DB Schenker Technology Solution Center Nanjing

Schenker Shared Services (Nanjing) Co., Ltd.
Contact Phone Number: +86 25 6964 1666
Building 7, Jiangsu Software Park, No. 699-22 Xuanwu Avenue, 210042 Nanjing, P. R. China