o.o. ostemplowane i podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • KRS  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

DB Schenker ma status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, co potwierdza bezpieczeństwo i efektywność łańcucha dostaw.

Korzyści dla naszych klientów

 • Skrócenie czasu obsługi celnej.
 • Obniżenie kosztów dzięki sprawniejszej kontroli w wybranym miejscu.
 • Precyzyjne planowanie dzięki dokładnej informacji.
 • Priorytetowa obsługa przesyłek nadawców lub odbiorców bez statusu AEO.
 • Szersze wykorzystanie przywilejów celnych dzięki partnerowi z certyfikatem AEO.

 

Nasza usługa kompleksowej obsługi zgłoszeń statystycznych INTRASTAT to m.in.:

 • Przyjęcie i kontrola merytoryczna dokumentacji wymaganej do prawidłowego dokonania zgłoszenia statystycznego INTRASTAT
 • Taryfikacja i przygotowanie zgłoszenia
 • Wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej do właściwego urzędu celnego
 • Przekazanie klientowi raportu wykonania usługi

Korzyści dla klientów

 • Współpraca z doświadczonymi agentami celnymi
 • Wykorzystanie wypracowanych kanałów informacyjnych i kontaktowych z urzędem celnym
 • Przeniesienie odpowiedzialności za terminowość i merytoryczną prawidłowość danych na DB Schenker
 • Bezpieczeństwo danych
 • Pełna kontrola nad realizacją usługi i pewność wykonanej usługi poprzez otrzymywanie miesięcznych raportów
 • Możliwość raportowania dla potrzeb VAT dokonywanych obrotów towarowych w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Większy wpływ na kształtowanie cen oraz jednolity cennik na świadczone usługi

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić upoważnieni przesłać je do właściwego oddziału DB Schenker

DB Schenker jako operator logistyczny działa w ramach Wspólnotowej Procedury Tranzytowej za pośrednictwem elektronicznego systemu kontroli operacji tranzytowych NCTS.

Stanowi on elektroniczne odzwierciedlenie operacji tranzytowej, realizowanej zgodnie z przepisami tranzytu wspólnotowego. Umożliwia wymianę informacji o operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym, za pomocą elektronicznych komunikatów, eliminując tym samym dotychczasowy sposób przekazywania danych w formie dokumentów papierowych. Informacje o wprowadzonych do NCTS danych można uzyskać poprzez wyświetlenie zgłoszenia po wprowadzeniu numeru ewidencyjnego operacji tranzytowej, czyli numeru MRN (ang. Movement Reference Number).

Zalety NCTS:

 • system stanowi narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom stosowanie procedury wspólnego i wspólnotowego tranzytu w obrocie towarowym,
 • daje oszczędność czasu, zmniejsza koszty operacji oraz umożliwia sprawne zarządzanie posiadanym przez firmę zabezpieczeniem,

 • z punktu widzenia administracji celnej system umożliwia ściślejszy nadzór nad przebiegiem operacji tranzytowej oraz wykrywanie nieprawidłowości.

System łączy sieć placówek celnych na obszarze całego kraju. Korzystają z niego funkcjonariusze celni podczas przetwarzania zgłoszenia celnego i monitorowania operacji tranzytowej oraz firmy na etapie składania zgłoszenia celnego, unieważnienia, składania zabezpieczenia (saldowanie gwarancji), zwalniania towarów do tranzytu, zakończenia operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia oraz zamykania operacji w urzędzie wyjścia.

System posiada architekturę klient/serwer składającą się z centralnego, zlokalizowanego w Łodzi węzła do zarządzania i administrowania systemem na obszarze całego kraju oraz sieci użytkowników – funkcjonariuszy celnych. Interfejs użytkownika instalowan jest tylko na komputerach w placówkach celnych, zaś firmy pragnące komunikować się z NCTS korzystają z oprogramowania komercyjnego, budowanego na podstawie udostępnionych przez administrację celną specyfikacji XML. Komunikację polskiego odcinka systemu z systemami innych krajów oraz centrum w Brukseli umożliwia zainstalowany w Warszawie  gateway (eurobramka), a komunikaty przeznaczone dla zagranicznych urzędów celnych przekazywane są przez paneuropejską Wspólną Sieć Komunikacyjną (sieć CCN/CSI).

Produkty specjalne