Kysymyksiä ja vastauksia

Brexitiin liittyvät tärkeimmät kysymykset ja vastaukset. Päivitämme näitä jatkuvasti.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä oli yksi erosopimuksen keskeisiä teemoja. Tavarat liikkuvat vapaasti EU:n ja Britannian välillä nykyisen siirtymäajan loppuun asti eli 31.12.2020. Vuoden lopussa vapaa liikkuminen edellyttää, että tavara on saapunut Britanniaan tai EU-alueelle viimeistään 31.12.2020.

Siirtymävaiheessa Yhdistynyt kuningaskunta on osa Euroopan yhtenäismarkkinoita.

Tullikäsittelyjen käyttöönottoon ja tavaran alkuperän määrittämiseen liittyvien ongelmien (Brexit) lisäksi on muun muassa seuraavia seurauksia:

  • Enää ei varmisteta yhteisten normien ja standardien hyväksymistä samaan tapaan kuin EU:ssa.
  • Tullimuodollisuudet ja rajavalvonta voivat pidentää toimitusaikoja EU:n ja Britannian välisessä kaupassa.
  • Aiemmat alv-säännökset muuttuvat, koska Britanniasta tulee niin sanottu kolmas maa.

Vapaakauppasopimus helpottaa EU:n ja Ison-Britannian välistä kauppaa. Kyse ei ole pelkästään tulleista ja byrokratiasta, vaan muun muassa markkinoiden avaamisesta yrityksille ja tuotantostandardien avaamisesta kuluttajille sekä ympäristöstä ja työntekijöistä.

EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet ilmoittivat 23. maaliskuuta 2018 tukevansa vapaakauppasopimusta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tällainen sopimus voitaisiin hyväksyä suunnitellun siirtymävaiheen päättyessä. Tällä hetkellä on epäselvää, saadaanko vapaakauppasopimus neuvotelluksi vuoden 2020 aikana. Britannia on päättänyt olla pyytämättä lisäaikaa vapaakauppaneuvotteluille. Käytännössä tämä voi tarkoittaa, että vapaakauppasopimusta ei alkuun ole käytössä vaan sovelletaan maailman tullijärjestön yleisiä tulleja tavarakauppaan.


EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen vapaakauppasopimus merkitsisi sitä, että brittiläistä tai EU-alkuperää oleviin tavaroihin ei sovelleta tullivelvoitteita tai, neuvottelujen tuloksesta riippuen, että niitä ainakin vähennettäisiin WTO:n tullimaksuihin verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä.

Tullivapaus EU:n ja Britannian välillä olisi kuitenkin mahdollista ainoastaan sellaisten tavaroiden osalta, joille on olemassa EU:n tai Britannian etuuskohtelua osoittavat asiakirjat. Näiden alkuperätodistusten hankkiminen tai kokoaminen voi viedä aikaa. Siksi olisi tarkasteltava kriittisesti, tulisiko tullietuuskohteluilla tosiasiallisesti etua. Jos tuotteellesi veloitettava tulli on alhainen, etuoikeuslaskenta ja todisteiden esittäminen voivat tulla sitä kalliimmaksi.

Kyllä on. Tilanne on vastaava kuin esimerkiksi Turkin kanssa. Jos Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat aikaiseksi vapaakauppasopimuksen, jommankumman alueen alkuperätuotteiden tulleja ei odoteta sovellettavan, mutta tavaroiden tuonnin ja viennin muodollisuuksia on edelleen noudatettava. Tulli joutuu siis tarkastelemaan, vapautetaanko tavarat tullista. Tullista vapautettaisiin ainoastaan EU:ssa tai Britanniassa tuotetut tai pääasiassa jalostetut tavarat, joilla on vastaavat alkuperäselvitykset. Säännöllisiä ulkoisia tariffeja sovellettaisiin tavaroihin, jotka eivät ole peräisin EU:sta.

Tulliselvitykset on tehtävä 1.1.2021 alkaen Britanniaan tai EU-alueelle saapuvista tavaroista. Siirtymäajan sisällä (kts. edellä) tavara liikkuu ilman erillisiä selvityksiä, tullauksia tai muodollisuuksia.

Sovellettavissa olevat yksinkertaistukset riippuvat mahdollisesta sopimuksesta. Britannian puolella on valmisteltu paikallisille yrityksille erilaisia helpotuksia, mutta EU-alueella toimivia koskevat EU:n säädökset. Mitään erityisiä yksinkertaistettuja Brexit-tullimenettelyjä ei ole luotu.

EU-alueella toimiville yrityksille on tarjolla useita, yleensä tulliluvan edellyttämiä yksinkertaistuksia. Näitä ovat mm. valtuutettu lähettäjä, valtuutettu viejä tai valtuutettu taloudellinen toimija (AEO).

Huomaa kuitenkin, että yksinkertaistaminen edellyttää yleensä tulliselvitystä.

Valtuutettuna lähettäjänä voit hoitaa kuljetusprosesseja passitusmenettelyssä ilman, että sinun on esitettävä tavarat lähtöpaikassa tai toimitettava vastaava passitusilmoitus.

Valtuutettu viejä puolestaan voi vahvistaa etuusalkuperän kauppalaskulleen ns. valtuutetun viejän lausekkeella. Tullietuuden saamiseksi ei tarvitse hankkia erillisiä EUR.1 -todistuksia eikä niitä tarvitse käydä Tullissa leimaamassa. Valtuutetun viejän luvalla alkuperän voi vahvistaa moniin maihin, mm. Sveitsiin, Etelä-Koreaan ja Norjaan. EU:n uudemmat vapaakauppasopimukset edellyttävät toisen valtuutetun viejän eli ns. REX-valtuutetun viejän luvan hakemista. Suomalaisen tavaroiden viejän kannattaakin hakea kerralla molemmat etuusalkuperän vahvistamiseen tarkoitetut luvat ”valtuutettu viejä” ja ”REX-valtuutettu viejä”.

AEO-asemalla on suurempia etuja, kuten raportointi siitä, tarkastetaanko lähetys jo yleisilmoituksen jälkeen ja se, että vientirekisteröinnissä ei tarvita turvallisuuteen liittyviä tietoja sekä ensisijainen käsittely, jos tarkastuksia tehdään.

Britannia ja EU ovat molemmat WTO:n jäseniä. Jos siirtymäajan sisällä ennen 31.12.2020 ei päästä sopimukseen vapaakaupan ehdoista, Britannian ja EU:n välisestä kaupasta tulee WTO:n sääntöjen mukaista. Suomen/EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei enää ole tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Britannian vientejä ja tuonteja kohdellaan samoilla säännöillä kuin esimerkiksi Venäjän tuonteja ja vientejä.

WTO:n säännöt ovat perusstandardi 164 WTO-maan välillä. Maailman kauppajärjestön ensisijainen tavoite on poistaa kaikki maailmanlaajuisen kaupan esteet. Tähän sisältyvät myös tariffiin liittyvät kaupan esteet (erityisesti tullit) ja muut kuin tariffeihin liittyvät (esimerkiksi tekniset standardit ja säännökset tai aikaa vievät byrokraattiset esteet).

Seuraavassa on joitakin WTO:n perusperiaatteita:

  • Suosituimmuuskohtelun periaate: WTO:n jäsenet ovat velvollisia myöntämään yhdelle kauppakumppanilleen myöntämät edut kaikille muillekin WTO:n jäsenille.
  • Vastavuoroisuuden periaate: Vastavuoroisuusperiaate koskee erityisesti tariffien purkamista koskevia neuvotteluja: Jos maa A myöntää etuja maalle B, näiden etujen olisi oltava vastavuoroisia. Maa B myöntää siten samat edut maalle A.

Esimerkki: EU-maan yritys haluaa toimittaa autoja Britanniaan vuonna 2022. WTO:n tulli on 10 prosenttia (lokakuusta 2018 alkaen). Britannia ei voi soveltaa 15 prosentin yleistä tullia EU:sta peräisin oleviin tavaroihin, koska tämä ei vastaisi suosituimmuuskohtelun periaatetta..

Tullittomat toimitukset ovat yleensä mahdollisia vain vapaakauppasopimuksen tai tulliliiton puitteissa tulevaisuudessa. On myös eräitä tuotteita, joille WTO:n säännöissä määrätään ns. nollatulli (0 %).

  1. Tavaroista pitää tehdä EU-alueelta väliaikainen vienti Britanniaan. Siitä millaisia tullimenettelyjä Britannia vaatii yrityksiltään tiedetään vain yleisiä linjauksia. Britannian ALV-rekisteröidyt yritykset saavat hyödykseen ns. lykätyn ALV-menettelyn, jolloin ne eivät joudu maksamaan arvonlisäveroa tullauksen yhteydessä. Tullimaksu pitää todennäköisesti varata tullivakuudesta Britanniassa annettujen aikarajojen puitteissa.
  2. Myös ATA-Carnet’ta voidaan käyttää, jos tavarat ovat sen ehtojen mukaisia (kts. aiemmin) ja Britannia jatkaa ATA-sopimusmaana Brexitin jälkeen.
  3. Jos tavarat viedään väliaikaisesti Britanniaan jalostusta varten, on EU-viejällä oltava tähän erillinen lupa. Britannian puolella tavaroista annetaan paikallisen tullin ohjeiden mukainen väliaikainen tuonti-ilmoitus määräaikojen puitteissa tai tavarat voidaan vaihtoehtoisesti tullata myös lopullisina Britanniaan. Tässä valinnan tekee brittituoja sen mukaan, kumpi on edullisempaa tai helpompaa.
  4. Tavarat tulliselvitetään väliaikaisesti maahan tai tullataan lopullisesti. Valinnan tekee brittituoja sen mukaan, kumpi on helpompaa tai edullisempaa.

Kyllä vaikuttaa, mutta vasta 1.1.2021 siirtymäajan päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen  suomalaisissakin yrityksissä tarkistettavien säännösten laajuus kasvaa. Tämä koskee erityisesti vientivalvontaa, johon sovelletaan kattavia eurooppalaisia säännöksiä, joissa määrätään viennistä kolmansiin maihin. Suhteellisen harvinaisten siirtolupien sijaan vientitodistuksia tarvitaan paljon useammin.

On mahdollista  että Britannia tulee olemaan osa vientivalvonnan etuoikeutettua maaryhmää, joten on todennäköistä, että yleisiä lupia voidaan käyttää monissa tapauksissa.

Kyllä on. Samoin kuin viennin yhteydessä yritysten on noudatettava tuontia koskevia eurooppalaisia säännöksiä jo noudatettavien kansallisten säännösten lisäksi. Joihinkin tuotteisiin sovelletaan rajoituksia, jotka perustuvat kansainvälisiin määräyksiin ja sopimuksiin sekä EU:n määräyksiin.

Tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus yksittäistapauksiin on aina varmistettava erikseen.