Mitä etsit?

 • Valitse sijainti ja kieli

  Tullaus

  Tavaran kuljettamisessa eri maiden välillä noudatetaan useita sääntöjä ja rajoituksia, joista tullaukseen liittyvät ovat keskeisimpiä. DB Schenker on apunasi myös tullaukseen liittyvissä asioissa. Tutustu aluksi tarkemmin näihin ohjeisiin.

  Tutustu tarkemmin

  • Asiakkaana voit tehdä tuonnin ja viennin tulliselvityksen itse tai käyttää siinä valtuuttamaasi edustajaa. Suomen Tulli edellyttää tarvittaessa valtuutuksen esittämistä. Voit valtuuttaa DB Schenkerin edustajaksesi toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu valtakirja osoitteeseen poaforwarding.fi@dbschenker.com. Näin voimme tuottaa kuljetuspalveluihin mahdollisesti tarvittavia tulliselvityksiä ilman turhia viiveitä.

   Tulliselvitysvaltakirja-POA_FI-EN.pdf

   Asiakkaanamme saat ITU-arkistoniput huolitsijalta yhdessä sovitulla tavalla. Lisäksi voimme lähettää päätökset automaattisesti sähköpostiisi saatuamme ne Tullista. Tähän tarvittavan sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa lähettäessäsi tulliselvityksen valtakirjan. Sähköposti-ilmoittaminen sisältyy tuonnin tulliselvittämisen hintaan.


  • Tullietuuden saaminen määrämaassa edellyttää alkuperäselvityksen antamista kauppalaskulla tai EUR.1 –todistuksella. Tavaran viejän vastuulla on selvittää, voiko tavaralle antaa alkuperätodistusta eli onko tuote ”riittävästi valmistettu” EU-alueella. Jos myyjä ei ole itse valmistanut tavaraa, on edelliseltä myyjältä vaadittava ns. tavarantoimittajan todistus (aiemmin ”hankkijan ilmoitus”) tavaran alkuperästä ennen alkuperätodistuksen laatimista. Alkuperätodistus annetaan EUR.1 -todistuksella tai määrämuotoisella kauppalaskuilmoituksella.

   • Alle 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena kelpaa kauppalaskulle tehty määrämuotoinen lauseke. Kauppalaskuilmoitus kelpaa vain alkuperäisellä allekirjoituksella varustettuna, ei siis skannattuna värikopiona. Kauppa-laskuilmoituksen tekstimalli (lähde Euroopan unionin virallinen lehti nro. L 54 / 26.2.2013):  The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ................... preferential origin.
   • Yli 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena käytetään erillistä EUR.1 -todistusta, jonka viejä täyttää. Maksullisia EUR.1 -todistuksia myy Tullin lomakeverkkokauppa Kopistore (www.kopistore.fi). DB Schenker tarjoaa lisäpalveluna EUR.1 -todistuksen leimauspalvelua Tullissa ja toimitusta määrämaahan. Mikäli EUR.1 leimataan viennin jälkeen, on lomakkeen kohtaan 7 lisättävä ”Issued Retrospectively”. 
     
    • Viejän on valittava jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     1. Asiakas huolehtii itse EUR.1- tai A.TR-asiakirjan leimauttamisesta Tullissa ja sen toimittamisesta kauppakumppanilleen. Tieto tästä on välitettävä DB Schenkerin huolintaan.
     2. Asiakas valitsee Schenker Oy:n leimauspalvelun EUR.1:n tai A.TR:n vahvistamiseen Tullissa. Alkuperäinen leimattu lomake palautetaan postitse – kustannus 95,00 €.
     3. Asiakas valitsee Schenker Oy:n EUR.1:n tai A.TR:n täyttöpalvelun sisältäen Tullin vahvistaman lomakkeen toimituskulut. Edellytyksenä EUR.1:n tai A.TR:n laatimiselle on tulliselvityksen valtakirja. Lisäksi tavaran etuusalkuperään oikeuttavat tiedot ja alkuperät on oltava todistettavissa asiakirjoilla. Palvelun kustannus on 195,00 € toimitusehdosta riippumatta.
    • Leimaus- tai laadintapalvelun tilausohje (EUR.1 & A.TR) 
     1. Kerro, kumpaa palvelua olet tilaamassa:
      1. valmiin lomakkeen leimausta Tullissa vai
      2. koko lomakkeen täyttö- ja leimauspalvelua Schenker Oy:n toimesta
     2. Varmista, että leimauspalveluun toimitettavan EUR.1- tai A.TR-lomakkeen kaikki kohdat ovat oikein täytetyt. Huolehdi, että tiedot täsmäävät vientitoimeksiantoon, mukana seuraa lähetyksen lasku ja lomakkeen kaikki vaadittavat kohdat on allekirjoitettu.
     3. Lähetä leimautusta varten tarkoitetut asiakirjat postitse osoitteeseen:
      Schenker Oy / Huolintapalvelut
      Tikkurilantie 147, 01530 Vantaa
     4. Lähetä kaikki lomakkeen täyttö- ja laadintapalvelua (EUR.1 / A.TR) varten tarvittavat asiakirjat sähköpostilla osoitteeseen vientiselvitys@dbschenker.com. Otsikoi viesti ”EUR.1 / A.TR asiakirjan laadintapyyntö + viejän nimi”
     5. Mikäli Tullissa leimattava EUR.1- tai A.TR-lomake halutaan lähettää suoraan vastaanottajalle Schenker Oy:n toimesta, kuriiri- ja käsittelykuluina veloitetaan leimauspalvelun toimeksiantajalta 100,00 € lähetyksen toimitusehdosta riippumatta

   Vinkki: Edellä mainituilta 6000 euron rajoilta välttyy, jos hakeutuu valtuutetuksi viejäksi, koska valtuutetun viejän (Tullin lupa) kauppa-laskuilmoitus kelpaa ilman allekirjoitusta ja lasku kelpaa myös kopiona. Lue lisää luvan hakemisesta Tullin nettisivulta www.tulli.fi/Yritysasiakkaat hakusanoilla ”alkuperätodistus valtuutettu viejä".


  • Vienti

   EU:n ulkopuolelle menevistä vientilähetyksistä pitää Suomessa antaa Tullille sähköinen tulli-ilmoitus ennen tavaran lähtöä. Lähetyksen nopea ja häiriötön toimitus edellyttää vientihuolintaa varten laskun tai proformalaskun tai mahdollisesti itse laaditun viennin saateasiakirjan (EAD).

   Laskut/proformalaskut, tullausohje, oma vientiselvitys ja muut asiakirjat voi toimittaa joko kuljetustilauksen liitteenä, eSchenkerissä tai lähettämällä ne sähköpostitse. Jos tullausasiakirjat lähetetään eri aikaan kuin kuljetustilauksen yhteydessä, niiden on oltava huolitsijalla viimeistään tavaran noutopäivän aamuna kello 10:00, jotta lähetys ehditään tullata.

   Tulli edellyttää, että lakisääteisen tulliselvityksen ja viranomaisen mahdollisesti edellyttämän tavaran tarkastuksen järjestämiseen varataan aikaa ennen lastausta. Myöhässä toimitetut asiakirjat viivästyttävät tavaran lastaamista ja altistavat lähetyksen viivästykselle.

   Huolinnan sähköpostiosoitteet

   Tuonti

   Tuonnissa käytetään lähtömaan lähetyksen mukana toimitettuja laskuja tai proformalaskuja. Jos niissä on puutteita, huolitsija on yhteydessä tavaran vastaanottajaan ja lähettäjään.


  • Suoran edustuksen (ml. takaajan vastuulla) tullaustilanteissa tavaranhaltija ja viejä vastaavat itse tullausasiakirjojen ja niiden liitteiden arkistoinnista. Muutos perustuu Suomen kansalliseen tullilakiin (304/2016) 52§, jota on muutettu EU:n uuden tullikoodeksin mukaiseksi. Schenker Oy soveltaa vain tätä suoraa edustusta.

   Tullausasiakirjojen arkistoinnissa on noudatettava kirjanpitosäännöksiä. Arkistointiaika on kuusi täyttä kalenterivuotta. Tarvittaessa asiakirjojen on oltava helposti luovutettavissa tullin nähtäväksi.

   Huomaathan, että eräät alkuperäisesti allekirjoitetut tai viranomaisten vahvistamat asiakirjat on arkistoitava alkuperäisinä paperidokumentteina. Näitä ovat mm. EUR.1- ja A.TR-1- sekä Form A -alkuperätodistukset sekä muut vastaavat alkuperäisiä allekirjoituksia tai leimoja sisältävät kauppalaskuilmoitukset.


  • Tutustu oheisiin tietopaketteihimme sen mukaan, oletko viemässä tavaraa Suomesta tai
   muualta Euroopasta Isoon-Britanniaan vai oletko tuomassa tavaraa Isosta-Britanniasta
   Suomeen.

   Lataa: Ison-Britannian kuljetusten Checklist


  • Vakioidun tietojenvaihdon INF-ilmoitukset ovat sähköisiä 1.10.2020 alkaen.

   Tämä on iso muutos niille suomalaisille viejille, joiden tavarat on viety EU:n ulkopuolelle korjattaviksi (maksuton takuukorjaus tai maksullinen korjaus). Suomen kansallisella päätöksellä näihin ei ole tarvittu paperisia INF-lomakkeita.

   Sähköinen INF-ilmoittaminen alkoi Euroopassa jo kesällä, Suomessa 1.10. alkaen. Ilman sähköisen INF-ilmoituksen tunnistetta korjaukseen menossa olevaa tavaralähetystä ei saa vientiselvitettyä. Tavaran viejä, joka toimittaa tavaran korjattavaksi eli Tullin termein ”ulkoiseen jalostukseen”, laatii Suomi.fi-tunnuksillaan sähköisen INF-lomakkeen ja ilmoittaa sen tunnisteen huolitsijalle.

   INF-ilmoituksen teettäminen huolitsijan avulla on uusien Suomi.fi-valtuutusten takia entiseen verrattuna haastavampaa. Viejän tulee ensin sopia huolitsijan kanssa, että tämä valtuutetaan viejän puolesta laatimaan INF-lomake. Tämän lisäksi viejän Suomi.fi -valtuutuksen pääkäyttäjä valtuuttaa huolintaliikkeen nimetyn henkilön niin sanotulla asiamiehen valtuutuksella ”Tullitoiminnan lupien hakemiseen”. Jokaisen viejäyrityksen pitää omista lähtökohdistaan päättää, hoitavatko he itse sähköisten INF-ilmoitusten laatimisen vai valtuuttavatko he huolintaliikkeen erikseen laatimaan sähköisen ilmoituksen.

   Lue Tullin tiedote 10.9.2020


  • Puolan SENT-järjestelmä edellyttää SENT-tunnistenumeroa kaikkiin Puolaan suuntautuviin tai Puolan kautta muualle Eurooppaan meneviin SENT-seurannan piiriin kuuluviin lähetyksiin. SENT-järjestelmään on ilmoitettava ennakkotiedot tietyt raja-arvot ylittävistä tuonneista ja tietyistä tuoteryhmistä kuten polttonesteistä, alkoholista, tupakasta, lääketeollisuuden tuotteista, jätteistä ja öljytuotteista. Ilmoittamisesta vastaa tavaran ostaja tai myyjä taikka Puolan kautta kulkevissa transitolähetyksissä kuljetusliike lähettäjän edustajana. Ilmoittamisesta syntyvä kertakäyttöinen tunnistenumero liitetään lähetyksen asiapapereihin ja sen on oltava kuljetuksessa mukana lähetyksen saapuessa Puolaan. Tunnistenumeron puuttumisesta voi seurata rangaistusmaksu.

   Unkarin EKAER-järjestelmässä rekisteröintivelvoite on unkarilaisella alv-velvollisella, jolta suomalainen asiakas saa lähetykselle EKAER-numeron. Kuljetustilaukseen on liitettävä EKAER-tunnistenumero tai maininta siitä, että tunnistetta ei tarvita. Tunnistenumero on 15 merkkiä pitkä. Sen ensimmäinen kirjain on iso E ja vuosilukua kuvaavat 2 merkkiä eli esimerkiksi ”E15012345678910”. Ilman tunnistenumeroa olevat lähetykset pysähtyvät Unkarissa terminaaliin ja niille syntyy lisäkustannuksia. Lisäksi toimitus asiakkaalle viivästyy.

   Romanian eTransport-järjestelmä vaatii rekisteröinnin korkean veroriskin tuotteiden (GHFR = Goods with High Fiscal Risk) kuljetuksille. Kuljetuksen tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa kuljetustilaukselle eTransport-järjestelmästä saatava UIT-numero, mikäli lähetettävä tavara on määritelty korkean veroriskin tuotteeksi. Lisäksi kuljetuksen tilaajan tulee luovuttaa UIT-numeron sisältävä kuljetusasiakirja GHFR-tavaran kuljettajalle. GHFR-tavaraksi luokiteltavia tuotteita ovat vihannekset ja kasvit, juurekset, syötävät hedelmät, alkoholipitoiset nesteet, suola, rikki, maa- ja kiviaines, kipsi, kalkki, sementti, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, jalkineet, valurauta, rauta ja teräs. Rekisteröintiä ei vaadita, mikäli GHFR-lähetyksen bruttopaino on alle 500 kg tai sen arvo on alle 10 000 RON (noin 2 000 euroa) vastaanottajaa kohti tai kyseessä on alle 3,5 tonnin kuljetuskalusto. UIT-numeron puuttumisesta voi seurata rangaistusmaksu.


  Lisätietoja

  Schenker Oy
  Ville Raevuori
  Manager, Customs Finland
  ville.raevuori@dbschenker.com
  puh. 010 520 2541

  Salli evästeiden käyttö ja tietojen kerääminen

  Käytämme evästeitä, jotta voimme optimoida verkkosivustoamme ja parantaa sitä jatkuvasti. Tätä varten käytämme muun muassa Adobe Analyticsia. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Saat lisätietoja evästeistä ja siitä, miten voit päättää tietosuojakäytännöstäsi.

 • Cookies and tracking scripts

  Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden päättää itse sellaisten evästeiden käytöstä, jotka eivät ole pakollisia verkkosivuston teknisen toimivuuden kannalta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joihin voidaan tallentaa henkilötietoja. 

  Tietosuojakäytännöllä pyritään varmistamaan, että olet täysin tietoinen tietojen keräämisestä ja käsittelystä myös sivuston evästeiden avulla ja että voit tehdä asianmukaisesti ilmoitetun päätöksen. Voit kuitenkin muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa.

  Lisätietoja löydät tietosuojakäytännöstämme.