161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Kysymyksiä ja vastauksia

Brexitiin liittyvät tärkeimmät kysymykset ja vastaukset. Päivitämme näitä jatkuvasti.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä on yksi erosopimuksen keskeisiä teemoja. Mikäli neuvoteltu erosopimus hyväksytään Britannian parlamentissa ennen määräaikaa, tavarat liikkuvat EU:n ja Britannian välillä kuten EU-aikana siirtymä ajan loppuun 31.12.2020.

Siirtymävaiheessa Yhdistynyt kuningaskunta on osa Euroopan yhtenäismarkkinoita.

Tullikäsittelyjen käyttöönoton ja tavaran alkuperän määrittämiseen liittyvien ongelmien (Brexit) lisäksi on muun muassa seuraavia seurauksia:

  • Enää ei varmisteta yhteisten normien ja standardien hyväksymistä samaan tapaan kuin EU:ssa.
  • Tullimuodollisuudet ja rajavalvonta voivat pidentää toimitusaikoja EU:n ja Britannian välisessä kaupassa.
  • Aiemmat alv-säännökset muuttuvat, koska Britanniasta tulee niin sanottu kolmas maa.

Vapaakauppasopimus helpottaa EU:n ja Ison-Britannian välistä kauppaa. Kyse ei ole pelkästään tulleista ja byrokratiasta, vaan muun muassa markkinoiden avaamisesta yrityksille ja tuotantostandardien avaamisesta kuluttajille sekä ympäristöstä ja työntekijöistä.

EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet ilmoittivat 23. maaliskuuta 2018 tukevansa vapaakauppasopimusta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tällainen sopimus voitaisiin hyväksyä suunnitellun siirtymävaiheen päättyessä, jonka odotetaan kestävän 31. joulukuuta 2020 saakka.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen vapaakauppasopimus merkitsisi sitä, että brittiläistä tai EU-alkuperää oleviin tavaroihin ei sovelleta tullivelvoitteita tai, neuvottelujen tuloksesta riippuen, että niitä ainakin vähennettäisiin WTO:n tullimaksuihin verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä.

Tullivapaus EU:n ja Britannian välillä olisi kuitenkin mahdollista ainoastaan sellaisten tavaroiden osalta, joille on olemassa EU:n tai Britannian etuuskohtelua osoittavat asiakirjat. Näiden alkuperätodistusten hankkiminen tai kokoaminen voi viedä aikaa. Siksi olisi tarkasteltava kriittisesti, tulisiko tullietuuskohteluilla tosiasiallisesti etua. Jos tuotteellesi veloitettava tulli on alhainen, etuoikeuslaskenta ja todisteiden esittäminen voivat tulla sitä kalliimmaksi.

Kyllä on. Tilanne on vastaava kuin esimerkiksi Turkin kanssa.  Jos Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta tekevät vapaakauppasopimuksen, jommankumman alueen alkuperätuotteiden tulleja ei odoteta sovellettavan, mutta tavaroiden tuonnin ja viennin muodollisuuksia on edelleen noudatettava. Pikemminkin siis: Tulli joutuu tarkastelemaan, vapautetaanko tavarat tullista. Ainoastaan EU:ssa tai Britanniassa tuotetut tai pääasiassa jalostetut tavarat, joilla on vastaavat alkuperäselvitykset, vapautettaisiin tullista. Säännöllisiä ulkoisia tariffeja sovellettaisiin tavaroihin, jotka eivät ole peräisin EU:sta.

Tulliselvitykset on tehtävä viimeistään siitä alkaen, kun sopimukseton eli kova Brexit toteutuu, tai kun erosopimuksen mukaisen Brexitin siirtymäaika päättyy. Tulliselvityksiä ei tarvitse laatia sinä aikana, kun mahdollinen Britannian parlamentin ja EU:n välisen erosopimuksen siirtymäaika on voimassa.

Sovellettavissa olevat yksinkertaistukset ovat riippuvaisia tällä hetkellä siitä, syntyykö erosopimus, lykätäänkö eroa vai tuleeko kova Brexit. Britannian puolella on valmisteltu paikallisille yrityksille erilaisia helpotuksia, mutta EU-alueella toimivia koskevat EU:n säädökset. Mitään erityisiä yksinkertaistettuja Brexit-tullimenettelyjä ei ole luotu.

EU-alueella toimiville yrityksille on tarjolla useita yleensä Tulliluvan edellyttämiä yksinkertaistuksia.

Näitä ovat mm. "valtuutettu lähettäjä" tai "valtuutettu taloudellinen toimija" (AEO).

Huomaa kuitenkin, että yksinkertaistaminen edellyttää yleensä tulliselvitystä.

Valtuutettuna lähettäjänä voit hoitaa kuljetusprosesseja passitusmenettelyssä ilman, että sinun on esitettävä tavarat lähtöpaikassa tai toimitettava vastaava passitusilmoitus.

AEO-asemalla on suurempia etuja, kuten

  • Raportointi siitä, tarkastetaanko lähetys jo yleisilmoituksen jälkeen
  • Vientirekisteröinnissä ei tarvita turvallisuuteen liittyviä tietoja

Ensisijainen käsittely, jos tarkastuksia tehdään

Britannia ja EU ovat molemmat WTO:n jäseniä. Jos "kova Brexit" tapahtuu, Britannian ja EU:n välisestä kaupasta tulee WTO:n sääntöjen mukaista. Suomen/EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei enää ole tavaroiden vapaata liikkuvuutta, kuten Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

WTO:n säännöt ovat perusstandardi 164 WTO-maan välillä. Maailman kauppajärjestön ensisijainen tavoite on poistaa kaikki maailmanlaajuisen kaupan esteet. Tähän sisältyvät myös tariffiin liittyvät kaupan esteet (erityisesti tullit) ja muut kuin tariffeihin liittyvät (esimerkiksi tekniset standardit ja säännökset tai aikaa vievät byrokraattiset esteet).

Seuraavassa on joitakin WTO:n perusperiaatteita:

  • Suosituimmuuskohtelun periaate: WTO:n jäsenet ovat velvollisia myöntämään yhdelle kauppakumppanilleen myöntämät edut kaikille muillekin WTO:n jäsenille.
  • Vastavuoroisuuden periaate: Vastavuoroisuusperiaate koskee erityisesti tariffien purkamista koskevia neuvotteluja: Jos maa A myöntää etuja maalle B, näiden etujen olisi oltava vastavuoroisia. Maa B myöntää siten samat edut maalle A.

Esimerkki: Kovan Brexitin aikana EU-maan yritys haluaa toimittaa autoja Britanniaan vuonna 2022. WTO:n tulli on 10 prosenttia (lokakuusta 2018 alkaen). Britannia ei voi soveltaa 15 prosentin yleistä tullia EU:sta peräisin oleviin tavaroihin, koska tämä ei vastaisi suosituimmuuskohtelun periaatetta. Mahdollinen vapaakauppasopimus (EU-UK) mahdollistaisi alennuksen yleiseen tulliin 0 prosenttiin.

Tullittomat toimitukset ovat yleensä mahdollisia vain vapaakauppasopimuksen tai tulliliiton puitteissa tulevaisuudessa. On toki myös eräitä tuotteita, joille WTO:n säännöissä määrätään 0 prosentin tulli.

Brexitin jälkeen mahdollisia ovat vain: 1) Tavaroiden väliaikainen vienti EU-alueelta ja niiden väliaikainen tuonti UK-alueelle. Mikäli tavarat soveltuvat ATA-Carnetin käyttämiseen (kts. aiemmin) ja Britannia jatkaa ATA-sopimusmaana Brexitin jälkeen, niin myös sitä voidaan käyttää. 3) Jos tavarat viedään jalostusta varten väliaikaisesti Britanniaan, pitää EU-viejällä olla tähän erillinen lupa. UK-puolella tavarat tulliselvitetään väliaikaisesti maahan tai tullataan lopullisesti (valinnan tekee UK tuoja sen mukaan, kumpi on helpompaa tai edullisempaa).

Kyllä vaikuttaa. Kun Britannia ei ole enää osa EU:ta Brexitin jälkeen, suomalaisissakin yrityksissä tarkistettavien säännösten laajuus kasvaa. Tämä koskee erityisesti vientivalvontaa, johon sovelletaan kattavia eurooppalaisia säännöksiä, joissa määrätään viennistä kolmansiin maihin. Suhteellisen harvinaisten siirtolupien sijaan vientitodistuksia tarvitaan paljon useammin.

On todennäköistä, että Britannia tulee olemaan osa vientivalvonnan etuoikeutettua maaryhmää, joten on todennäköistä, että yleisiä lupia voidaan käyttää monissa tapauksissa.

Kyllä on. Samoin kuin viennin yhteydessä Brexitin jälkeen yritysten on noudatettava tuontia koskevia eurooppalaisia säännöksiä jo noudatettavien kansallisten säännösten lisäksi. Joihinkin tuotteisiin sovelletaan rajoituksia, jotka perustuvat kansainvälisiin määräyksiin ja sopimuksiin sekä EU:n määräyksiin.

Tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus yksittäistapauksiin on aina varmistettava erikseen.