Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • Vi har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och hjälper dig gärna.

  Skicka farligt gods på ett säkert sätt

  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

  Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och av att följa de många, stundtals komplexa, lagar och regler som finns. Eftersom alla i en transportkedja har en viktig uppgift att fylla när det kommer till transport av farligt gods värdesätter vi våra nära samarbeten med våra kunder, åkerier och andra delaktiga.

  För att öka säkerheten vid transport av farligt gods ser vi kontinuerligt över vår hantering, både genom interna revisioner och egenkontroller, men även via externa parter och myndigheter. Vi jobbar aktivt med farligt gods frågor på alla nivåer inom koncernen och samtliga medarbetare som medverkar i transport av farligt gods är självklart utbildade.

  Ett bra partnerskap vid transport av farligt gods bygger på att alla parter gör sitt bästa för att leva upp till gällande lagar och krav liksom säkerhets-, kvalitets- och miljöstandards. Vi vill vara din självklara samarbetspartner vid transport av farligt gods.

  Tänk på! Här bidrar vi med svar på många generella frågor kring farligt gods. Vid en faktiskt transport av farligt gods måste du konsultera gällande regelverk för att ta del av exakta och uppdaterade regler.

  • Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. För att klassas som farligt gods måste produkten ha vissa egenskaper; till exempel att den är brandfarlig, frätande, giftig eller explosiv. Farligt gods delas in i följande klasser (baserat på dess farliga egenskaper):

   • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål (exempelvis fyrverkerier, sprängämnen, ammunition)
   • Klass 2 Gaser (exempelvis sprayburkar/aerosoler, trycksatta gasflaskor, brandsläckare, acetylen)
   • Klass 3 Brandfarliga vätskor (exempelvis spolarvätska, lösningsmedelsbaserad färg, bensin, diesel)
   • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen (exempelvis tändstickor, svavel)
   • Klass 4.2 Självantändande ämnen (exempelvis fosfor, fiskmjöl)
   • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten (exempelvis natrium, kalium)
   • Klass 5.1 Oxiderande ämnen (exempelvis vissa ammoniumnitratbaserade gödselmedel, väteperoxid)
   • Klass 5.2 Organiska peroxider (exempelvis härdare till vissa limmer, organiska peroxider)
   • Klass 6.1 Giftiga ämnen (exempelvis akrylamid, fenol)
   • Klass 6.2 Smittförande ämnen (exempelvis levande virus/bakterier, avfall från sjukhus)
   • Klass 7 Radioaktiva ämnen (exempelvis brandvarnare, vissa radioaktiva prover eller utrustning)
   • Klass 8 Frätande ämnen (exempelvis batterisyra, kaliumhydroxidlösning, starka rengöringsmedel, våta bilbatterier fyllda med syra)
   • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (exempelvis miljöfarliga vätskor, litiumbatterier, mobiltelefon)

   Tänk på! Det inte enbart är rena kemiska produkter, som sprayburkar eller lösningsmedelsbaserad färg, som räknas som farligt gods. Utan även andra produktgrupper, som till exempel små och stora litiumbatterier, en mobiltelefon med batteriet isatt, våta batterier fyllda med syra, bränslepumpar, en dator med extra batteri bredvid, fyrverkerier, airbags och bältesförsträckare.


  • Under avsnitt 14 i produktens säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS), står det om produkten klassas som farligt gods eller inte. Kontrollera om produkten har ett så kallat UN-nummer, ett fyrsiffrigt tal föregånget av bokstäverna UN. Utifrån UN-numret kontrollerar du hur du ska transportera ditt farliga gods i respektive regelverk (ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport, IMDG-koden för sjötransport och IATA-DGR för flygtransport).

   Vi har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och hjälper dig gärna.
   Exempel på transportinformation, SDS avsnitt 14

   Tänk på! Det är endast kemiska produkter som har krav på säkerhetsdatablad (SDS). För andra produkter, så som motorer, bränslepumpar och batterier måste informationen säkerställas på annat sätt, till exempel genom att:

   • Kontrollera om produkten är märkt med någon farligt gods-information
   • Kontakta din leverantör
   • Kontakta din säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

  • Begränsad mängd (Limited Quantity, LQ) är ett undantag som kan användas för att skicka farligt gods förpackade i små mängder. Reglerna för begränsad mängd hittar du i kapitel 3.4 i ADR (regelverket för vägtransport) samt i IMDG-koden (regelverket för sjötransport). Kortfattat paketeras begränsad mängd i små innerförpackningar, som i sin tur förpackas i en ytterförpackning. Tillåten storlek på innerförpackning, beror på hur farlig produkten är.

   Under avsnitt 14 i säkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS), hittar du produktens UN-nummer. I Tabell A, kolumn 7a i ADR (regelverket för vägtransport) kan du se om UN-numret får lov att skickas som begränsad mängd och i så fall tillåten storlek på innerförpackningen. Om det står ”0” i kolumn 7a får produkten inte skickas enligt undantaget begränsad mängd.

   Exempel) UN 1170, etanollösning, förpackningsgrupp II. Enligt ADR Tabell A får UN 1170, etanollösning, förpackningsgrupp II skickas som begränsad mängd med innerförpackningar på max 1 liter.

   Vi har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och hjälper dig gärna.
   Exempel på transportinformation, SDS avsnitt 14

   Kapitel 3.4 i respektive regelverk  (ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport och IMDG-koden för sjötransport) samt sektion 2.7 i IATA-DGR (flygtransport) specificerar förpackning, märkning och eventuella dokumentkrav.

   Tänk på! Kontrollera våra Transportvillkor så du vet vilka regler som gäller för olika transportslag och tjänster.


  • Det är du som avsändare som ansvarar för att alla i nästkommande led får rätt information, så en stor del av ansvaret vilar på dig när det kommer till farligt gods. Avsändaren ansvarar bland annat för att (beroende av transportslag):

   • Klassificera det farliga godset korrekt och undersöka så att det är tillåtet för transport. En fullständig klassificering för transport av det farliga godset innebär att följande uppgifter fastställts: • Klass • Klassificeringskod • Förpackningsgrupp • UN-nummer • Officiell transportbenämning • Etiketter • Miljöfarlighet.
    Det här gör du som avsändare lämpligen i samråd med din leverantör eller din säkerhetsrådgivare. Det är även viktigt att undersöka om ni kan nyttja något undantag, till exempel undantaget begränsad mängd.
   • Förpacka produkten på ett säkert och korrekt sätt, enligt farligt gods-typ och mängd.
   • Märka och etikettera förpackningen
   • Skicka med korrekta dokument
   • Ange rätt information när du bokar transporten, så att nästa led i kedjan kan transportera produkten korrekt.
   • All er personal som är delaktig i transport av farligt gods har utbildning för de uppgifter som de utför, en så kallad 1.3-utbildning. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Bestämmelser om utbildning finns för transport av farligt gods med samtliga transportslag.
   • Ha en egen säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods registrerad hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), enligt lagen om transport av farligt gods, om er verksamhet inte är undantagen reglerna.

  • Då är det en bra idé att kontakta oss! Vi tittar på vad du skickar, hur mycket, storlekar på behållare samt vilket fraktsätt du ska använda. Regelverken skiljer sig åt beroende på om du skickar med väg, järnväg, sjö eller flyg. Reglerna för väg, järnväg och sjö är relativt lika men flygfrakt omfattas av fler och hårdare regler.

   Värt att poängtera är att vi har starka restriktioner för farligt gods som skickas som paket (DB SCHENKER parcel) eftersom vi månar om våra medarbetares säkerhet. Inom Sverige är det enbart tillåtet att skicka produkter som uppfyller reglerna för begränsad mängd - noga förpackade - samt mindre litiumbatterier och litiumbatterier i/med utrustning, som skickas enligt undantaget SP 188.

   Tänk på! Kontrollera våra Transportvillkor så du vet vilka regler som gäller för olika transportslag och tjänster. Frätande vätskor får till exempel inte skickas som paket (max 30 kg).


  • För att veta om din produkt är klassad som farligt gods:

   • Undersök om det finns ett säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS) och läs i så fall Transportinformation, avsnitt 14
   • Kontrollera om produkten är märkt med någon farligt gods-information
   • Kontakta din leverantör
   • Kontakta din säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
   • Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kan hjälpa dig med klassificeringsfrågor.

   Du är givetvis varmt välkommen att kontakta vår kundservice!

   Kontakta kundservice


  • Koncerngemensamma riktlinjer för farligt gods
   Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och av att följa de många, stundtals komplexa, lagar och regler som finns. Eftersom alla i en transportkedja har en viktig uppgift att fylla när det kommer till transport av farligt gods värdesätter vi våra nära samarbeten med våra kunder, åkerier och andra delaktiga.

   Sedan 1999 hanteras farligt gods enligt samma rutin över hela Europa. Verksamheten i Amerika och Asien och Stillahavsområdet började tillämpa denna 2002. I december 2002 skapades även en styrgrupp centralt i DB Schenker (Steering Committee Dangerous Goods) för farligt gods med uppgift att sätta fokus på denna verksamhet.

   2011 etablerades ”SOP OG 04”, vår standard operation procedure, som är koncernövergripande. SOP OG 04 sätter ramarna för farligt gods-hanteringen inom hela DB Schenker-koncernen, men tar även hänsyn till varje lands specifika skillnader. Det innebär att även om vi har en gemensam plattform, finns en flexibilitet som tar hänsyn till nationella avvikelser. Vi är övertygade om att vårt arbetssätt leder till nöjdare kunder, ökad effektivitet och bättre resultat.

   Ständiga förbättringar främjar säkrare transporter
   För att öka säkerheten vid transport av farligt gods ser vi kontinuerligt över vår hantering, både genom interna revisioner och egenkontroller men även via externa parter och myndigheter. Vi jobbar aktivt med farligt gods-frågor på alla nivåer inom koncernen.

   Vår personal, inklusive våra chaufförer, har utbildning i farligt gods
   Farligt gods är ett område under ständig förändring, vilket kräver ständig uppdatering av såväl utbildningsmaterial som personal. Vår personal som medverkar i transport av farligt gods har farligt gods-utbildning och deltar även i uppdateringskurser för att upprätthålla kompetensen.

   Alla chaufförer som transporterar farligt gods har ett ADR-förarintyg för transport av farligt gods, alternativt har genomgått ADR 1.3 utbildning, beroende på vad det är för gods som ska transporteras. Vi genomför regelbundna utvärderingar, gällande utbildningskrav såväl som andra viktiga frågor rörande farligt gods, av våra underleverantörer.


  • Bolagen inom DB Schenker i EU- samt EES-länderna och Schweiz har utsett säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods enligt avsnitt 1.8.3 i ADR / RID. Antalet utsedda säkerhetsrådgivare per företag i Europa är relaterad till storleken på varje företag. I Tyskland och Sverige omfattar Säkerhetsrådgivarlagstiftningen alla transportslag, vilket också återspeglas i dessa bolag inom DB Schenker.

   För DB Schenker i Sverige gäller följande:

   Inom Sverige finns även utsedda resurspersoner farligt gods vid varje terminal och i varje del av organisationen. Våra resurspersoner farligt gods, liksom alla våra kompetenta medarbetare, är viktiga pusselbitar i att transportera farligt gods på ett säkert sätt.


  4 tips när du ska skicka farligt gods:

  1. 1


   Kolla punkt 14 i säkerhetsdatabladet för din produkt, där ska framgå om det är farligt gods eller ej. Har du inget säkerhetsdatablad så kontakta din leverantör, någon med farligt gods-utbildning inom ditt företag eller er egen säkerhetsrådgivare om du är osäker.

  2. 2


   Kontakta oss för eventuellt ytterligare stöttning, våra medarbetare har lång erfarenhet av att transportera farligt gods.

  3. 3


   Låt inte termen “farligt gods” skrämma dig, många gånger är det inte så komplicerat som det kan låta. Det är dock självklart alltid viktigt att allt blir rätt och riktigt så att vi tillsammans möjliggör en säker och effektiv transport.

  4. 4


   Läs mer om farligt gods via länkarna till höger.

  Titta på videon

  Farligt gods | Logistik för blåbär | DB Schenker i Sverige

  Vägtransport
  • ADR-S 2023 MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. Måste tillämpas från och med 1 juli 2023.
  Järnvägstransport
  • RID-S 2023 MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg. Måste tillämpas från 1 juli 2023.

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.