Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Vi bryr oss om människor

Arbetet med likabehandling är en oerhört viktig del av vår verksamhet. Det ska kännas naturligt för vår personal att jobba med dessa frågor och likabehandling och inkludering ska vara en integrerad del i det ordinarie arbetet.

En fördel med att vara del av ett stort bolag är att vi har möjlighet att ha optimerade processer för rättvis behandling. Vår nya Likabehandlingsplan, som sjösattes 2019, är vårt verktyg för att säkerställa schysst och rättvis behandling av alla våra medarbetare, oavsett position.

Alla ska behandlas lika. Punkt.

Alla former av diskriminering eller kränkande särbehandling är förbjudet. Det är nolltolerans. Vi ser mycket allvarligt på diskriminering och anser att det är både chefernas och medarbetarnas ansvar att se till att det inte förekommer någon kränkande särbehandling inom företaget. Under hösten 2019 rullade vår styrgrupp för likabehandling ut vår nya likabehandlingsplan och under 2020 arbetade verksamheten fram nya mål för det lokala likabehandlingsarbetet.


Likabehandlingsplanen

Planen går ut på att verksamheten ska undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp aktiviteter inom likabehandlingsfrågor, på lokal nivå. Det är ett ansvar varje lokal verksamhet har.

Likabehandlingsplanen beskriver vad vi ska fokusera på och ger förslag på olika aktiviteter förknippade till varje fokusområde.

Exempel på aktiviteter

Det finns en rad med aktiviteter och områden inom likabehandling som vi arbetar aktivt med.

Några exempel är bland annat:
- Se över lokala riktlinjer för hur möten förläggs så att hämtning och lämning av barn underlättas.
- Säkerställa att kontakten upprätthålls med föräldralediga och att de får relevant information.
- Undersöka samtalskulturen/jargong på arbetsplatsen.

Dialog mellan chef, HR och arbetsmiljöombud

Varje chef har ett ansvar att främja likabehandling inom sin verksamhet.

Detta kan göras i dialog och med stöd av HR, antingen löpande eller minst en gång per år under våra årliga HR talks.

Då går vi igenom en mängd olika ämnen, bland annat likabehandling och vilka aktiva åtgärder som tagits för att främja likabehandling under föregående år. Vi planerar också för likabehandlingsarbetet framåt.

Fler kvinnor till Västerås distrikt

På distriktet i Västerås har man under 2019 satsat stort för att bryta de gamla mönster som tidigare funnits. På terminalen har till exempel arbetsledarna vid rekrytering arbetat med att öka antalet kvinnliga ansökningar. Även personalutrymmen som till exempel omklädningsrum har fått ett lyft. Dessa aktiva åtgärder ligger i linje med och tar stöd i vår nya likabehandlingsplan.

Neutrala omklädningsrum i Jönköping

För att bidra till jämnare könsfördelning byggde man 2018 om omklädningsrummen. Istället för klassiska omklädningsrum för kvinnor respektive män så har man nu infört gemensamma omklädningsrum där man istället byter om i bås och därefter låser in sina saker i skåp. På så sätt får alla medarbetare samma förutsättningar istället för som tidigare då kvinnornas omklädningsrum var litet och låg i en annan del av byggnaden.